Nota informativa GISA

query_builder   18 febrer 2005 13:00

event_note Nota de premsa

Nota informativa GISA

En els darrers dies han aparegut als mitjans de comunicació un seguit d’informacions procedents de fonts del sector de les empreses constructores i de les empreses d’enginyeria que GISA es veu en la obligació de precisar per tal d’evitar interpretacions errònies:

1.- Què és GISA?

GISA és una empresa pública, amb capital 100 % de la Generalitat de Catalunya, fundada l’any 1990 per la llei 9/90 del Parlament de Catalunya, subjecte a dret privat. Ara bé, donat que actua com a "poder adjudicador" de contractes per encàrrec de l’Administració desenvolupa la seva activitat d’acord amb els principis de publicitat i concurrència i als procediments propis de la contractació de l’Administració.

2- Quines funcions desenvolupa GISA?

GISA desenvolupa les funcions del que en el món anglosaxó seria un "project manager" de la propietat, és a dir, la gestió integrada de projectes i obres. Això vol dir que s’encarrega de cercar el millor equip tècnic de projecte i direcció d’obra i la millor empresa constructora (d’acord amb la normativa de contractació pública), tot exercint les funcions de supervisió de l’assoliment per aquests agents dels objectius de qualitat, termini i cost, a més dels objectius globals de sostenibilitat i seguretat i salut en la construcció.

D’aquesta filosofia, se’n deriva un esquema de relacions contractuals segons el qual, el projectistaés el responsable de fer un bon projecte (del qual GISA supervisa la coherència intrínseca dels documents del projecte), el contractistaés el responsable de concretar el procediment constructiu, executar l’obra segons les especificacions del projecte i autocontrolar-se la qualitat (reservant-se GISA un contrast d’aquest control de qualitat, tal i com és habitual a la majoria d’administracions els darrers anys) i la direcció d’obra és l’absoluta responsable tècnica i facultativa de vetllar per l’acompliment de les prescripcions del projecte (realitzant GISA una supervisió de l’actuació de la direcció d’obra, mitjançant les seves gerències d’obres, que supervisen l’assoliment dels objectius ja esmentats per part de la direcció d’obra). La direcció d’obra està facultada per a actuar en l’execució de les obres en cas d’execució deficient, sense necessitat de comunicació prèvia a GISA.

3.- En el desenvolupament de les seves funcions, de quines deficiències de projecte o execució ha estat informada GISA per direcció d’obra o Contractistes?

D’acord amb el contracte d’obres, el Contractista ha de trametre mensualment un informe a la Direcció d’obra amb les incidències d’obra més importants (clàusula 10.1).

D’acord amb el contracte de direcció d’obres, la Direcció d’obra ha de trametre mensualment a GISA un informe sistemàtic on es posin de manifest els problemes que l’obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposen per evitar-los o minimitzar-los (clàusula 1.1.)

Requerits els tècnics responsables per part de GISA de la supervisió de les tasques a desenvolupar per la Direcció d’obra, respecte de les incidències conegudes per GISA i en referència a la cua de maniobra, es pot confirmar que:

-         Els informes mensuals de la Direcció d’obra, vehicle sistemàtic de la comunicació d’incidències, no recullen cap incidència per deficiències de qualitat en la cua de maniobres.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined