Les obres s'iniciaran demà al barri de Montserrat
L'empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació d'edificis a Igualada (Anoia), per un import de 391.203 euros.

Al barri de Montserrat es durà a terme el reforçament estructural dels fonaments i la reparació de les esquerdes de la plaça 6 de Juny, número 7. Aquesta actuació afecta indirectament tots els habitatges del bloc, però molt directament els dos de la planta baixa, ja que cal reconstruir-los totalment. Aquesta obra s'ha adjudicat a l'empresa Carsa, i durarà 5 mesos.

A les obres de rehabilitació d'edificis, Adigsa reserva llocs de treball, mitjançant el programa Posa't a punt, a persones procedents d'entitats sense afany de lucre o empreses i institucions vinculades a l'Administració que treballen per a la inserció social. A Montserrat s'han destinat dos llocs de treball a un manobre i un ajudant de paleta.

Així mateix, el passat 15 de juliol, en el marc de la 16a Jornada de Treball entre Adigsa i la FAVIBC (Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya), es va signar el Pla director d'obres revisat. Adigsa invertirà més de 148 M€ en la millora dels barris que van ser construïts en règim de protecció oficial. Aquest Pla director revisat té tres eixos bàsics: una temporalització per anys i fases d'execució, l'import en euros constants de cada obra programada i un pla financer que dóna suport al PDO durant tota la seva vigència.

Assistiran a aquest acte el cap del Servei de Direcció d'Obres d'Adigsa, Josep Linares, un representant de l'empresa a la qual s'han adjudicat les obres, el coordinador de seguretat de l'obra, un representant del programa Posa't a punt i el president de l'associació de veïns.