La nova Llei de pesca continental fomentarà la captura sense mort, la sostenibilitat dels recursos pesquers i la formació dels pescadors

query_builder   9 setembre 2008 14:21

event_note Nota de premsa

La nova Llei de pesca continental fomentarà la captura sense mort, la sostenibilitat dels recursos pesquers i la formació dels pescadors

  • El nou text substituirà la normativa vigent, del 1942, per tal d’actualitzar-la i fer compatible la pesca continental amb els ecosistemes aquàtics
 
  • La nova norma obliga a obtenir un certificat d’aptitud per a la pesca recreativa
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei d’ordenació de la pesca continental de Catalunya. Fins ara, la pesca en aigües continentals s’ha regit per la Llei estatal de regulació del foment i la conservació de la pesca fluvial de 1942, una norma que després de més de mig segle de vigència, ha quedat obsoleta.
 
La nova Llei planifica i regula la pesca continental recreativa, l’aprofitament sostenible i ordenat dels recursos pesquers, el manteniment de la biodiversitat autòctona, la formació i educació dels pescadors respecte els ecosistemes aquàtics i la participació ciutadana. La nova regulació fomenta la pesca sense mort, vetlla pel manteniment de les espècies de peixos autòctones, endureix les sancions en cas d’infraccions i obliga a reparar els danys que s’hagin fet a la fauna aqüícola.
 
Fins ara, a la majoria de les Zones de Pesca Controlada (ZPC) es pot pescar amb mort, fixant un nombre màxim de captures. A causa de l’increment de l’activitat els darrers anys, amb més de 84.500 llicències anuals, es considera necessari reduir el nombre d’exemplars que es capturen, de manera que la Llei indica que un mínim del 50% de les aigües de truites han de ser de pesca sense mort i, en el cas dels ciprínids -una espècie de peixos d’aigua dolça-, un mínim del 85%.
 
El Projecte de llei aprovat avui preveu també l’elaboració d’un Pla d’Ordenació que servirà com a instrument tècnic per a la classificació, delimitació i regulació de les diferents masses d’aigua. Aquest Pla tindrà un termini d’entre tres i quatre anys de durada i preveurà tota la gestió de la pesca, els llocs on es podrà practicar, el número de captures, els tipus d’esquers, els hams, els períodes hàbils de pesca en cada zona, etc. El mateix pla tindrà en compte els plans de recuperació i conservació d’espècies autòctones, el pla de control de les espècies invasores, el pla de vigilància i control i els estudis científics que vagin sorgint. En definitiva, es pretén que aquest nou marc sigui flexible i dinàmic segons les necessitats presents, entenedor per la ciutadania i de fàcil accés.
 
Pel que fa a les sancions, bàsicament, el que es fa amb la nova norma és actualitzar els imports, ja que els darrers anys, a causa de l’antiguitat de la normativa, la Llei s’incomplia, entre altres motius, perquè l’import de les sancions era molt baix. Amb la nova legislació, pescar sense llicència serà una infracció greu amb multa des de 601 a 6.000 euros, mentre que fins ara la sanció oscil·lava entre 250 i 2.500 pessetes.
 
Una altra novetat destacable és la creació del Consell Assessor de Pesca, que funcionarà com a òrgan consultiu. Estarà format pels departaments i administracions implicades en la gestió de la pesca continental, per les universitats catalanes, investigadors de reconeguda experiència i les entitats relacionades amb la pesca continental. Amb el desenvolupament de la Llei, funcionaran els Consorcis territorials de Pesca amb la finalitat d’executar les actuacions relatives a la gestió de la pesca en els diferents territoris.
 
La nova Llei incideix també en la formació dels pescadors. Entre altres novetats, determina que les persones que sol·licitin la llicència de pesca recreativa per primera vegada hauran d’obtenir un certificat d’aptitud, amb el qual demostraran uns mínims coneixements sobre el riu, el medi aquàtic, les espècies autòctones. Amb la Llei, també es creen les Escoles de Riu, les quals seran centres on s’imparteixi formació i educació sobre el coneixement dels rius i de la pesca respectuosa amb l’ecosistema aquàtic.
 
Un altre dels objectius de la nova normativa és la creació d’un fons per a la gestió de la pesca que serà utilitzat per al finançament de les actuacions relatives a la pesca continental.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined