El Govern aprova el Pla per a la Prevenció de riscos laborals, que suposa una inversió de gairebé 68 milions

query_builder   14 febrer 2006 17:05

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla per a la Prevenció de riscos laborals, que suposa una inversió de gairebé 68 milions

El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla de Govern per a la Prevenció de riscos laborals 2005-2008, que compta amb un pressupost global de 67.933.900 euros. Es dóna així compliment a una de les propostes prioritàries recollides a l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat pel Govern i les organitzacions empresarials i sindicals de Catalunya.

 El paper del Govern és la promoció de la prevenció, l’assessorament tècnic i la vigilància i control del compliment de la normativa laboral. L’objectiu principal és la reducció del número i la gravetat dels danys a la salut que es produeixen a la feina i la millora contínua de les condicions de seguretat i salut en el treball.

 Es tracta d’un Pla elaborat pel Departament de Treball i Indústria, que ha comptat amb la coordinació i la col·laboració dels departaments de Salut; Governació; Educació; Presidència; Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Interior; Economia i Finances; Justícia; Política Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Ramaderia i Pesca i Benestar i Família.

 El Pla de Govern per a la Prevenció de riscos laborals (2005-2008) és un nou instrument que ha comptat amb la participació dels agents econòmics i socials, per continuar reduint el nombre de lesions laborals perquè, tot i que les xifres de sinistralitat laboral han assolit el 2005 a Catalunya els valors mínims dels últims 6 anys, no es pot baixar la guàrdia. El descens més important s’ha registrat en el cas dels accidents mortals, passant d’un índex d’incidència de 6,8 l’any 2000, a un índex de 3,97 el 2005, fet que ha suposat una reducció del 41,1%. L’índex d’incidència és el nombre d’accidents laborals que es produeixen cada 100.000 treballadors/es assalariats.

 Cinc objectius estratègics

 El Pla s’estructura en cinc objectius estratègics. El primer d’ells és la creació i desenvolupament d’un sistema d’informació i registre que permeti l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les pràctiques preventives de les empreses, i al mateix temps orienti les actuacions de les administracions públiques. El Departament de Treball i Indústria ha creat un registre de delegats de prevenció de riscos laborals i comités de seguretat a l’empresa, per conèixer quines empreses compleixen amb l’obligació de tenir la figura del delegat de prevenció.

 El segon objectiu del Pla és promoure conductes per tal de garantir que la vida i la salut dels treballadors/es sigui un valor social de primer ordre. En el marc d’aquest objectiu es continua desenvolupant la campanya A la feina, cap risc, que incideix en el fet que la seguretat i la salut laboral són obligació de tots, però fonamentalment dels empresaris, ja que són els que disposen dels instruments per prevenir els riscos en el treball i els que tenen el dret d’exigir al treballador el compliment de les mesures de seguretat. També s’ha posat en marxa, entre d’altres mesures, una bústia pública de prevenció a la xarxa per denunciar situacions de riscos laborals que observi qualsevol ciutadà.

 El tercer objectiu és fomentar la vigilància i control del compliment de la normativa de riscos laborals. El Govern ha aprovat, durant aquest mes de febrer, el decret d’habilitació de 50 tècnics del Departament de Treball i Indústria que poden així fer tasques de vigilància i control en matèria de salut i seguretat laboral.

 Com a quart objectiu figura potenciar els mecanismes de coordinació i cooperació entre institucions amb competències en seguretat i salut laboral. En aquest capítol es desenvolupen diverses accions interdepartamentals i amb la resta d’Administracions públiques amb competències en seguretat i salut laboral. Una de les accions és limitar la contractació de les empreses que hagin estat sancionades per delictes o infraccions administratives molt greus per incompliments de les normes i la legislació de prevenció de riscos laborals.

 El cinquè i darrer objectiu és impulsar la participació dels agents socials i econòmics i la negociació col·lectiva. En aquest sentit, el Consell Executiu va aprovar, fa dues setmanes, el Projecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, un òrgan col·legiat de participació institucional i de diàleg i concertació social en matèria de relacions laborals. Aquest organisme incorpora, per primer cop a l’Estat, una Comissió de Convenis Col·lectius, per impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la negociació col·lectiva.

 Cadascun d’aquests cinc objectius es desplega en 44 àmbits d’intervenció subdividits en 147 actuacions que es concreten en els diferents programes.

 El seguiment del Pla de Govern per a la Prevenció de riscos laborals es realitzarà en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined