El Govern aprova un paquet de mesures per millorar la gestió dels contractes públics

query_builder   9 desembre 2009 16:23

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un paquet de mesures per millorar la gestió dels contractes públics

  • Vol afavorir la simplificació administrativa, la informació i la transparència dels contractes públics per tal de fer més fluïdes les relacions entre l’Administració i les empreses que li proporcionen serveis
  • El text desplega algunes de les línies d’actuació previstes a l’Acord estratègic 2008-2011 en matèria de contractació pública
 
El Govern ha aprovat avui un paquet de mesures adreçades a millorar la simplificació administrativa, la informació i la transparència en relació amb els contractes públics amb l’objectiu de fer més fluïdes les relacions entre l’Administració i les empreses que li proporcionen serveis. El nou acord també incorpora mesures per al foment de l’R+D+I i preveu la introducció de clàusules socials i mediambientals en els criteris d’adjudicació i les condicions d’execució dels contractes.
 
Informació, transparència i eliminació d’obstacles per a l’accés de les pimes als contractes públics
 
Les empreses interessades a contractar amb l’Administració rebran informació amb antelació a través d’un sistema d’alertes avançades, sobre les futures licitacions que els diferents òrgans de contractació tenen previst dur a terme en un futur. D’aquesta manera, les empreses podran preparar les seves ofertes amb més antelació. També disposaran d’un punt de trobada virtual on es podran posar en contacte amb altres empreses i arribar a acords per concórrer conjuntament a licitacions públiques. Aquests dos nous serveis s’inclouran dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, el portal interactiu creat pel Govern l’any 2008, que ofereix tota la informació de l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 
 
Simplificació administrativa i reducció de costos
 
Les mesures estableixen que, com a regla general, els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat no exigiran garanties provisionals a les empreses. L’objectiu és disminuir els costos financers derivats de la participació en els processos de licitació dels contractes. 
 
D’altra banda, el nou acord potencia la figura del responsable del contracte, que exercirà les funcions de supervisió de l’execució del contracte i de coordinació entre els diferents agents implicats per tal de vetllar perquè s’assoleixin els objectius inicialment plantejats.
 
A més, al final de cada contracte aquest responsable haurà d’emetre un informe d’avaluació que servirà per valorar els resultats finalment aconseguits en relació amb el que es pretenia. També avaluarà els aspectes pressupostaris i tècnics a millorar a l’hora de plantejar contractes similars en el futur. D’aquesta manera, l’Administració avaluarà quin és l’ús que s’ha donat als fons públics i de quina manera pot ser més eficient.
 
L’informe d’avaluació final només s’haurà de fer respecte dels contractes harmonitzats, és a dir, els subjectes a les directives comunitàries. Aquests són, en el cas dels contractes d’obres, els que pugen més de 5.150.000 euros i, en el cas dels de subministraments i serveis, els de més de 206.000 euros.
 
Foment de l’R+D+I
 
Es preveu que les prestacions amb un alt component tecnològic es puguin contractar de manera independent amb empreses especialitzades i que els membres de la mesa de contractació que s’ocupi d’aquest tipus de contractes tinguin una qualificació tècnica específica. En els contractes de subministraments de béns tecnològics, s’afavorirà la licitació conjunta dels productes que ofereixin serveis postvenda que incorporin valor afegit i innovació.
 
També es preveu incorporar dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública una bústia electrònica per a la recepció de propostes innovadores, especialment en l’àmbit tecnològic.
 
Criteris socials, de foment de l’ocupació i mediambientals
 
En aplicació de les previsions generals de la legislació de contractes del sector públic, es preveu que el Govern reservi als Centres Especials de Treball una part de les contractacions que coincideixen amb l’activitat productiva ordinària d’aquests centres.
 
D’altra banda, i amb l’objectiu de fomentar l’ocupació sobretot entre els sectors més desafavorits o amb risc d’exclusió social, els òrgans de contractació valoraran les ofertes que -per a l’execució del contracte- incorporin com a treballadors persones aturades, amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral o que disposin del certificat de discapacitat. Les empreses també hauran d’incloure mesures que millorin la prevenció dels riscos laborals.
 
En els contractes d’obres i serveis, també es tindran en compte les mesures de gestió ambiental que les empreses puguin aplicar a l’hora d’executar el contracte. En el cas concret dels contractes que pel seu objecte afectin de manera directa el medi ambient, hauran d’incorporar criteris que es puguin mesurar d’una manera objectiva com ara: el menor impacte ambiental, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i dels materials, els mètodes de producció ecològics i la gestió dels residus, entre d’altres.
 
Les mesures aprovades avui despleguen tres línies d’actuació previstes a l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana en matèria de contractació pública.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined