El Govern aprova el Projecte de llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos

query_builder   20 novembre 2007 14:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos

.La nova normativa garanteix l'exercici real i efectiu del dret de llibertat de culte

.Estableix l'obligatorietat de preveure en els plans d'ordenació urbanística municipal sòls on s'admetin els usos de caràcter religiós

.El text pretén acabar amb la diferència de criteris de les institucions municipals a l'hora de concedir llicències

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos. Aquest text normatiu té com a finalitat garantir el dret de llibertat de culte, donar suport a les administracions locals a l'hora de facilitar l'exercici d'aquest dret i vetllar per unes condicions adequades de seguretat, higiene i dignitat dels locals, i, alhora, evitar problemes a terceres persones. Amb l'aplicació d'aquesta llei, el Govern vol també posar fi al buit legal existent a l'actualitat que ha provocat disparitat de criteris a l'hora de concedir llicències.

Per tal d'aconseguir aquests objectius, el Projecte de llei estableix l'obligatorietat que els plans d'ordenació urbanística municipal prevegin sòls amb la qualificació de sistema d'equipament comunitari on s'admetin o s'assignin els usos de caràcter religiós. Per assignar els sòls s'aplicarà la legislació urbanística, i també seran els procediments ordinaris els que facultaran les confessions religioses a participar del procés d'assignació dels espais. La Llei també estipula que les administracions garantiran un tracte igualitari i no discriminatori en les cessions i autoritzacions per activitats esporàdiques d'ús religiós en equipaments o espais públics o en l'ocupació de la via pública.

Aquesta exigència s'aplicarà als plans d'ordenació urbanística municipal que estiguin en tramitació o en revisió i no hagin estat encara objecte de resolució definitiva. En qualsevol cas els municipis hauran d'adaptar el seu planejament urbanístic a aquesta nova normativa en un termini màxim de deu anys.

Llicència municipal d'activitat d'ús

La Llei també estableix que el Govern desplegarà, en el termini màxim d'un any, un reglament que recollirà les condicions tècniques que han de complir els llocs de culte sotmesos al text per garantir-ne la seguretat i la salubritat. Així, el text estableix una llicència municipal d'activitats d'ús que serà necessària per poder iniciar les activitats d'un nou lloc de culte com també per realitzar qualsevol obra major que requereixi llicència urbanística. Per evitar molèsties a tercers, la normativa també preveu que els centres han de complir amb la legislació de protecció contra la contaminació acústica.

Precisament, el document contempla com a mesura sancionadora el tancament o precintament de les instal·lacions en casos de perill imminent i amb l'exclusiva finalitat de preservar la seguretat i la salubritat pública fins que no s'hagi resolt la deficiència.

Les esglésies, confessions i comunitats religioses que acompleixin la seva activitat a Catalunya i que vulguin obtenir la llicència municipal d'activitat hauran d'estar inscrites en el Registre estatal d'entitats religioses.

La Llei preveu un règim transitori per no deixar situacions irregularitzades. Així, mentre no s'aprovi aquest reglament que desenvoluparà les prescripcions tècniques a les quals s'hauran d'acollir els centres, els ajuntaments atorgaran autoritzacions provisionals d'obertura per als nous centres de culte sempre que se n'acrediti la seguretat. El text també preveu que els ajuntaments podran atorgar les llicències a centres que per les seves característiques arquitectòniques no permetin complir plenament les condicions que s'estableixen en el reglament, sempre que s'acrediti que queda garantida la seguretat. Precisament, el projecte també preveu que el Govern podrà atorgar ajuts per a l'adaptació dels locals a les prescripcions d'aquesta llei.

Aquesta llei s'aplica als centres de culte o de reunió de pública concurrència amb fins religiosos i també a l'ús amb finalitats religioses d'aquells equipaments i espais públics que habitualment no s'usen amb aquest objectiu. No s'aplicarà aquest text, però, als llocs de culte ubicats en centres hospitalaris, tanatoris, centres penitenciaris o els situats en espais de titularitat pública o privada destinats a altres activitats. També en queden exclosos els centres que formen part de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català.

El Govern pretén acabar així amb la divergència de criteris entre les institucions municipals en el moment de concedir les llicències, una situació que havia provocat que en alguns casos s'apliqués de forma rigorosa la Llei sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, i en d'altres no s'exigissin unes mínimes mesures de seguretat.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined