ACORDS DE GOVERN: El Govern aprova el Projecte de llei del Consell de Garanties Estatutàries, la institució que vetllarà pel compliment de l'Estatut

query_builder   15 maig 2007 14:00

event_note Nota de premsa

ACORDS DE GOVERN: El Govern aprova el Projecte de llei del Consell de Garanties Estatutàries, la institució que vetllarà pel compliment de l'Estatut

El Govern aprova el Projecte de llei del Consell de Garanties Estatutàries, la institució que vetllarà pel compliment de l’Estatut

• La nova institució substituirà el Consell Consultiu i, a diferència d’aquest organisme, emetrà dictàmens vinculants quan estigui en qüestió el compliment del títol de Drets i Deures de l’Estatut d’Autonomia

• Tindrà més competències: podrà emetre dictàmens en relació a decrets llei i decrets legislatius

• El Govern reforça la independència del Consell i endureix les incompatibilitats dels consellers

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei del Consell de Garanties Estatutàries, una llei bàsica de desplegament del nou Estatut. El nou organisme, que substituirà l’actual Consell Consultiu, serà l’encarregat de vetllar perquè les lleis impulsades pel Parlament i pel Govern s’adeqüin al nou Estatut i a la Constitució. També emetrà dictàmens sobre lleis estatals quan govern o Parlament creguin que envaeixen competències i es plantegin presentar-hi recurs.

La gran novetat és que, a diferència del Consultiu, el Consell de Garanties Estatutàries emetrà dictàmens vinculants quan estigui en qüestió el compliment del capítol de Drets i Deures de l’Estatut d’Autonomia. Per tant, la nova institució ja no és només un òrgan d’assessorament, com el Consultiu, sinó que pot evitar que un precepte s’incorpori a l’ordenament jurídic si el declara anticonstitucional o antiestatutari.

El Consell serà un organisme independent dels òrgans executius, legislatius i judicials. Per tal de garantir-ne la independència, tindrà autonomia orgànica, funcional i pressupostària. Pel que fa al funcionament, el Consell desenvoluparà les seves funcions mitjançant l’emissió de dictàmens de caràcter tècnico-jurídic, emesos sempre a sol•licitud formal de part legitimada. Depenent dels supòsits, podran sol•licitar dictamen dos grups parlamentaris; una desena part dels diputats; el Govern; el Síndic de Greuges; municipis i vegueries i altres ens legitimats d’acord amb la Llei del TC.

Funcions

Tal com preveu l’avantprojecte, les funcions del Consell de Garanties Estatutàries seran:

1. Vetllar per l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat (projectes i proposicions de llei; decrets llei i projectes de decret legislatiu..etc). Els dictàmens emesos en relació als projectes i proposicions de llei del Parlament de Catalunya que desenvolupin o afectin drets estatutaris seran vinculants.

2. Dictaminar abans de la interposició dels recursos d’inconstitucionalitat per part del Parlament o del Govern, abans del plantejament dels conflictes de competència pel Govern i abans de la interposició davant del Tribunal Constitucional dels recursos en defensa de l’autonomia local.

En concret, el Consell de Garanties Estatutàries dictaminarà:

a. Sobre l’adequació a la Constitució dels projectes i proposicions de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya abans de la seva aprovació pel Parlament.

b. Sobre l’adequació a l’Estatut i la Constitució dels projectes i proposicions de llei abans de la seva aprovació pel Parlament.

c. Sobre l’adequació a l’Estatut i la Constitució dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament .

d. Sobre l’adequació a l’Estatut i la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern en els supòsits en els que la llei de delegació estableixi que el Parlament ha d’efectuar el control addicional de la legislació delegada i abans que siguin publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

e. Sobre l’adequació a l’autonomia local dels projectes i proposicions de llei garantida a l’Estatut, així com dels projectes de decret legislatiu aprovats pel govern.

f. Prèviament a la interposició davant del Tribunal Constitucional de recurs d’inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern.

g. Prèviament el plantejament d’un conflicte de competència pel Govern.

h. Prèviament a la interposició davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local constitucionalment garantida en els supòsits previstos a la Llei Orgànica del TC.

Els dictàmens del Consell seran vinculants quan s’emetin en relació als projectes i proposicions de llei del Parlament de Catalunya que desenvolupin o afectin drets reconeguts en els capítols de Drets i Deures de l’Estatut.

Composició

El Consell de Garanties Estatutàries estarà integrat per nou membres, com la majoria d’òrgans equivalents d’altres països, augmentant així en dos els consellers que tenia el Consultiu. Els nou membres seran nomenats pel President de la Generalitat; sis a proposta del Parlament per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i tres a proposta del Govern. Un dels tres membres proposats pel Govern ho serà a partir d’una terna presentada pel Consell de Governs Locals.

Els membres del Consell hauran de ser juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d’experiència professional. Se’ls nomenarà per un període de nou anys sense possibilitat de reelecció, i el Consell es renovarà per terços cada tres anys. Els nou membres del Consell elegiran d\'entre ells, i per majoria absoluta, el President/a del Consell, que serà nomenat per un període de tres anys.

Règim d’incompatibilitats

L’avantprojecte endureix el règim d’incompatibilitats que tenien els membres del Consell Consultiu. Així, s’estableix que la condició de membre del Consell de Garanties és incompatible amb qualsevol mandat representatiu; amb càrrecs polítics o administratius; amb l’exercici d’un càrrec al servei d’un partit polític, d’un sindicat o d’una associació empresarial; amb l’exercici de les carreres judicial i fiscal i amb qualsevol activitat professional o mercantil. Les úniques excepcions són determinats casos de docència universitària i recerca

A banda, l’Avantprojecte estableix que la suspensió d’un conseller ha de ser decidida per majoria absoluta dels membres del Consell.


El Govern traspassa les competències pendents de diversos serveis escolars al Consorci d\'Educació de Barcelona

• El Consorci assumeix les actuacions i ajuts per transport escolar, acolliment matinal, activitats extraescolars o menjadors

• El procés forma part del traspàs progressiu de competències al Consorci d’Educació de Barcelona

• L’organisme, integrat per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, va ser creat el 2002 a instàncies de la Llei de la Carta Municipal i exerceix les funcions en matèria d’educació en l’àmbit de la ciutat

El Consorci d’Educació de Barcelona assumirà les competències en matèria de l\'educació complementària i extraescolar, de la reglamentació i la gestió del transport, del menjador i d\'altres serveis escolars, en l\'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona. Així ho ha aprovat avui el Govern, com a part del progressiu traspàs de competències que el Govern ha anat efectuant envers el Consorci d’Educació de Barcelona des de la seva creació, l’any 2002.

El Consorci, integrat per la Generalitat i l’Ajuntament, va ser creat a instàncies de la Llei de la Carta Municipal de Barcelona com a òrgan responsable de les funcions, activitats i serveis en matèria d’educació de Barcelona. Així, des de la seva creació ha anat assumint de forma progressiva les funcions definides pels seus estatuts: la planificació territorial dels centres docents, la matriculació d’alumnes, la creació i gestió de centres pedagògics i de recursos, entre d’altres.

Les competències pendents que el Departament d’Educació traspassa ara al Consorci són les següents:

 Les subvencions per a l\'acollida matinal d\'alumnes.

 Les subvencions per a l\'organització de l\'activitat Escoles obertes al juny i setembre.

 Transport escolar

 L\'ajut individual de desplaçament.

 L\'ajut individual de menjador.

 Els Centres d\'Atenció Educativa Preferent.

De moment, però, i com a mesura transitòria, el traspàs serà progressiu i aquest curs vinent serà el Departament d\'Educació qui encara convocarà les línies d\'ajuts. Paral•lelament, el Consorci d\'Educació participarà en la seva gestió. No obstant això, a partir del curs 2008-2009, el Consorci ja farà les seves pròpies convocatòries per a l\'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.

Segons l’acord d’avui, per al curs 2007-2008 les convocatòries es gestionaran amb fons del Departament d\'Educació i, a partir del curs 2008-2009, les corresponents Lleis de pressupostos hauran de preveure l\'increment necessari a la partida del Consorci, per tal que pugui exercir la totalitat de les competències assumides.

L’acord també preveu a més, l\'adscripció al Consorci del personal afectat per aquest traspàs, de cara a l’1 de juny de 2007.


Iniciats els tràmits per a la construcció de sis centres escolars de primària i un institut

• S’accepten les cessions gratuïtes de vuit terrenys destinats a equipaments escolars de tot Catalunya a la Roca del Vallès, Corbera de Llobregat, Salou, Llagostera, Vilanova del Vallès, Alella, Almenar i Roses

• S’aprova una inversió de més de 4 milions d’euros pel nou CEIP de Cerdanyola del Vallès

• Impuls a la construcció d’un Centre d’Educació Especial a Berga

El Govern ha iniciat els tràmits per a la construcció d’un total de sis nous Centres d’Educació Primària (CEIP) i d’un Institut d’Educació Secundària (IES), i ha aprovat diverses actuacions més que fan referència a obres d’ampliació o adequació d’altres centres. En la majoria dels casos, el Govern ha aprovat l’acceptació de les cessions gratuïtes de terreny que han de permetre iniciar el procés de construcció dels nous centres escolars.

En total, de cara a iniciar les obres de construcció, adequació o ampliació de tots aquests centres, el Govern preveu reservar més de 25 milions d’euros dels seus pressupostos.

Acceptació de terrenys per a la construcció de CEIPS

• La Roca del Vallès (Vallès Oriental): CEIP Mogent, que comptarà amb dues línies d’educació infantil i primària i les obres del qual tindran un pressupost de 3.778.236 euros.

• Corbera de Llobregat (Baix Llobregat): CEIP de tres línies amb un pressupost estimat de 2.340.000 euros.

• Salou (Tarragonès): CEIP de Salou II, que comptarà amb dues línies d’educació infantil i primària i es construirà amb tecnologia industrialitzada, modalitat que integra elements d’estructura estàndards que permet agilitzar-ne el seu procés. El pressupost és de 4.563.500 euros.

• Llagostera (Gironès): CEIP que comptarà amb dues línies d\'educació infantil i primària i que es construirà amb tecnologia industrialitzada.

• Vilanova del Vallès (Vallès Oriental): IES de Vilanova del Vallès, que comptarà amb tres línies d\'educació secundària i dues línies de batxillerat.

• Alella (Maresme): CEIP d\'Alella, comptarà amb dues línies educació infantil i primària i es construirà amb tecnologia industrialitzada.

• Almenar (Segrià): CEIP que comptarà amb dues línies educació infantil i primària i es construirà amb tecnologia industrialitzada.

Acceptació de terrenys per a ampliació:

• Roses: Ampliació de l\'IES Cap Norfeu a tres línies d\'educació secundària i dues línies de batxillerat. El projecte està actualment en fase de redacció.

Un total de 4,7 milions d’euros a dos CEIP més

El Govern també ha aprovat avui destinar un total de 4.090.500 euros per a la nova construcció d’un CEIP a Cerdanyola del Vallès (Vallès Oriental), en compliment del conveni subscrit amb l’ajuntament de la localitat. El nou CEIP comptarà amb dues línies d\'educació infantil i primària i de cara a l’exercici 2008, hi ha prevista una inversió de 3,9 milions d’euros. En aquest sentit, també s’ha aprovat destinar 684.284 euros, 342.142 dels quals dins l’exercici del 2008, al CEIP Cabanes (Alt Empordà), en aquest cas, per a les obres d’adequació i ampliació de dues aules i una biblioteca.

Impuls a un nou Centre d’Educació Especial de Berga

Finalment, el Govern ha acordat destinar 2.543.059 euros a la construcció d’un Centre d’Educació Especial a Berga, en el marc del conveni signat entre el Departament d’Educació i el consistori. Aquest acord és la continuació del que ja es va formalitzar l\'any 2006. De l’import aprovat, durant l’exercici de 2008 s’hi destinaran 2.243.059 euros.


Aprovat el currículum dels cicles de grau mitjà de tèxtils artístics per a tècnics d’arts plàstiques i disseny

El Govern ha aprovat avui el Decret que defineix el currículum que tindran els cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny de brodats, en puntes i en tapissos i catifes, pertanyents a la família dels tèxtils artístics.

Aquests cicles de grau mitjà estan orientats a formar professionals creatius que coneguin i desenvolupin les activitats artístiques pròpies d’aquest àmbit. Els tres títols als quals estan vinculats aquests ensenyaments són tècnic d’arts plàstiques i disseny en brodats, tècnic d’arts plàstiques i disseny en puntes i tècnic d’arts plàstiques i disseny en tapissos i catifes.

L’art tèxtil comprèn un ventall important d’activitats a l’entorn de les quals s’han anat desenvolupant les diverses tècniques relacionades tanta amb l’art com amb la indústria. La fabricació artesanal o industrial requereix, a més del domini de les tècniques específiques, un disseny previ de models, la tria de material més adequat i una metodologia precisa del procés de treball.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica d’Educació de 2006, el Govern de la Generalitat ha considerat necessari establir el currículum d’aquests ensenyaments ja que es tracta d’activitats encara implantades a Catalunya que tenen demanda en el teixit social.


El Govern invertirà 1,7 milions d’euros en les obres de millora de diferents equipaments socials

• Els ajuts van destinats a dues residències infantils de Badalona i Vic, una residència per a discapacitats a Tortosa i una de gent gran a Mataró

El Govern ha aprovat avui invertir 1.727.200 euros en les obres de millora de diferents equipaments socials. Els centres que es veuran afavorits per aquesta mesura són la Residència Infantil Maria Assumpta de Badalona (Barcelonès), la Residència Infantil de Vic (Osona), la futura Residència de discapacitats intel•lectuals amb trastorns de conducta de Bítem, a Tortosa (Baix Ebre), i la Residència de Gent Gran de Mataró (Maresme).

En concret, el Govern –a proposta del Departament d’Acció Social i Ciutadania- executarà les inversions següents:

• Residència Infantil Maria Assumpta de Badalona: 677.487 euros per a la rehabilitació de la façana i altres obres de millora.

• Residència Infantil de Vic: 158.258 euros per a diferents obres de millora.

• Residència de discapacitats intel•lectuals amb trastorns de conducta de Bítem, a Tortosa: 145.214 euros per a la redacció del projecte bàsic i l’execució dels estudis i projectes constructius.

• Residència de Gent Gran de Mataró: 746.239 euros per arreglar les façanes i cobertes.


Salut adquireix 204 vehicles per millorar la prestació dels serveis de l’Agència de Protecció de la Salut

• El Govern invertirà més de tres milions d’euros en la renovació i ampliació de l’actual parc de vehicles

El Govern destinarà 3.344.880 euros per a l’arrendament amb opció de compra de 204 vehicles per als serveis centrals i territorials del Departament de Salut i pels professionals que fan tasques de vigilància i control d’establiments i instal•lacions ambientals i alimentàries de l’Agència de Protecció de la Salut.

Aquesta despesa respon d’una banda, a la renovació del parc de vehicles que actualment té el Departament de Salut, en règim de rènting (120 vehicles), i per altra, a l’ampliació del nombre de vehicles actuals (84), ateses les necessitats dels serveis prestats pels professionals que fan tasques de protecció de la salut en el territori, en el marc del procés de desplegament de l’Agència de Protecció de la Salut.

La despesa autoritzada està distribuïda en les anualitat següents:

Any   Import

2007 151.870 euros

2008 836.220 euros

2009 836.220 euros

2010 836.220 euros

2011 684.350 euros

TOTAL 3.344.880 euros


El Govern construirà un nou centre de Salut a Vilajuïga

El Govern ha aprovat avui destinar 621.553 euros a la construcció d’un nou centre de salut a la població de Vilajuïga, a Girona.

Aquest nou Centre d’Assistència Primària (CAP) substituirà l’actual consultori local ja que el fort creixement demogràfic de la zona fa necessària la construcció d’un centre més gran. La superfície construïda del nou centre de salut serà de 182 m2.

El nou Centre de Salut de Vilajuïga estarà dissenyat d’acord amb les actuals directrius dels consultoris locals del Departament de Salut. Disposarà de dues sales de consulta i una sala d’infermeria, entre altres instal•lacions.


El Govern destina 150.000 euros a l’estudi dels efectes del canvi climàtic al Delta de l’Ebre

• També ha aprovat invertir 1.956.000 euros en el manteniment de les 179 estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica

El Govern ha aprovat avui destinar 150.000 euros perquè el Departament de Medi Ambient i Habitatge encarregui un estudi sobre la previsió dels efectes del canvi climàtic al Delta de l’Ebre i n’elabori les diferents propostes de mesures d’adaptació.

L’estudi, que es realitzarà durant els pròxims dos anys, persegueix dos objectius principals. D’una banda, ordenar i tractar la informació disponible sobre els efectes potencials del canvi climàtic en aquesta zona de Catalunya, per tal de definir escenaris, impactes i riscos potencials previsibles en l’horitzó de l’any 2100. De l’altra, justificar, detallar i pressupostar les mesures d’adaptació a aquests riscos i impactes potencials. De l’import total, 50.000 euros es pagaran aquest 2007 i la resta l’any 2008.

L’estudi sobre els efectes del canvi climàtic al Delta de l’Ebre constarà de cinc parts bàsiques:

• Elaboració d’un catàleg d’episodis climàtics extrems, estudis i projectes realitzats en el Delta de l’Ebre que tinguin interès per als objectius de l’estudi.

• Anàlisi evolutiva de les variables climàtiques i els seus efectes derivats com inundacions, erosió, etc.

• Estudi de vulnerabilitat del delta front als efectes del canvi climàtic que posi de manifest les àrees i aspectes més vulnerables.

• Anàlisi del risc sobre bens i activitats econòmiques, les persones que habiten i visiten el delta, així com sobre els hàbitats i espècies naturals més valuosos.

• Definició de les mesures i línies d’acció per a l’adaptació a curt, mig i llarg termini als riscos i efectes potencials definits anteriorment.

Manteniment de les estacions de mesurament de la qualitat de l’aire

D’altra banda, el Govern també ha aprovat destinar 1.956.000 euros, a pagar a parts iguals els anys 2008 i 2009, al manteniment de les 69 estacions automàtiques integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), equipades amb un total de 285 analitzadors, i de 110 estacions manuals. Les estacions d’aquesta xarxa mesuren les concentracions dels principals contaminants atmosfèrics.

Per tal d’assegurar el funcionament adequat d’aquestes estacions és necessari disposar d’un manteniment ininterromput, tant preventiu com correctiu, de manera que el Departament de Medi Ambient i Habitatge pugui assegurar un bon rendiment dels equips i uns mesuraments fiables amb els quals s’ha de fer l’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.


El Govern acorda assumir el deute acumulat de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

• D’aquesta manera el Govern dóna compliment a un dels punts del contracte programa de la CCRTV 2006-2009

• L’empresa pública podrà afrontar així el repte de la digitalització amb una posició de sanejament econòmic

El Govern ha autoritzat avui al Departament d’Economia i Finances a subrogar el deute de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). D’aquesta manera, el Govern assumeix el deute autoritzat de la CCRTV, que ascendeix a 1.046,7 milions d’euros, i permet a l’ens públic començar el 2008 amb una situació de sanejament econòmic per tal d’afrontar amb majors garanties d’èxit un futur complex i altament competitiu marcat principalment pel repte de la digitalització.

Amb aquest acord, l’executiu català dóna compliment a una de les disposicions previstes en el contracte programa de la CCRTV previst per al període 2006-2009, signat el mes de juliol passat, segons la qual el Govern de la Generalitat es comprometia a assumir abans que acabés el 2007 les operacions d’endeutament a llarg termini que tenia formalitzades la Corporació.

El refinançament de l’endeutament de la CCRTV per part de la Generalitat respon també a la voluntat del Govern d’incrementar el rigor i l’eficiència en la gestió de les finances públiques, a partir d’una millor gestió de l’endeutament. Al marge de l’assumpció del deute, el contracte programa també preveu que la Generalitat aportarà 1.161 milions d’euros a la CCRTV en el període 2006 – 2009.

 L’ens es compromet, per la seva banda, a gestionar totes les empreses del grup amb criteris d’organització empresarial que comportin, a través de la màxima eficàcia i rigor en la gestió, una optimització dels recursos. En aquest sentit, el contracte programa fixa que el pressupost de la CCRTV per habitant serà inferior als 60 euros en el primer any de vigència del text, i inferior als 75 euros un cop engegats els canals de TDT previstos. Pel que fa al cost real per habitant (calculat sobre l’aportació pública i no en relació al pressupost total de l’ens) serà de 43 euros, segons dades del 2006.

Mitjans materials per afrontar el trànsit a la TDT

La implantació de la Televisió Digital Terrestre configura una nova CCRTV, amb el doble de canals audiovisuals, fet que comporta unes necessitats financeres molt superiors a les requerides fins ara. El nou contracte programa dota a la Corporació dels recursos materials necessaris per desplegar totes les inversions tecnològiques i per preparar els continguts que permetin posar en marxa tots els nous canals digitals. D’aquesta manera, la CCRTV continuarà exercint de motor de la transició digital a Catalunya.

Pel que fa al desplegament de la TDT, el contracte preveu inicialment una oferta progressiva de set canals, reservant l’espai radioelèctric del vuitè per millorar la qualitat i la interactivitat dels altres canals. Els set canals previstos són TV3 (generalista); K3 (infantil i educatiu); 3/24 (notícies i reportatges); 33 (cultural i educatiu); Esport/24 (esportiu); Ciutadans (interactiu, comunitari, participatiu i de servei) i el canal 300 (cinema, comèdia, humor).


El Govern atorga ajuts per valor de 745.200 euros a les fundacions Joan Miró i Antoni Tàpies

El Govern destinarà un total de 745.200 euros a les fundacions Joan Miró i Antoni Tàpies per potenciar les seves activitats durant l’any 2007. En concret, cadascuna de les fundacions rebrà 372.600 euros. Aquesta actuació s’emmarca en la política de suport a les entitats privades que promouen activitats culturals.

La Fundació Miró va obrir les seves portes l’any 1975 a Montjuïc per iniciativa del mateix pintor Joan Miró. Organitza exposicions de reconeguts artistes i exhibeix temporalment obres de creadors com Warhol, Giacometti o Magritte.

La Fundació Tàpies va ser creada el 1984 per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani. Va obrir les seves portes el juny de 1990 a la seu de l’antiga Editorial Montaner i Simon de Barcelona, obra de l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner. La Fundació combina l’organització d’exposicions temporals, simposis, conferències i cicles de cinema amb l’edició de publicacions.


La diferència dels usos del temps en l’àmbit familiar segons els models familiars, principal conclusió del panel elaborat per Acció Social

• La consellera Carme Capdevila ha presentat els resultats del panel al Consell de Govern

• L’estudi servirà per configurar el Pla Estratègic per a la gestió dels temps a Catalunya dins del Pla de Govern 2007-2010

La Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presentat avui al Consell de Govern els primers resultats del Panel de Famílies que mostren, entre altres indicadors, com es gestiona i s’organitza el temps de convivència en les famílies.

De les dades que aporta el panel, en destaquen, d’una banda, els canvis socials que han provocat una diversitat de models familiars i, de l’altra, l’organització del temps del treball remunerat i la feina a casa que es dedica a la cura i a l’atenció familiar així com el temps i el tipus d’activitats que comparteixen els pares i les mares amb els seus fills i filles.

El Panel de Famílies i Infància va ser promogut pel Departament al maig del 2005 per tal tenir un instrument que aporti informació i dades per a orientar les polítiques que afecten els interessos dels infants i les seves famílies.

Aquests primers resultats que avui s’han presentat contribuiran a configurar el Pla estratègic per a la gestió dels temps a Catalunya, que es pot definir amb el lema “més i millor temps per les persones”. Aquest Pla estratègic és fruit del pla de Govern 2007-2010 i té com a objectius revaloritzar els temps i espais personals i familiars, incrementar la quantitat i qualitat dels temps i provocar un canvi en la seva concepció per a afavorir-ne un ús més lliure i generador de benestar.

Els paràmetres de treball per al Pla estratègic per a la gestió del temps són la seva transversalitat, la participació i el consens dels diversos agents socials implicats, que permetran consensuar una visió integral en relació amb la gestió dels temps a Catalunya i concretar un compromís d’acció en relació amb l’estratègia acordada.

L’elaboració d’aquest pla per a la gestió del temps es troba actualment en la fase d’estratègia i participació (de febrer a juny de 2007), i la següent fase correspon a la redacció i presentació del Pla que es preveu finalitzi al setembre del 2007.

La Comissió coordinadora del Pla està integrat per representants de diversos departaments de la Generalitat, encapçalada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania que n’és l’impulsor; també hi ha representació d’universitats catalanes. Així mateix, més enllà dels òrgans de participació de la Generalitat, cal destacar l’ampli procés participatiu de l’administració local, sindicats i organitzacions empresarials i el conjunt de la ciutadania, a través de internet, fòrums, entitats i associacions.

undefined
undefined
undefined
undefined