L’activitat quirúrgica ha augmentat gairebé el 6% A 30 de juny de 2005 hi havia a Catalunya un total de 66.619 pacients en llista d’espera

El temps mig que s’esperaven els catalans per operar-se a finals del mes de juny era de 4,99 mesos, un 6,38% menys que el desembre de 2004 (5,33 mesos).

Aquesta reducció del temps mig de resolució és més palesa en els procediments de pròtesis de genoll (-25,16%), galindons (-20,81%), i amigdalectomies (-13,89%).

Pel que fa a l’evolució de l’activitat, l’augment total ha estat del 5,70%. Destaquen especialment els increments en pròtesis de genoll (19,35%), galindons (20,76%), circumcisions (13,80%), seguides de les operacions d’amigdalectomies, canals carpianes i hèrnies amb un 10% d’augment.

En xifres absolutes el nombre total de pacients en llista d’espera a juny de 2005 era de 66.619 persones, el que representa una taxa de 93,7 per 10.000 habitants, gairebé la mateixa que el desembre de 2004, 93,2 per 10.000 habitants. Això s’explica per l’augment de població de Catalunya segons el Registre Central d’Assegurats, que ha passat de 6.926.191 persones el febrer de 2004 a 7.105.324 a finals de gener d’enguany.

En quan a les sol•licituds de certificats d’inclusió al registre de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera sanitària expedits pel CatSalut, els ciutadans van sol•licitar 462 certificats fins el 30 de juny.

Tots els hospitals de Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública han començat la implantació del programa del diagnòstic ràpid del càncer sobre tres patologies: càncer de pulmó, càncer de mama i càncer de colon.

D’altra banda, el Departament de Salut disposa ja de les primeres dades  d’espera per 14 proves diagnòstiques.

Per consultar el dossier de premsa:

www.gencat.net/salut