Antecedents a la Resolució de Medi Ambient i Habitatge per garantir un connector natural entre el Cap de Creus i els Aiguamolls de l'Empordà

query_builder   23 març 2005 21:30

event_note Nota de premsa

Antecedents a la Resolució de Medi Ambient i Habitatge per garantir un connector natural entre el Cap de Creus i els Aiguamolls de l'Empordà

La Resolució adoptada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 14 de març de 2005 respon a la interposició d’un recurs d’alçada de l’IAEDEN en el sentit de poder preservar els esmentats espais naturals i la seva connectivitat i es dicta, a la vista del dictamen, de data 28 d’octubre de 2004 corresponent a un recurs contenciós-administratiu, amb l’objectiu de donar compliment, exclusivament als afectes administratius, a la legislació en matèria de protecció dels espais naturals.

Així mateix, el Departament de Medi Ambient i Habitatge és coneixedor de l’acord adoptat en la Comissió de Sòl de l’Institut Català del Sòl de maig 2004, pel qual es va resoldre aturar les obres del polígon industrial de la carretera de Vilajuïga al terme municipal de Roses que s’estaven duent a terme per aquest organisme.

Vist el contingut dels escrits aportats pels recurrents contra l’aprovació del Pla parcial, l’Institut Català del Sòl reconsiderant l’ordenació aprovada pel referit Pla va plantejar a l’Ajuntament de Roses una nova ubicació dels sòls amb destí a ser edificats, així com la seva extensió superficial que comportava una disminució substancial dels efectes sobre el connector entre el cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà. Així mateix, l’Institut Català del Sòl adoptà l’acord de suspendre les obres que s’estaven duent a terme atès que aquestes no responien a la nova ordenació.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge també coneix que en coherència amb l’anterior, el Secretari de Planificació Territorial, Oriol Nel•lo, en data 23 de juliol de 2004, va explicar als mitjans de comunicació la nova ordenació consensuada amb l’Ajuntament. Així mateix, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 29 de setembre de 2004 i 9 de març de 2005, amb motiu de la Resolució de l’expedient de revisió del sòl urbanitzable de Roses i en coherència amb els fets anteriors, li demana a l’Ajuntament que procedeixi a incorporar en la referida revisió l’àmbit reduït de l’esmentat polígon.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined