La FAES menteix i tergiversa la voluntat majoritària dels catalans en relació a temes ètics, de la vida i de la mort, segons la consellera

Davant l’informe fet públic per la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) sobre el projecte de nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, la consellera de Salut, Marina Geli, ha fet les puntualitzacions següents pel que fa als articles 20.2, 40.7 i 41.5 de l’Estatut, ja que l’informe “tergiversa la voluntat majoritària del poble de Catalunya en relació a temes ètics, de la vida i de la mort”.

Article 20.2

Segons el document elaborat per la FAES, “l’anomenat dret a una mort digne legalitza l’assassinat “piadós”. 

Això és totalment incert ja que el projecte d’Estatut estableix que els ciutadans tenen dret a expressar la seva voluntat d’una manera anticipada per tal de deixar constància de la seva voluntat sobre les intervencions i tractaments mèdics que volen rebre quan no estiguin en condicions d’expressar-ho personalment.

 

 Article 40.7

El document elaborat per la FAES confon l’expressió “altres formes de convivència” amb “poligàmia”. Segons el document “aquesta expressió constitueix la porta legal per a la futura ampliació del matrimoni a unions poligàmiques…”

Aquesta interpretació és absolutament errònia ja que l’article de l’Estatut es refereix a promoure la igualtat de les diferents unions estables de parella amb independència de la orientació sexual dels seus membres.

Article 41.5

 Segons la FAES aquest article “legalitza l’avortament mitjançant la perversió del llenguatge”.

En realitat l’article 41.5 dóna als poders públics la responsabilitat de vetllar per la lliure decisió de la dona en tots els casos que puguin afectar la seva dignitat, integritat i benestar.

 Annex: Informe comparatiu

LLIURE DECISIÓ DE LA DONA PEL QUÈ FA A LA SEVA SALUT REPRODUCTIVA I SEXUAL/“AVORTAMENT”

 D’acord amb document elaborat per la FAES:

 “El Art. 41.5 EC –“Los poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante (…) en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual”– legaliza el aborto mediante la perversión del lenguaje.

 El literal de l’article 41.5 diu així:

 Els poders públics han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.

 

 DRET A MORIR AMB DIGNITAT/“EUTANÀSIA”

 D’acord amb document elaborat per la FAES:

El llamado “derecho a una muerte digna” establecido en el Art. 20.2 EC, legaliza el asesinato “piadoso”, pues permite aplicar la eutanasia en determinadas circunstancias cuando el enfermo “no esté en condiciones de expresar personalmente su voluntad”.

 El literal de l’article 20.2 diu així:

 Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntad d’una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d’ésser respectades, en els termes que estableixen les lleis, especialment pel personal sanitari quan no estiguin en condicions d’expressar personalment llur voluntat.

 

 

ALTRES FORMES DE CONVIVÈNCIA/“POLIGÀMIA”

 D’acord amb document elaborat per la FAES:

 Y, por último, la regulación no sólo del matrimonio sino “de otras formas de convivencia” (Art. 40. 7 EC) constituye la puerta legal para la futura ampliación del matrimonio a uniones poligámicas como las que autoriza la religión islámica.”

 El literal de l’article 40.7 diu així:

 Els poders públics han de promoure la igualtat de les diferents unions estables de parella amb independencia de l’orientació sexual de llurs membres. La llei ha de regular aquestes unions i altres formes de convivència i llurs efectes.