Informe sobre les interrupcions voluntàries de l'embaràs a Catalunya durant l'any 2004

Balanç del primer any de dispensació de l'anticoncepció d'emergència

query_builder   29 desembre 2005 10:00

event_note Nota de premsa

Informe sobre les interrupcions voluntàries de l'embaràs a Catalunya durant l'any 2004

Balanç del primer any de dispensació de l'anticoncepció d'emergència

Segons les dades recollides pel registre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) del Departament de Salut durant l’any 2004, el nombre total d’interrupcions voluntàries de l’embaràs realitzades a Catalunya va ser de 17.278, un 4% més respecte el 2003 (16.605).

El perfil socio-demogràfic de les dones que han realitzat una IVE l’any 2004 és el mateix que el del 2003. És a dir, són dones d’entre 20 i 24 anys, solteres, que no convivien en parella, amb cap fill i amb cap IVE anterior.

El 50% de les dones que han interromput el seu embaràs van anar prèviament al programa d’atenció sexual i reproductiva ( PASSIR) per la utilització o el control de mètodes contraceptius.

Durant el període del 2004 es va produir un augment de les taxes d’IVE en tots els grups d’edat, tot i que el grup de dones de 20 a 24 anys és el que presenta les taxes més altes.

Taxa  (número d’IVES per cada 1.000 dones del grup d’edat corresponent)

 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 TOTAL

2003 12,28 18,11 13,47 10,31 7,14 2,71 0,25 0,00 10,56

2004* 13,03 19,05 13,63 10,40 7,17 2,78 0,20 0,01 10,75

*dades provisionals, manquen les dones residents a Catalunya que han avortat a la resta de l’Estat Espanyol.

La taxa d’IVE a Catalunya (10,75) és similar a la d’Escòcia (11,8) i inferior a la del Canadà (14,9). Anglaterra i Gales (16,3 el 2001) tenen taxes més elevades i altres països com Suècia (20), o els Estats Units (20,9) tenen taxes molt superiors a les de Catalunya.

Per tal de reduir les taxes d’IVE, es va posar en marxa, a l’octubre del 2004 a Catalunya, el Programa de la píndola de l’endemà amb la prescripció i dispensació de Levonorgestrel des dels dispositius assistencials. L’impacte d’aquest programa sobre la disminució dels embarassos no desitjats es podrà mesurar a finals de 2007.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Departament de Salut:

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/xifres/index.html

Balanç del primer any de dispensació de l’anticoncepció d’emergència

El programa d’anticoncepció d’emergència (AE) es va implantar el dia 1 d’octubre del 2004. En el decurs del primer any, és a dir, des de l’1 d’octubre de 2004 fins a l’1 d’octubre de 2005 s’han prescrit i dispensat un total de 79.124 tractaments.

La dispensació de la píndola de l’endemà s’ha fet, en un 73,1% dels casos des dels centres de salut, la resta s’ha dispensat als serveis d’urgències dels hospitals.

En l’anàlisi de la distribució dels tractaments per regió sanitària destaca en primer lloc Barcelona amb un 24,5% (19.362 tractaments), Regió Centre, amb un 22% (17.408 tractaments), Costa de Ponent amb un 19,5% (15.400 tractaments), Barcelonès Nord i Maresme 11,5% (9.086 tractaments), Girona amb un 8,1% (6.429), Camp de Tarragona amb el 7% (5.572), Lleida amb un 5,3 % (4.177) i Terres de l’Ebre amb el 2,1% (1.690).

Les franges d’edat que més han sol•licitat tractament han estat les compreses entre els 16 i 19 anys amb 15.564 casos (30,3%), de 20 a 24 amb 14.564 casos (28,5%) i de 25 a 29 anys amb 9.119 (17,8%). Pel que fa a la resta d’edats, les menors de 16 anys representen un 4,2% amb 2.366 casos; de 30 a 34 són un 9,5% del total amb 4.858 casos i les dones de més de 35 representen un 9,3% amb 4.828 casos.

Pel que fa als dies de la setmana amb més prescripció destaquen els dissabtes, diumenges i dilluns amb un percentatge d’utilització del 15%, 19% i 21,7% respectivament, la resta dels dies es manté al voltant del 10,5%.

Durant el primer any de dispensació de l’anticoncepció d’emergència, els percentatges de dones que l’han pres per primera vergada a la seva vida, agrupat per edats, han estat els següents:

Edats Primera vegada pren tractament AE

14 -19 anys 63,5 %

20–24 anys 48,9 %

25-29 anys 53,5 %

30-34 anys 60,9 %

35-39 anys 79,5 %

40 o més 65,2 %

Pel que fa al nivell de repeticions :

1a. Vegada 55 %

Al llarg de la seva vida 45 %

En decurs del primer any  20 %

Entre els 6 i els 12 mesos 10 %

Entre els 3 i els 6 mesos 5 %

Entre l’1 i el 3 er mes 5%

Abans dels 30 dies < del 5 %

- El consum, pel fet de ser gratuït i posar-ho a l’abast, s’ha mantingut dins els paràmetres esperats.

- La primària, que inclou ABS, continuada i ASSIR, ha estat el lloc majoritàriament escollit per demanar el tractament d’urgència. El que fa pensar en una assistència integral  tenint en compte els aspectes de prevenció i promoció i posterior seguiment que pot oferir l’assistència primària.

- La mesura d’efectivitat del programa d’anticoncepció d’emergència podrà ser objectivada a finals de l’any 2007.

- El programa de “Salut a la Escola “ està implantant informació i formació en els joves escolaritzats sobre les relacions sexuals

undefined
undefined
undefined
undefined