La conferència sha organitzat a petició de la Federació dAssociacions de Veïns de Tàrrega i és oberta a tothom que hi vulgui assistir
Demà, divendres, 14 doctubre, el director de Màrqueting i Projecció Exterior dAdigsa, David Companyon, realitzarà una sessió informativa sobre el desplegament normatiu del Pla per al dret a lhabitatge.En aquesta sessió, sexplicarà el contingut de lesborrany dAvantprojecte de llei per al dret a lhabitatge, elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, i també les novetats ja incloses en els decrets 454/2005 i 455/2005, com ara el lloguer just, el Registre Únic, el procés dadjudicació dhabitatges, etc. La conferència, que serà presentada pel president de la FAVT, Joan Pujal, donarà lloc a un colloqui posterior per tractar els temes despecial interès per a la comarca de lUrgell.