• El 86,4% de treballadors es mostra satisfet en el treball

• Una de cada quatre persones amb una feina temporal no sap quin tipus de contracte té

• Un 28,3% de les dones que treballa a temps parcial ho fa per tenir cura de la llar, per només un 0,4% dels homes

• Les persones que decideixen el seu horari treballen més hores que les que fan un horari rígid

• El 28,5% de les dones es veuen obligades a amagar les seves emocions a la feina

• 8 de cada 10 enquestats manifesten que fer la seva feina requereix tenir iniciativa

• Més del 70% de les persones treballadores diu que rep reconeixement per la feina feta

La consellera de Treball, Mar Serna, i el director general de Relacions Laborals, Salvador Álvarez, han presentat avui els principals resultats de la primera Enquesta de Condicions de Treball de Catalunya (ECTC), que recull, a través d’entrevistes a 3.127 persones treballadores d’arreu de Catalunya la percepció que els ciutadans tenen de la seva feina. D’aquí a uns mesos estarà finalitzada la part de l’ECTC que fa referència a la percepció dels empresaris.

La realització d’aquesta enquesta, elaborada a partir d’entrevistes fetes a 1.782 homes i 1.345 dones, és una de les actuacions previstes al Pla de Govern per a la Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008. Aquesta Pla de Govern va ser fruit del compromís fixat a l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana signat el 2005.

L’Enquesta recull la percepció dels treballadors sobre aspectes tan diversos com les condicions sociolaborals, les condicions de seguretat i salut laboral, aspectes referits a la relació amb companys i superiors i a la pròpia satisfacció en el treball.

L’objectiu de l’enquesta, la primera d’aquestes característiques que es fa a Catalunya, és identificar quina és la percepció de treballadors i empresaris sobre les condicions de treball.

El 86,4% dels enquestats es mostra satisfet en el treball

Una de les dades novedoses que aporta l’ECTC és la valoració global que en fan del lloc de treball que ocupen, que en el cas de les persones treballadores catalanes és majoritàriament positiva. Així, un 86,4% es considera satisfet o molt satisfet a la seva feina, amb escasses diferències entre sexes. En canvi, un 10,8% de les persones enquestades es mostren insatisfetes en la seva feina i un 2,8% molt insatisfetes.

CONDICIONS SOCIOLABORALS

Gairebé una quarta part dels treballadors temporals no sap quin tipus de contracte té

Entre d’altres qüestions, l’enquesta analitza diversos aspectes relacionats amb la situació sociolaboral dels treballadors i treballadores. Pel que fa a la temporalitat, és molt significatiu el fet que un 23% dels enquestats amb una feina temporal no sap quin tipus de contracte té.

Gairebé 1 de cada 4 dones treballa a temps parcial

Un altre aspecte que l’enquesta analitza de forma detallada és la dimensió i les causes del treball a temps parcial.

Un 14% de les persones treballadores, treballen a temps parcial. La diferència per gènere és notable, ja que mentre que el 24,1% de les dones treballa amb aquesta mena d’horari, només un 6% dels homes té un contracte a temps parcial. Tot i que tant per a homes com per a dones la causa principal per treballar a temps parcial és involuntària, perquè l’empresa no els hi ofereix fer la jornada completa –un 47,7% dels homes i un 36,9% de les dones-, aquest segment de treballadors presenta clares diferències en les seves motivacions per no treballar a jornada completa.

Les dones treballen menys hores per tenir cura de la llar, els homes per formar-se

Les causes que mouen a homes i dones a treballar a temps parcial mostren ben a les clares les desigualtats de gènere que encara persisteixen a la nostra societat. Entre les dones el principal motiu per treballar voluntàriament a temps parcial és dedicar la resta del temps a tenir cura de la llar –el 28,3% de les dones, per només un 0,4% dels homes-.

En canvi, la raó més important per treballar a temps parcial de forma voluntària entre els homes és que així poden destinar el temps restant a estudiar o seguir una formació –en el 36% dels casos, mentre que això només succeeix entre el 16,8% de les dones-.

Per al 46% de dones és difícil compaginar vida laboral i personal

Les dades sobre la causa que es treballi a temps parcial van en consonància amb les relatives a la conciliació laboral, que mostren que un 45,8% de les dones treballadores tenen alguna o molta dificultat per conciliar la seva vida personal i laboral, percentatge que baixa al 29,7% entre els homes.

Una altra dada destacada és que un 21,9% dels homes diu que és la seva parella qui s’encarrega dels fills menors de 15 anys, mentre que només un 2,5% de les dones afirma el mateix de la seva parella. Val a dir, però, que un 57,8% dels homes i un 63,5% de les dones diu que la cura dels fills es fa de manera compartida.

Les persones que decideixen el seu horari treballen més hores que les que fan un horari rígid

Un altre dels aspectes que tracta l’ECTC és el de la tipologia de l’horari de treball. Segons l’enquesta, les persones treballadores que trien el seu horari acaben treballant més hores per setmana que aquelles que tenen un horari rígid o un horari flexible decidit per l’empresa.

Així, els treballadors i treballadores que decideixen el seu horari fan 43,3 hores setmanals, per 39,5 hores els que tenen horari rígid i 39,7 hores les persones amb un horari flexible decidit per l’empresa.

El percentatge de treballadors que decideixen el seu horari és relativament petit, del 9%, mentre que un 76,6% del total tenen un horari rígid i un 14% flexible decidit per l’empresa. De mitjana les persones enquestades treballen 39,9 hores setmanals. Per sexes, els homes treballen de mitjana 42 hores, per 37,3 les dones, que ja s’ha vist que treballen a temps parcial en major proporció.

Més de la meitat dels enquestats utilitzen el vehicle privat per anar a la feina

L’enquesta posa de manifest que el 51,7% de les persones treballadores va a la feina amb el seu cotxe o moto. Val a dir, però, que un 35% dels enquestats utilitzen algun mitjà de transport públic o d’empresa, i un altre 19,3% es desplaça a la feina exclusivament a peu. La suma és superior a 100% perquè hi ha un 8% de persones que combina dos o més mitjans de transport.

Pel que fa a la mobilitat també hi ha una notable diferència entre sexes, ja que més de la meitat dels homes va a treballar en cotxe privat, per només un terç de les dones, que utilitzen més que els homes el transport públic o els trajectes a peu. Així, un 38,5% de dones es desplaça a la feina en transport públic, per només un 23,5% dels homes. La proporció de dones que va a la feina a peu és del 28,4%, gairebé el triple que els homes.

CONDICIONS DE SEGURETAT

7 de cada 10 treballadors perceben almenys una situació de risc a la seva feina

Segons l’enquesta, el 70% dels treballadors i treballadores catalans perceben com a mínim una situació de risc d’accident laboral a la seva feina. El 30% restant considera que no està sotmès a cap situació de risc en el seu lloc de treball.

L’ECTC mostra que la percepció de risc varia de forma important entre homes i dones. Així, un 41% de dones considera que mai està sotmesa a una situació de risc d’accident, xifra que baixa al 22,2% entre els homes. Aquesta diferència es pot explicar per la menor presència de dones en sectors econòmics de major risc com la construcció o certes activitats industrials i extractives.

La percepció de risc és més elevada entre els treballadors de la construcció

Analitzant per sectors la percepció del risc de patir un accident laboral, l’ECTC mostra que els treballadors de la construcció són els que tenen una major percepció d’aquest risc. Preguntant els treballadors i treballadores sobre la freqüència amb la que es veuen sotmesos a determinats riscos o viuen situacions que poden desembocar en un accident, s’aprecia que les persones que treballen a la construcció són les que més sovint les pateixen.

Només un 6,2% dels treballadors i treballadores de la construcció no percep cap risc a la seva feina, i tan sols el 24,8% de les persones empleades en aquest sector percep dues o menys situacions de risc. En canvi, el 47,7% de persones ocupades a la indústria n’esmenta dues o menys situacions de risc al seu lloc de treball, percentatge que augmenta al 66,3% entre els treballadors i treballadores del sector serveis.

CONDICIONS ERGONÒMIQUES

Gairebé la meitat dels treballadors han de fer moviments repetitius

Altra dada significativa de l’ECTC és la que indica que un 49% dels treballadors i treballadores catalans han de fer, moltes vegades o sempre, moviments repetitius a la feina, que sovint apareixen vinculats a l’aparició de problemes músculo-esquelètics. La proporció de dones que asseguren que sempre han de fer moviments repetitius (el 30,8%) supera a la dels homes (27,7%).

D’altra banda, un 22,5% dels homes i un 19% de les dones responen que molt sovint o sempre han de mantenir postures forçades a la feina. Només el 50,2% de les dones i el 41% dels homes asseguren que mai han de treballar amb postures forçades.

CONDICIONS PSICOSOCIALS

L’Enquesta de condicions de treball de Catalunya també pregunta als treballadors i treballadores sobre les condicions psicosocials, sobre el grau d’autonomia de què gaudeixen, sobre el desenvolupament professional, sobre la seva integració en l’empresa i sobre la relació que mantenen amb la resta de companys i companyes i els seus superiors.

8 de cada 10 treballadors té temps de portar la feina al dia

Si es consideren, en primer lloc, les exigències que planteja el treball actual, l’enquesta mostra que el 78% de les persones treballadores té temps de portar la feina al dia. Malgrat això, el 35% de les persones enquestades es queixen que moltes vegades o sempre han de treballar molt de pressa.

El 28,5% de les dones es veuen obligades a amagar les seves emocions a la feina

En relació amb els aspectes emocionals del treball, un 23,7% de persones es veuen obligades a amagar les seves emocions moltes vegades o sempre, percentatge que s’eleva fins el 28,5% en el cas de les dones i que és del 19,6% entre els homes. El 13% de la mostra declara que li costa oblidar els problemes que sorgeixen a la feina i el 18% afirma que la seva feina és emocionalment desgastadora.

Més del 80% manifesta que fer la seva feina requereix d’iniciativa

En matèria de desenvolupament professional, el 80,3% dels enquestats manifesta que de vegades, moltes vegades o sempre la seva feina li exigeix tenir iniciativa, mentre que un 12,5% afirma que al seu lloc de treball no es requereix mai d’aquesta capacitat. D’altra banda, el 57,8% de les persones treballadores assegura que la seva feina li permet aprendre coses noves.

En aquest punt, també destaca que el 31% de les persones treballadores parla a altres persones amb entusiasme de la seva feina, mentre que un 14,6% només alguna vegada i un 13,5% mai.

Més del 70% rep reconeixement per la feina feta amb certa freqüència

Pel que fa al reconeixement que rep el treballador per la feina feta i l’esforç necessari per assolir-la, 72,5% del total considera que el rep amb una certa freqüència, mentre que només un 15,4% assegura que mai rep aquest reconeixement per part dels seus superiors.

El 80,2% de la mostra considera que rep ajuda i suport dels seus companys, sempre o moltes vegades i al voltant del 63% afirma el mateix en relació amb els superiors. Aquests percentatges es redueixen quan es pregunta sobre la capacitat dels seus superiors immediats per planificar bé la feina ja que el 42% considera que els/les caps no planifiquen mai o només ho fan alguna vegada.

Divendres, 15 de juny de 2007