El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l’Edicte de 30 de maig de 2006, pel qual es sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana per a la Tutela i Protecció de Persones Adultes (DOGC núm. 4645, 31.05.2006).

La finalitat d’aquesta norma és vetllar per la protecció de les persones majors d’edat que estiguin en situació de ser incapacitades. També es pretén prevenir, detectar i satisfer la protecció jurídica de les persones que pateixen malalties mentals o estan impedides per a l’autogovern personal.

Així mateix, es pretén promoure, coordinar i supervisar l’activitat d’altres institucions públiques o privades no lucratives amb aquestes funcions, incloent la gestió dels recursos financers que l’Administració de la Generalitat assigna a la col•laboració amb aquestes institucions.

L’Agència intervé amb caràcter subsidiari i no assumeix les funcions tutelars per iniciativa pròpia, sinó que sempre ho fa per intimació judicial.

Amb aquesta publicació es dóna participació als ciutadans en el procés d’elaboració de l’Avantprojecte, d’acord amb el que disposa l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal d’examinar-lo i per formular-hi les al•legacions i les observacions que es considerin oportunes.

L’Avantprojecte de llei es pot examinar, en hores d’oficina, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la seu central del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, planta baixa, 08010 Barcelona) i als Serveis Territorials a Girona (c. Güell, 89, 17005 Girona), a Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), a Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Àngel, 6, 4t, 43500 Tortosa), o bé es pot consultar al web del Departament de Justícia http://www.gencat.net/justicia.

Properament l’Avantprojecte se sotmetrà a l’aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya.