LA GENERALITAT SANCIONA AMB 30.000 EUROS GAS NATURAL I FECSA ENDESA PER INCOMPLIMENT DELS REQUISITS DE CONTRACTACIÓ I APODERAMENT DEL CLIENT

Les sancions de 30.000 euros a ambdues empreses es fonamenten en la infracció de la normativa vigent en el traspàs de clients al mercat elèctric liberalitzat

El Departament de Treball i Indústria ha imposat una sanció de 30.050,61 euros a l’empresa Gas Natural Servicios, i una sanció de 30.050,61 euros a l’empresa Endesa Energía, ambdues empreses comercialitzadores de Gas Natural i Fecsa Endesa respectivament, per haver incomplert els requisits de contractació establerts a la normativa vigent en el traspàs de clients al mercat elèctric liberalitzat.

El 10 de maig de 2005, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va incoar els corresponents expedients després de tramitar les reclamacions de setze usuaris, dotze referents a Gas Natural Servicios, i quatre a Endesa Energía.

En concret, de l’expedient administratiu i, posteriorment, sancionador obert a l’empresa Gas Natural Servicios es desprèn que el procediment per a contractar clients pel mercat lliure d’energia elèctrica es va fer amb les següents mancances:

- manca de la documentació necessària que autoritzés a l’empresa comercialitzadora Gas Natural Servicios a contractar com a substitut del consumidor i/o manca de contracte per escrit.

- manca de signatura per part del consumidor.

- signatura d’una persona física que no és la titular del contracte de subministrament elèctric vigent fins al moment.

- signatura d’una persona física, en nom d’una persona jurídica, sense acreditar la representació amb la que actúa.

En el cas de l’empresa Endesa Energía, de l’expedient administratiu i, posteriorment, sancionador es desprèn que la contractació de clients pel mercat lliure d’energia elèctrica es va fer amb manca de la documentació necessària que autoritzés a l’empresa comercialitzadora a contractar com a substitut del consumidor i/o manca de contracte per escrit.

Fonaments jurídics

Segons la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament de Treball i Indústria, els fets descrits constitueixen la infracció de l’article 3 del Reial Decret 1435/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les condiciions bàsiques dels contractes d’aquisició d’energia i d’accés a les xarxes en baixa tensió, i dels articles 79, 81 i 83 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal.lacions d’energia elèctrica.

Aquests preceptes estableixen l’obligació que el traspàs de clients del mercat elèctric regulat al mercat elèctric liberalitzat s’efectuï per part de l’empresa comercialitzadora amb les adequades garanties pels usuaris, i, en concret, exigeixen que la persona física que signa el contracte al mercat liberalitzat sigui la que consta com a titular en el contracte vigent del mercat regulat i que el contracte de subministrament entre el consumidor i el comercialitzador es formalitzi per escrit.

Aquesta infracció es troba tipificada a l’article 62 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, el qual tipifica com a infracció lleu la infracció de preceptes de la pròpia Llei i de les seves normes de desenvolupament, que no constitueixen infracció greu o molt greu.

D’acord amb aquesta Llei, les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fins a 60.101,21 euros. La quantia de les sancions es graduarà atenent criteris de proporcionalitat i a les circumstàncies especificades a la mateixa Llei.

Pel que fa a Gas Natural Servicios, s’ha aplicat el criteri de graduació de participació en l’acció o omissió tipificada com a infracció i el benefici obtingut de la mateixa; d’intencionalitat en la comissió de la infracció i la reiteració de la mateixa. Atenent aquests criteris, i tenim en compte que part de les reclamacions estan prescrites – les infraccions lleus prescriuen en el termini d’un any des de la seva comissió -, la sanció imposada és de 30.050,61 euros.

Pel que fa a Endesa Energia, s’ha aplicat el criteri de graduació de participació en l’acció o omissió tipificada com a infracció i el benefici obtingut de la mateixa, i d’intencionalitat en la comissió de la infracció i la reiteració de la mateixa. Atenent aquests criteris, la sanció imposada és de 30.050,61 euros.

 

Dimecres, 27 de juliol de 2005