L’acord afavorirà l’aplicació de la normativa sobre habitatge i facilitarà l’intercanvi d’informació sobre les transaccions d’habitatges sota qualsevol règim de protecció El Departament ha signat un altre Conveni amb el Col·legi de Registradors per col·laborar en la gestió dels expedients de sòls contaminats

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i la degana autonòmica dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, Marta Valls, han signat aquest matí un conveni de col·laboració en matèria d’habitatge.

L’objectiu del Conveni és l’aplicació pràctica de la normativa sobre habitatge, especialment la referent als habitatges protegits, a més d’establir els mecanismes per obtenir informació permanent i actualitzada sobre les transaccions que afectin els habitatges acollits a qualsevol règim de protecció.

Per la seva banda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Direcció General d’Habitatge, podrà fer sol·licituds d’informació registral d’una finca concreta, on consti la identificació, la identitat del titular o titulars dels drets que hi són inscrits, i la seva extensió, caràcter i limitacions. També podrà demanar informació sobre la localització del registre, la província i el municipi on una determinada persona té béns o drets inscrits. En qualsevol cas, el Departament es compromet a protegir les dades de caràcter personal.

D’altra banda, el Col·legi de Registradors de la Propietat, a través del Deganat de Catalunya, es compromet a facilitar la informació registral i tenir-la disponible en el termini de 48 hores hàbils. A més, els registradors de la Propietat informaran la Direcció General d’Habitatge sobre les modificacions en la titularitat, constitució o transmissió de drets de les finques que no comptin amb l’autorització de l’Administració competent.

S’ha creat una Comissió Mixta de Seguiment integrada per dos representants de cada part. La Comissió es reunirà amb una periodicitat semestral i emetrà informes de la seva gestió dos cops l’any.

El Conveni tindrà vigència durant un any i es considerarà prorrogat per períodes successius llevat que qualsevol de les parts el denunciï amb dos mesos d’antelació a la data d’acabament.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, ha signat, també avui, un Conveni amb el Deganat autonòmic dels Registradors de la Propietat Mercantil i de Béns Immobles perquè ambdues institucions col·laborin en la gestió dels expedients de sòls contaminats. L’ARC es troba sovint amb el problema que les dades cadastrals sobre el titular d’un sòl contaminat no coincideixen amb les del Registre, cosa que dificulta identificar-ne el titular i, per tant, el responsable de la contaminació. Com a fruit del nou conveni, l’ARC podrà agilitar la resolució dels expedients en haver-se facilitat aquesta tasca.