• Aquest nou òrgan, previst a l’Estatut, representarà els municipis i les vegueries en les diferents institucions de la Generalitat
  • També participarà en la tramitació parlamentària de normes que afecten les administracions locals i defensarà l’autonomia local
  • Serà una institució exclusiva per al món local, que millorarà i potenciarà la participació dels municipis i les futures vegueries
  • S’articula com a òrgan integrat dins l’organització institucional de la Generalitat amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del Consell de Governs Locals, un òrgan que representarà els interessos del món local davant de la Generalitat. El Consell és una institució prevista a l’article 85 de l’Estatut de caràcter independent, on seran representats els municipis i les vegueries de Catalunya de manera proporcional a la població i el territori.
 
El Consell de Governs Locals s’integrarà en l’organització institucional de la Generalitat i serà autònom a nivell orgànic, funcional i pressupostari. Serà, per tant, una institució de caràcter independent que no podrà integrar-se en l’estructura d’un departament de la Generalitat.
 
Amb aquest nou òrgan es crea una institució exclusiva per al món local, que millorarà i potenciarà la participació dels municipis i les futures vegueries. El nou òrgan també és un reconeixement al món local i un compromís per continuar fent polítiques locals pròpies, adaptades a les necessitats del territori amb la complicitat del món local de Catalunya.
 
Funcions del Consell
 
La funció principal del Consell de Governs Locals serà representar els interessos del món local davant les diferents institucions de la Generalitat. El Consell podrà fer propostes i instar les diferents institucions a què realitzin determinades actuacions que beneficiïn o defensin l’autonomia local i del món local en general.
 
A més, el Consell de Governs Locals participarà en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten les administracions locals. A aquests efectes, el reglament del Parlament haurà de concretar aquesta participació. D’altra banda, el Consell de Govern Locals també participarà en la tramitació de plans d’àmbit general, normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten les administracions locals. En aquest cas, es realitzarà a través de representants en els òrgans de règim local, especialment, el nomenament de representants a la Comissió de Govern Local.
 
El Consell de Governs Locals també defensarà l’autonomia local en les institucions que garanteixen el respecte d’aquest principi constitucional. En aquest sentit, podrà sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’autonomia local, garantida per l’Estatut, dels projectes i proposicions de llei, i també dels projectes de decret legislatius aprovats pel Govern. A més, el Consell elaborarà una memòria anual sobre la seva activitat i la situació del Govern i l’administració local, que serà debatuda al Parlament.
 
Composició proporcional a la població i el territori
 
El Consell de Governs Locals tindrà una composició que respectarà la proporcionalitat a la població i el territori. En formaran part, els presidents dels consells de vegueria, l’alcalde de Barcelona i els presidents de les entitats municipalistes més representatives, a més de 100 membres.
 
Fins a la creació de les vegueries i dels consells de vegueria, en seran membres nats els presidents de les diputacions provincials. La condició de membre del Consell és incompatible amb ser diputat al Parlament, al Congrés o al Parlament Europeu i amb ser senador.
 
Les forces polítiques que hagin obtingut més del 5% dels vots a les eleccions municipals designaran els membres i el nombre serà proporcional als resultats obtinguts.
 
El Consell de Governs Locals es conformarà després de la constitució dels ajuntaments i els consells de vegueria, després de les eleccions municipals.
Els òrgans que composen el Consell de Governs Locals són el Ple, la presidència del Consell, les vicepresidències (fins a un màxim de quatre), la secretaria i la Comissió Permanent.
 
El Consell de Governs Locals, que s’ha de constituir en els tres mesos següents a l’entrada en vigor de la llei, ha de redactar el seu propi reglament d’organització i funcionament. També, de forma anual, ha d’elaborar i aprovar el seu pressupost.