La Generalitat endega una campanya per tal de prevenir el sobreendeutament familiar

query_builder   22 novembre 2006 18:19

event_note Nota de premsa

La Generalitat endega una campanya per tal de prevenir el sobreendeutament familiar

El Departament de Treball i Indústria ha detectat una proliferació d’empreses que es dediquen a reagrupar crèdits. En molts casos —a través d’un simulador que es troba a la seva pàgina web— permeten a la persona interessada calcular què deixarà de pagar cada mes si reagrupa els seus crèdits. A tall d’exemple, es pot comprovar, com a partir d’una quota mensual inicial de 1.220 EUR, es pot passar a una altra de 709 EUR, durant un període de 30 anys. Però, allò que ha de tenir molt clar el consumidor és la repercussió global d’aquesta operació —que a curt termini el fa anar més alleugerit—, una vegada hagi liquidat l’operació.

Es tracta d’un sector en forta expansió, que creix, en molts casos, a través de franquícies i que, majoritàriament, basa la seva activitat en l’endeutament dels consumidors. Aquestes empreses ofereixen la possibilitat de reagrupar els seus crèdits i baixar la quota mensual, però en base a l’allargament del període de pagament del crèdit i, en definitiva, multiplicant el pagament d’interessos.

Amb aquesta campanya, segons Hidalgo, “el Departament vol alertar sobre el tema del sobreendeutament, i de la necessitat d’informar-se bé i de fer un anàlisi realista de la pròpia capacitat econòmica”. Continua dient que “es tracta d’una acció proactiva del Govern, que es basa en l’observació del mercat”.

Què és el reagrupament de crèdits?

Es tracta d’una operació financera que permet reunificar els deutes que té una persona en un sol crèdit de llarga durada i amb unes quotes mensuals més baixes, que poden estar al voltant del 50% de la quota inicial. Normalment, consisteix a contractar un nou préstec hipotecari o bé a ampliar el préstec que ja tenim contractat. Aquest nou préstec, permet cancel·lar els anteriors i, per tant, deixar de pagar cadascuna de les seves quotes mensuals per tal d’assumir una única quota durant un termini de temps molt superior als dels crèdits que teníem.

La pràctica de reagrupament de crèdits no és una pràctica nova, però si que és nova la proliferació d’empreses que actuen com a intermediàries financeres entre les entitats bancàries i el consumidor.

Segons dades del sector, a nivell d’Estat actualment la facturació aproximada de les empreses que reagrupen crèdits és de 604 milions d’euros el 2005. D’altra banda, dels prop de 3.900 nous establiments oberts el 2005, s’ha passat als més de 5.000 durant aquest 2006. La major part d’aquestes empreses ha començat l’activitat en els darrers 5 anys i operen, majoritàriament, a través de franquícies.

Estudi sobre les empreses que reagrupen crèdits

 L’Agència Catalana del Consum ha fet una prospecció de mercat per tal d’obtenir dades que permetin orientar adequadament la campanya d’inspecció. Segons aquest estudi, algunes de les empreses que actuen en el mercat com a intermediàries financeres entre les entitats bancàries i el consumidor final, no compleixen amb alguns requisits legals com són la correcta informació al consumidor, les condicions del servei, entre d’altres.

Segons l’estudi, les publicitats d’algunes d’aquestes empreses fan saber que treballen amb les principals entitats bancàries del país, però també anuncien, en casos de morositat greu, la possibilitat d’accedir a capital privat, que pot ser de tercers o bé de les mateixes empreses. En aquests casos, els interessos són superiors al 20% i en terminis més curts de temps.

L’estudi es basa en una mateixa situació de reagrupament de crèdits plantejada a cinc empreses diferents que operen a Catalunya. Segons aquest treball, les solucions econòmiques que planteja cadascuna d’aquestes empreses són diferents. En aquest cas, segons Hidalgo “el consumidor hauria d’estudiar quina és la millor solució per a la seva economia”.

Segons l’estudi, el client preferent de l’oferta de reagrupament de crèdits és:

- Una persona que paga hipoteca pel seu habitatge habitual.

- Amb greus dificultats per arribar a final de mes.

- Amb ingressos fixes demostrables.

- Amb un o més préstecs personals i targetes de crèdit ajornades.

- Que ha amortitzat quotes durant cinc anys com a mínim o té l’hipoteca a menys de 25 anys.

- Que el capital que demana no supera el 80% del valor de taxació del seu habitatge.

- Que la seva entitat bancària li ha denegat el reagrupament de crèdits i no s’atreveix a consultar-ne altres.

- Sensible a la publicitat d’aquests intermediaris financers, que donen el missatge d’un finançament fàcil.

Davant la situació detectada, l’Agència Catalana del Consum ha decidit dur a terme una doble acció: una campanya específica d’informació i educació al consumidor i una campanya de control i inspecció de mercat.

Campanya informativa: recomanacions al consumidor

Dins la campanya, s’han editat uns fulletons informatius adreçats als ciutadans que es distribuiran a través de: les associacions de consumidors; les oficines municipals i comarcals d’informació als ciutadans i directament al destinatari final, a través de la presència a fires.

Les principals recomanacions que recull el fulletó són:

- Cal revisar la capacitat real d’endeutament, d’acord amb els ingressos fixos mensuals.

- Cal reflexionar i no precipitar-se; el reagrupament de crèdits pot conduir a un sobreendeutament indesitjat.

- Cal comparar les diferents ofertes i cal conservar les dades relatives al domicili fiscal, telèfon, CIF i adreça d’Internet de l’empresa que realitza l’oferta. També cal conservar la publicitat, la qual és vinculant i d’obligat compliment.

- Cal informar-se sobre quina és la gestió que realitza l’empresa i quant cobrarà pel servei.

- En cas que es tracti d’una entitat de crèdit, cal comprovar que estigui inscrita en el registre del Banc d’Espanya i el codi assignat.

- Les entitats de crèdit disposen de fulletons informatius gratuïts sobre préstecs hipotecaris. Cal sol·licitar-los.

- Cal informar-se bé, abans de concertar qualsevol tipus de préstec, de les seves condicions, l’import total, els avantatges i els inconvenients, la documentació que ens requereixen i els requisits per obtenir-lo, la quota mensual, el nombre total de quotes, el tipus d’interès aplicable (fis o variable), les comissions, la taxa anual equivalent (TAE), la durada del préstec, els costos de tramitació i formalització i les despeses totals de l’operació (inclosos els honoraris notarials i registralsm, taxació, assegurança de danys, entre d’altres).

- Una vegada decidit el préstec, cal sol·licitar una oferta vinculant per escrit.

- Cal llegir detingudament totes les clàusules i condicions del préstec. Només se signa si existeix una total seguretat.

- El contracte hipotecari se celebra per escrit, s’eleva a escriptura pública i s’inscriu en el Registre de la Propietat.

- Existeix el dret d’examinar el projecte d’escriptura pública en el despatx del notari, abans de la signatura del contracte.

- El contracte ha d’estar a la nostra disposició com a mínim en català i el seu contingut ha de ser d’una mida de lletra i contrast llegible.

- En cas de conflicte, cal sol·licitar fulls de reclamacions / denúncia.

- En cas que es tracti d’una entitat de crèdit, aquestes disposen de Departaments o Serveis especialitzats d’atenció al client o Defensor del Client.

Altres vies de difusió d’aquesta informació són diferents tallers específics de l’Escola del Consum com és “Què faig amb els meus diners?”; xerrades davant les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes, i la presència al Saló de la Infància 2006, que aquest any està dedicat al consum familiar. La web de l’Agència Catalana del Consum també ofereix moltes dades (www.consum.cat).

Campanya d’inspecció

Paral·lelament a aquesta campanya informativa, inspectors de Consum visitaran les empreses que reagrupen crèdits per tal de comprovar el compliment de la legalitat. Aquesta acció inspectora té en compte la novetat, dins el mercat, d’aquesta tipologia d’empreses que actuen com a intermediaris financers entre el consumidor i les entitats bancàries.

Els inspectors comprovaran:

- El compliment de les obligacions d’informació al consumidor (com és el cas de contractes, preus, pressupostos...).

- Anàlisi dels contractes i comprovació de l’existència de clàusules abusives.

- Anàlisi de la publicitat per tal de determinar si hi ha publicitat enganyosa.

- Anàlisi de les condicions generals que han de complir tots els establiments: disposició de fulls de reclamació i rètols que anuncien la seva disponibilitat, informació sobre preus dels serveis, retolació, entre d’altres.

Barcelona, 22 de novembre de 2006

Podeu trobar més informació a les pàgines web de l’Agència Catalana del Consum (www.consum.cat) i a la del Departament de Treball i Indústria (http://www.gencat.cat/treballiindustria/).

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined