Nota del Departament de Justícia sobre el dictamen del Consell Consultiu en relació al Projecte de Llei sobre exercici de professions titulades i col·legis professionals

query_builder   27 març 2006 16:00

event_note Nota de premsa

Nota del Departament de Justícia sobre el dictamen del Consell Consultiu en relació al Projecte de Llei sobre exercici de professions titulades i col·legis professionals

1. Amb data 21 de març de 2006  i a petició del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el Consell Consultiu ha emès dictamen sobre els articles 2, 5, 6, 35, 36, 50, 51, 52 ,54, disposicions addicionals tercera i quarta i disposició transitòria sisena del Projecte de llei d’exercici de professions titulades i de col•legis professionals.

2. En el seu dictamen, el Consell Consultiu estima que no hi ha motiu d’inconstitucionalitat en els articles 2, 5, 6, 36, 50, 51, 54, disposicions addicionals tercera i quarta i disposició transitòria sisena, respecte dels quals el grup sol•licitant del dictamen havia expressat dubtes o objeccions.

3. De manera particular, cal destacar que el dictamen del Consell Consultiu “no es pronuncia en contra de la fórmula de delegació al Govern i de l’aprovació per decret de la creació dels col•legis.” En aquest sentit, el dictamen  deixa clar que no és exigible una “llei singular” de creació i que en aquesta matèria no hi ha una reserva absoluta de llei. Segons el dictamen, el legislador pot remetre l’acte formal de creació dels diferents col•legis a un decret del Govern, amb la condició que la llei estableixi de manera clara i precisa els criteris objectius per crear el col•legi. També es important destacar que el Consell valora positivament en el dictamen els beneficis que produiria aquesta fórmula.

4. El Consell dictamina, per tant, la inconstitucionalitat del precepte quant a la insuficiència dels paràmetres que utilitza l’article 35 en el moment d’establir-ne la determinació i precisió. El Departament considera que, en el tràmit parlamentari que és procedent, es pot esmenar el defecte que el Dictamen registra. 

undefined
undefined
undefined
undefined