L'objectiu prioritari del PSARU és millorar la qualitat dels tractaments i potenciar la reutilització d'aigües depurades per afavorir l'aprofitament dels recursos disponibles a través de l'aportació de nous cabals d'aigua regenerada

Una de les característiques destacades del nou PSARU és l'establiment d'una proposta de definició que ajudi a concretar, per primera vegada, la frontera competencial entre sanejament en baixa i sanejament en alta, és a dir, l'assumpció de responsabilitats per part de tots els agents públics i privats intervinents

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005) és un instrument de planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya, i que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l’ús urbà de l’aigua i a fomentar la reutilització dels recursos disponibles, en línia amb les directrius de la Directiva marc de l’aigua. També estableix com s’haurà de concretar la frontera competencial entre sanejament en baixa i sanejament en alta.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya durà a terme en els pròxims deu anys un total de 1.785 actuacions per millorar el sistema de sanejament urbà a les comarques de Catalunya, les quals representaran una inversió de 876,8 milions d’euros. Aquestes actuacions consisteixen a construir noves connexions i nous sistemes de sanejament, executar obres pendents previstes en el primer programa i, especialment, millorar les depuradores i els sistemes de sanejament ja existents.

A grans trets, preveu la construcció d'unes 600 noves depuradores, així com tot un seguit d’actuacions per garantir la preservació de les captacions d’aigua potable, el compliment dels objectius de qualitat de la Directiva 91/271, la reducció de la presència de determinats compostos en el medi hídric, el tractament dels fangs a les depuradores i l’eliminació d’aigües blanques en les xarxes de sanejament.

El PSARU 2005 és un instrument de planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya i que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l’ús urbà de l’aigua. Aquest nou Programa revisa les actuacions incloses en l’anterior, aprovat l’any 2002, tenint en compte els objectius de qualitat del medi i les obligacions legals de l’ACA. Estableix uns nous objectius de qualitat que asseguren l’acompliment de la Directiva marc de l’aigua, alhora que fa una diagnosi de totes les necessitats i de les actuacions d’ampliació, millora, adaptació i remodelació de les depuradores ja existents.

En aquest sentit, el PSARU 2005 estableix en termes generals un doble escenari d’actuació: un primer escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a poblacions o nuclis de més de 2.000 habitants (2006-2008) i un segon escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a nuclis o poblacions de menys de 2.000 habitants (2009-2014), d’acord amb les directives europees 91/271/CEE i 2000/60/CE.

Actuacions prioritàries i renovació

El PSARU 2005 aplica uns criteris de priorització d’execució de la inversió basats en la necessitat de finalitzar les obres en curs, d’executar les obres a finançar amb fons europeus, d’executar les actuacions pendents d’obligat compliment d’acord amb la Directiva 91/271, i també en la necessitat d’executar aquelles actuacions que tenen situades captacions d’abastament aigües avall del seu punt d’abocament.

D’altra banda, també atorga prioritat a totes aquelles actuacions de manteniment i renovació de les plantes depuradores actuals, algunes de les quals ja porten més de 15 anys en funcionament.

Així mateix, incorpora com a conseqüència del procés d’al•legacions i del tràmit d’audiència un total de 179 actuacions de sanejament inicialment descartades, principalment en urbanitzacions i instal•lacions de sanejament situades entre la frontera difusa del sanejament en baixa i del sanejament en alta.

Delimitació de responsabilitats

Una de les característiques destacades del nou PSARU és l’establiment d’una proposta de definició que ajudi a concretar, per primera vegada, la frontera competencial entre sanejament en baixa i sanejament en alta, és a dir, l’assumpció de responsabilitats per part de tots els agents públics i privats intervinents.

Aquesta proposta continguda al PSARU 2005 es treballarà detalladament a partir de l’acord assolit amb les entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) i la Federació Catalana de Municipis (FMC), el qual preveu uns períodes d’adaptació i progressivitat que ajudin a fer possible assumir les responsabilitats i acordar clarament els àmbits d’actuació, alhora que es constitueix una Comissió paritària que facilitarà la interpretació i aplicabilitat dels criteris aprovats.

Aquesta mateixa exigència de responsabilitat s’aplica al sanejament industrial d’acord amb la normativa vigent.

En aquesta mateixa línia, el PSARU 2005 estableix les responsabilitats que correspon assumir a cadascú en matèria de sanejament en determinades urbanitzacions i activitats econòmiques concretes, així com d'altres derivades d'una insuficient intervenció administrativa. És en aquest sentit que el PSARU 2005, per exemple, preveu que l’ampliació de les plantes depuradores obligada pels creixements urbanístics haurà d’anar a càrrec dels promotors pel que fa a la construcció dels col•lectors en alta i de la depuradora (en la seva proporció). Així, el PSARU 2005 disposa d’un annex de model de conveni que permet acordar el finançament d’aquestes actuacions, conjuntament amb el promotor i l’Administració local.

Aprovació provisional

El Consell d’Administració de l’ACA va aprovar el 22 de desembre el PSARU 2005 amb els vots favorables de tots els membres del Consell d’Administració, excepte una abstenció. Aquest fet respon a la important participació i negociació que l’ACA ha establert amb tots els agents implicats, les quals han permès aquest consens final que ha cristal•litzat amb l’aprovació per part de la Comissió de Govern Local del passat dia 24 de maig.

Detall de les inversions i tipus d’actuació previstos

El valor total d’inversió en sanejament previst segons el PSARU 2005 es desglossa com segueix:

Període                                             Actuacions                     Pressupost (M€ s/IVA)

2006/2008                                             667                                 508,7

2009/2014                                          1.118                                 368,1


Total                                                   1.785                                 876,8

Dins del primer escenari (2006/2008) les actuacions queden agrupades de la manera següent:

Temàtica                                                     Actuacions                               Pressupost (M€ s/IVA)

Programa d’actuació territorial (PAT)                 236                                             119,6

Concessions d’obra pública                                151                                             122,0

Fons de cohesió                                                   34                                                13,9

PHN*                                                                  30                                              126,0

Temàtica                                                     Actuacions                                 Pressupost (M€ s/IVA)

Captacions d’aigua potable                                 12                                                    7,0

Directiva 91/271                                                34                                                   23,0

Reducció d’amoni en el medi                              20                                                   14,0

Aigües blanques                                                 25                                                   11,6

Fangs a EDAR (no posttractaments)                  35                                                    10,0

Ampliació d’EDAR                                           14                                                      9,8

Col•lectors                                                        33                                                     9,5

Diversos (al•legacions, etc.)                               43                                                    42,3

* Obres alternatives al Pla hidrològic nacional.