En relació als criteris referents a les zones de fumadors i altres aspectes relacionats al desplegament de la llei 28/2005, el Departament de Salut vol fer els aclariments següents sobre l’aplicació a partir del proper 1 de setembre:

• En tots els casos la zona de fumadors estarà aïllada i compartimentada.

• Només l’accés a aquesta zona pot, per motius de seguretat, tenir una separació no física, però que asseguri que el fum no traspassa els seus límits.

• En la majoria de les ocasions això requereix fer obres.

• Si s’utilitzen sistemes de separació no física en l’accés a la zona de fumadors, cal tenir present que :

o Els sistemes de separació no física (per ventilació,etc.) tenen una eficàcia limitada i només garanteixen l’assoliment del nivells requerits en un nombre limitat de situacions i de locals.

o Les “cortines d’aire” no garanteixen per si soles, sense un sistema complementari de filtració, depuració i eliminació del fum, l’assoliment dels nivells de nicotina fixats. 

• El Departament de Salut comprovarà periòdicament els nivells de nicotina en el aire, que caldrà que estiguin sempre per sota de 0,7µg/m3. Si aquests nivells no s’aconsegueixen amb els mecanismes de separació que s’hagin implantat, caldrà fer les reformes necessàries per aconseguir-los o optar per convertir-se en un espai sense fum.

Criteris operatius

El Departament de Salut, després d’un període de comunicació amb els gremis afectats, ha definit un seguit de criteris per tal de facilitar l’aplicació de la llei en el termini establert per part dels establiments afectats. Els punts principals del desplegament de la llei en aquests aspecte són els següents:

1. Compartimentació/separació física:

Es considerarà que es garanteix que  les zones habilitades per a fumadors estan separades físicament  quan hi ha una compartimentació completa mitjançant paret, envà, o un altre element rígid separador.

A la porta o accés d’entrada a la zona, es pot, per raons de seguretat o altra, permetre que no existeixi una separació física. En aquest cas, caldrà tenir un mecanisme que impedeixi de manera efectiva la sortida del fum del tabac cap a les àrees de no fumadors.

2. Ventilació:

Caldrà disposar, en aquestes zones,  de sistemes de ventilació o dispositius/mecanismes que permetin garantir  la eliminació del fum del tabac. Per aquest motiu, es podrà mesurar la qualitat de l’aire en les àrees per a no fumadors  i s’exigirà que es mantingui per sota d’un llindar de perillositat per sota del qual el risc involuntari  no requereix  una regulació especial. Aquest llindar, independentment d’altres modalitats de mesura de la qualitat de l ‘aire interior que ulteriorment es poguessin adoptar, està relacionat amb un nivell de   nicotina en fase vapor que haurien de situar-se  per sota de  0,7 μg/m3 de nicotina.

La impossibilitat d’assolir aquests criteris pels mecanismes i/o dispositius  a l’abast, comportarà la necessitat de convertir tot el local en espai sense fum.

Aquests criteris segueixen estrictament allò que diu l’article 8.2 de la Llei 28/2005

Les zones habilitades per a fumadors han de:

- Estar separades físicament de la resta de dependències i completament compartimentades.

- No poden ser de pas obligat per a les persones no fumadores, excepte treballadors.

- Disposar de sistemes de ventilació independent o altres dispositius o mecanismes que permeten garantir la eliminació de fums.