Entre els mitjans per ajudar a deixar de fumar cada vegada té més importància a nivell internacional l'atenció telefònica. La seva efectivitat ha estat validada per estudis realitzats a diversos països.

L’atenció telefònica serveix de recurs complementari als altres serveis (atenció primària, hospitals, unitats de referència especialitzada) i també com a recurs únic per persones que volen una ajuda poc intensiva o tenen problemes per acudir a un centre.

Per aquest motiu, el Departament de Salut ha decidit posar en funcionament una línia telefònica pública per ajudar a deixar de fumar. Estarà basada en Sanitat Respon. Funcionarà 24 hores al dia tots els dies de l’any i serà atesa per personal d’infermeria especialment entrenat en aquesta modalitat d’atenció telefònica.

La persona que vulgui deixar de fumar podrà trucar al telèfon de Sanitat Respon. Després d’algunes preguntes que serviran per valorar la seva motivació per deixar de fumar i la seva dependència al tabac, se li oferirà un pla específic i individualitzat per deixar-ho. Al final d’aquesta primera trucada, es concertarà una nova cita telefònica i se la trucarà activament des de Sanitat Respon segons un protocol de seguiment acordat que s’adaptarà a les circumstàncies personals de cada persona demandant del servei.

En el cas que es necessiti la prescripció de fàrmacs (per exemple, teràpia substitutiva de nicotina...), s’estudiarà la derivació al centre d’atenció primària, farmàcia o unitat de deshabituació que correspongui.

DADES MÉS DESTACABLES (ESCA 2006 i inspeccions)

 A Catalunya, 3 de cada 10 persones de 15 anys i més són fumadores (25,5% amb consum diari i 3,9% amb consum ocasional).

 La proporció de fumadors disminueix, i ho fa més accentuadament en els homes que en les dones.

 Per primera vegada en els darrers 25 anys, baixa el tabaquisme en la població femenina.

 S’ha iniciat un cicle de disminució del tabaquisme a Catalunya amb els valors més baixos des de principis dels anys vuitanta.

 Aquesta disminució és el resultat tant d’un menor inici en les franges joves com d’una forta dinàmica de cessació en les franges adultes.

 Es consolida la tendència a la disminució del consum en els joves, tant en homes com en dones.

 Tot i que hi ha homogeneïtat, existeixen lleugeres diferències per territoris.

 A Catalunya, un 48,4% dels ciutadans (835.000 persones aproximadament) que fumen volen deixar-ho. Entre aquestes persones, un 73,3% tenen entre 15-44 anys i un 40,8% són dones.

 Des de l’entrada en vigor de la Llei, s’han fet un total de 14.183 inspeccions, de les quals 2.349 han detectat incorreccions que han dut a incoar 137 expedients que han comportat la imposició, per faltes greus, de 43 sancions d’entre 600 i 10.000 euros.