El Consell aprova inicialment els esborranys dels decrets de sòls contaminats i d'admissibilitat de residus

S'aproven definitivament els comptes anuals i el tancament de l'exercici pressupostari de l'any 2006

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) —del Departament de Medi Ambient i Habitatge—, celebrat el 21 de maig, ha aprovat la signatura d’un conveni amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl). Així mateix, també s’han aprovat inicialment els esborranys dels decrets de sòls contaminats i d’admissibilitat de residus, i s’han aprovat definitivament els comptes anuals i el tancament de l’exercici pressupostari de l’any 2006.

Conveni amb l’Incasòl

L’acord que se signarà amb l’Incasòl té per objectiu establir el marc de col•laboració entre l’Agència, la Gestora de Runes de la Construcció (GRC) i l’Institut per a l’assessorament de l’ús de materials de la construcció i altres pràctiques sostenibles. En aquest sentit, GRC donarà a conèixer a l’Incasòl les mesures de prevenció en la generació de runa, la reutilització en obra de tot el material possible, l’ús d’àrid i altres productes reciclats.

Esborranys de decret

El Consell de Direcció de l’Agència també ha aprovat inicialment dos esborranys de decret: el de sòls contaminats i el d’admissibilitat de residus en dipòsits controlats.

En el primer cas, l’essència del document és simplificar al màxim els processos que incorpora la norma legal, i donar les màximes facilitats a l’agent que vulgui descontaminar voluntàriament un sòl contaminat del qual sigui responsable. És per això que l’esborrany de decret preveu tres aspectes bàsics: resoldre per acord l’expedient entre l’afectat i l’administració competent, concedir ajuts per descontaminar el sòl i aplicar la figura del silenci positiu en benefici del responsable de la contaminació.

En el segon cas, l’esborrany es proposa adequar la gestió dels residus de Catalunya a les disposicions comunitàries i a la normativa estatal bàsica en matèria de medi ambient.

Exercici pressupostari de 2006

El pressupost liquidat a l’exercici 2006 ha estat de 115 milions d’euros. Les principals fonts d’ingressos han estat les transferències de la Generalitat, per un import de 70 milions d’euros, i les taxes, béns i altres ingressos, per un import de 40 milions d’euros.

Les partides de despesa més importants han estat les de béns corrents i serveis, per un import de 24 milions d’euros, i les transferències de capital concedides per l’empresa, per un import de 48 milions d’euros. Aquest capítol recull l’anualitat 2006 de les actuacions previstes en el contracte programa signat entre la Generalitat i l’Agència de Residus de Catalunya el passat 10 d’agost.

Les principals línies d’actuació liquidades en aquest capítol han estat les següents:

• Compensacions a municipis que acullen instal•lacions de tractament de residus i altres: 6 milions d’euros.

• Convocatòries anuals d’ajuts a ens locals i altres: 30 milions d’euros.

• Actuacions de millora ambiental en instal•lacions existents: 7 milions d’euros.

• Noves actuacions del Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals: 5 milions d’euros.