• Es crea una nova línia de préstecs anomenada ICF-CreixComerç destinada a finançar el creixement i l’expansió logística del sector comercial català
  • Es tracta d’una iniciativa que promouen el COPCA i l’Institut Català de Finance

El Govern ha acordat destinar 25 milions d’euros per fomentar l’expansió de les petites i mitjanes empreses comercials de Catalunya a través de la creació de la línia de préstecs ICF-CreixComerç. Amb aquest objectiu ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), organisme adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i l’Institut Català de Finances (ICF), organisme adscrit al Departament d’Economia i Finances, per a la creació d’una línia de préstecs que té per objecte finançar el creixement i l’expansió logística de les petites i mitjanes empreses comercials de Catalunya.
 
Aquesta línia de préstecs, que es denominarà ICF-CreixComerç, té la finalitat de finançar projectes d’inversió que fomentin la consolidació, l’expansió i el creixement en nombre d’establiments comercials, tant en iniciatives individuals com col·lectives en el seu sector d’oferta respectiu, tant a Catalunya com a l’exterior.
 
Paral·lelament, el Govern ha autoritzat la creació d’un fons d’ajuts, anomenat Fons CreixComerç, per instrumentar l’ajut aportat en el marc d’aquesta línia de préstecs i que queda constituït per una quantitat màxima de 750.000 euros.

ICF-CreixComerç
Aquesta línia de préstecs ICF-CreixComerç té com a objecte de finançament els projectes vinculats a:
·        Obertura de nous establiments comercials a Catalunya
·        Desenvolupament d’iniciatives logístiques per a la millora de les funcions d’aprovisionament i distribució
·        Expansió comercial fora de Catalunya
 
·        Adquisició d’establiments o cadenes de distribució
En aquest sentit aquesta línia de finançament va destinada a:
  • Petites i mitjanes empreses comercials detallistes amb projectes d’inversió, tant a Catalunya com fora de Catalunya, per al creixement de la seva xarxa comercial, que tinguin com a mínim cinc punts de venda oberts al públic.
  • Petites i mitjanes empreses, amb projectes d’inversió per a la comercialització detallista de productes de marca pròpia. Aquesta expansió es podrà fer tant a Catalunya com fora de Catalunya.
  • Petites i mitjanes empreses de serveis, que hagin iniciat l’aplicació d’un pla sectorial amb la col·laboració de l’Agència per a la Promoció del Comerç del COPCA.
En els tres casos els beneficiaris hauran de complir com a requisits tenir seu social a Catalunya, tenir una facturació com a màxim de 50 milions d’euros, i que a criteri de l’ICF, l’empresa sigui sòlida i el projecte d'inversió sigui viable.
Pel que fa a les condicions de préstecs, la quantia màxima de finançament no podrà excedir del 80% de la inversió a realitzar, tenint en compte que l’import màxim serà de 5 milions d’euros en el cas d’adquisició d’immobles, i per a altres actius (instal·lacions, traspassos, etc.) l’import serà com a mínim de 300.000 euros i com a màxim d’1.500.000 euros. Així mateix el Departament d’Innovació, Universitats i Empreses aportarà un ajut equivalent al 3% de l’import efectivament disposat del préstec.
En relació amb el termini d'amortització, aquest es fixarà d'acord amb les característiques del projecte finançat. Per a l’adquisició d’immobles, el termini de finançament serà entre 10 i 20 anys, inclosos fins a 2 anys de carència d’amortització de principal. I per a altres actius (instal·lacions, traspassos, etc.), el termini d’amortització serà d’entre 5 i 12 anys, inclosos fins a 2 anys de carència d’amortització de principal.
Cal tenir en compte que aquesta línia de finançament és compatible amb d’altres ajuts atorgats per altres organismes. En cas de que l’empresa hagi presentat les mateixes partides i inversions finançables a d’altres línies d’ajuts, l’ajut aportat pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per al finançament d’aquestes, no superarà la intensitat establerta per a les circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d’exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió Europea. 
Pel que fa a la tramitació del finançament, el beneficiari podrà sol·licitar el préstec a l’ICF a través d’una sol·licitud que podrà obtenir al web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa www.gencat.cat/diue/comerc o al web de l’ICF www.icf.cat, adjuntant la documentació necessària.
ICF-CreixComerç podrà aprovar projectes fins a l’últim dia d’aquest any, o abans d’aquesta data en el cas que s’hagin disposat íntegrament els 25 milions d’euros. Pel que fa al conveni, es podrà prorrogar per un període d’un any previ acord exprés per escrit de les parts.