El Govern aprova els Estatuts de la nova Agència Catalana de Turisme

query_builder   9 desembre 2009 13:54

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els Estatuts de la nova Agència Catalana de Turisme

 • El nou organisme entrarà en funcionament l’1 de gener de 2010 i substituirà el consorci de Turisme de Catalunya
 • L’Agència comptarà amb la participació activa del sector privat, tant en la gestió com en el finançament
 • El Consell de Direcció de l’Agència estarà format pel sector públic, representat per la Generalitat de Catalunya i pels organismes promocionals locals, i pel sector privat, representat pel Consell  General de Cambres
El Govern ha aprovat avui els Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), el nou organisme que a partir de l’1 de gener de 2010 substituirà l’actual consorci de Turisme de Catalunya. Una de les principals novetats de l’ACT és que permetrà una major col·laboració entre el sector públic i el privat, tant en la presa de decisions com en el finançament de l’entitat.
 
L’Agència Catalana de Turisme es crea amb l’objectiu de dotar el sector turístic d’un instrument de promoció més eficaç, que contribueixi a promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional d’acord amb la seva diversitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica.
 
La nova agència respon a dues necessitats: d’una banda, renovar la gestió de la promoció turística del país. Es passa d’un model tradicional, on el sector públic assumeix la major part del finançament i gestió de la promoció turística, a un nou model amb una participació activa del sector privat. D’altra banda, vol donar resposta a la voluntat compartida amb el conjunt del sector de treballar més coordinadament amb la resta d’administracions públiques i en col·laboració amb els conjunt de les empreses privades. 
 
La creació d’aquest nou ens és una actuació contemplada en el Pla de Govern de la Generalitat, i és també una de les accions més destacades contemplades al Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-2010. A més, la creació de l’Agència Catalana de Turisme era també una petició reclamada pel sector ja en el Segon Congrés de Turisme de l’any 2004. El Govern va aprovar el 28 de novembre de 2007 la llei de creació de l’ACT.
 
El Consell de Direcció de l’Agència serà el màxim òrgan col·legiat de l’organisme i estarà format pel sector públic, representat per la Generalitat de Catalunya i els organismes promocionals locals, i el sector privat, representat pel Consell  General de Cambres. Una de les novetats més destacades és el fet que la participació en el Consell de Direcció està condicionada a la realització d’una aportació econòmica a l’Agència. D’aquesta manera, es pretén fomentar una implicació financera i un poder de decisió més grans del sector públic i del sector privat en la promoció turística.
 
També es contempla per primera vegada la possibilitat que entitats i empreses interessades en el desenvolupament del turisme al nostre país, puguin participar en els òrgans de decisió de l’Agència, a través d’entitats sense ànim de lucre que es creïn dins el seu marc.
 
 
Objectius específics de l’Agencia Catalana de Turisme
 
 • Situar i desenvolupar la marca “Catalunya” com a referent de destinació turística de qualitat amb identitat pròpia, i també d’altres marques, denominacions o signes que identifiquin la realitat turística de Catalunya.
 • Promoure l’oferta turística adaptada a les necessitats dels turistes reals i potencials, dels professionals i les persones intermediàries vinculades directament o indirectament al mercat turístic.
 • Cercar la màxima col·laboració entre tots els agents vinculats a la promoció turística, tant en l’àmbit de les administracions com en el sector privat, i també la coordinació amb els organismes locals i supralocals.
 • Donar prioritat als segments i als mercats prioritaris atenent els interessos socials, econòmics i territorials de Catalunya.
 • Optimitzar les accions de promoció des de la perspectiva de l’eficiència i amb vista a obtenir bons resultats promocionals.
 • Cercar la màxima notorietat en les accions de comunicació i publicitat.
 • Facilitar al conjunt dels agents turístics i a les empreses proveïdores de béns i serveis al turisme la informació de mercat i comercial i l’assistència tècnica adequada.
 • Analitzar i graduar la presència i la realització d’accions promocionals en els diversos mercats emissors de curta, mitjana i llarga distància, atenent a la importància quantitativa i qualitativa d’aquests mercats.
 • Potenciar la promoció dels productes, serveis, segments de mercat i territoris que afavoreixen l’equilibri territorial, socioeconòmic i mediambiental de Catalunya.
 
Funcions de l’Agència
 
Per a la consecució dels seus objectius, l’Agència Catalana de Turisme pot exercir les funcions següents:
 
 • Planificar, executar, coordinar i impulsar les accions de promoció de l’activitat turística de Catalunya.
 • Fomentar les relacions entre les administracions que actuïn en matèria de promoció turística.
 • Gestionar, directa o indirectament, establiments o altres recursos, productes i serveis turístics que li siguin encomanats o adscrits.
 • Afavorir processos de comercialització de productes i serveis turístics que fomentin l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, la desestacionalització de la demanda i la identitat cultural, en col·laboració amb el sector privat.
 • Informar dels productes turístics de Catalunya i fer-ne difusió.
 
Estructura orgànica de l’ACT
 
Segons recull en els seus Estatuts, l’Agència Catalana de Turisme està presidida pel conseller/a del departament competent en matèria de turisme, i té com a vicepresident el director/a general de Turisme. El conseller/a corresponent també nomenarà un director per a l’Agència.
 
Així mateix, en l’estructura orgànica de l’ACT destaquen dos òrgans principals: el Consell de Direcció i el Consell General de Participació.
 
El Consell de Direcció serà l’òrgan de decisió i control de l’entitat i, per tant, establirà les directrius d’actuació de l’Agència. Estarà integrat pel president/a de l’ACT, pel vicepresident/a de l’ACT, pel director/a de l’ACT, pels membres del Departament competent en matèria de turisme i pels representants de les entitats de promoció turística territorials i del Consell General de Cambres.
 
Per la seva banda, el Consell General de Participació serà un òrgan de debat, reflexió i consulta, orientat a promoure la participació i col·laboració entre el sector públic i privat. Estarà integrat pels membres del Consell de Direcció i representants dels col·lectius professionals, empreses i entitats del sector turístic, així com dels sindicats i de les entitats municipalistes.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined