El Govern inverteix 3 milions d'euros per impulsar millores paisatgístiques i del litoral

query_builder   7 abril 2009 14:55

event_note Nota de premsa

El Govern inverteix 3 milions d'euros per impulsar millores paisatgístiques i del litoral

 
  • Atorgarà ajuts per realitzar millores en colònies industrials del Llobregat i per a la creació i el manteniment de rambles arbrades
  • També concedirà subvencions per a actuacions de millora paisatgística a municipis costaners
 
El Govern ha aprovat obrir una convocatòria d’ajuts per un import total d’1,8 milions d’euros per impulsar la rehabilitació de les colònies industrials del Llobregat i per a la creació de rambles arbrades a les ciutats. El Govern també ha donat llum verd a destinar 1,2 milions d’euros a finançar actuacions de restauració paisatgística en municipis costaners.
 
Els ajuts per a actuacions de rehabilitació a les antigues colònies industrials situades al llarg del riu Llobregat, i a la restauració i creació de rambles arbrades s’atorgaran mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Els ajuts seran, com a màxim, del 50% de l’import dels projectes, i es cofinançaran amb els ajuntaments.
 
Els ajuts de rehabilitació a les antigues colònies industrials estan destinats als ajuntaments compresos dins l’àmbit d’influència del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat, que pretén consolidar coherentment les 18 colònies i fàbriques del riu com a espais de residència, d’activitat productiva o turística i de preservació de la memòria històrica. El Pla també pretén posar les bases per equiparar amb els pobles el teixit residencial i els equipaments de les colònies i consolidar-les com a barris d’un sistema urbà interrelacionat.
 
Entre les actuacions que podran optar a la convocatòria d’aquests ajuts hi ha la millora de l’espai públic de la colònia, la restauració d’edificis d’ús col·lectiu i interès patrimonial, la millora paisatgística de les vies d’accés als recintes, i la restauració de l’entorn. A l’hora d’atorgar els ajuts es tindran en compte criteris com l’exemplaritat de l’actuació que es proposa, la contribució a l’estructuració de la colònia com a sistema urbà, l’interès social de l’actuació i la valorització d’elements del patrimoni arquitectònic. Fins ara s’han resolt dues convocatòries, que han permès atorgar un total d’1,8 milió d’euros en ajuts per a la rehabilitació d’aquest patrimoni.
 
Foment de les rambles arbrades
 
Pel que fa a la creació de rambles arbrades, es podran acollir a aquestes subvencions els municipis que vulguin crear, restaurar o remodelar avingudes, rambles i passeigs arbrats, tant al centre dels nuclis urbans com als accessos o la perifèria.
L’obertura d’una línia d’ajuts dirigida als ajuntaments pretén impulsar la implantació de rambles i passeigs arbrats i a facilitar que les avingudes existents puguin ser restaurades o remodelades, atès que des del segle XIX han esdevingut una de les directrius dels nous creixements urbans.
 
Per tal d’escollir els projectes beneficiaris es tindran en compte criteris com el valor exemplar de l’actuació, la seva funció com a element estructurador del teixit urbà, la utilitat com a element de millora urbana en barris degradats i l’aprofitament de l’avinguda arbrada per reordenar els usos de l’espai i incrementar la seguretat dels vianants. La quantia de l’ajut variarà en funció de les dimensions del municipi.
 
Aquests ajuts emanen de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya, que dota les administracions catalanes d’instruments per tal d’afrontar els reptes per a la preservació del paisatge, atès que les últimes dècades ha sofert, sovint, processos de degradació. L’any passat, es van atorgar subvencions per valor de 800.000 euros.
 
Mantenir el litoral i fomentar el seu ús social
 
El Govern també ha aprovat destinar 1,2 milions d’euros a ajuts a municipis costaners que realitzin actuacions de millora paisatgística. Aquests ajuts permetran cofinançar fins al 50% de projectes d’arranjament de camins de ronda, accessos al litoral per a vianants i mitjans no motoritzats a les zones costaneres, i adquisicions de sòl que serveixin per augmentar el patrimoni públic.
 
També s’hi podran acollir els projectes de reconstruccions de terrasses i marges, de millora de la vegetació, de prevenció d’incendis, d’enderroc d’instal·lacions il·legals al litoral o d’adaptació paisatgística d’elements existents.
 
Aquesta línia d’ajuts es deriva de les disposicions dels Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner (PDUSC). Podran acollir-se a aquest finançament els ajuntaments i altres ens locals que vulguin dur a terme intervencions de millora en sòls no urbanitzables o sòls urbanitzables no delimitats, i en sòls urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat, tal com estableixen aquests plans.
 
Per tal d’escollir els projectes beneficiaris d’aquesta cinquena convocatòria d’ajuts es donarà prioritat a l’adaptació de les actuacions als objectius de protecció del PDUSC, l’impacte positiu que puguin tenir en el territori, l’abast poblacional i el valor paisatgístic, entre altres criteris. Les convocatòries resoltes fins ara han permès atorgar un total de 4,5 milions d’euros en ajuts per a impulsar actuacions de millora del litoral català.
undefined
undefined
undefined
undefined