El Govern aprova un protocol d'actuació per millorar la contractació, la qualitat i la utilitat dels estudis i dictàmens encarregats per l'Administració

query_builder   9 desembre 2009 17:59

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un protocol d'actuació per millorar la contractació, la qualitat i la utilitat dels estudis i dictàmens encarregats per l'Administració

  • Segueix les recomanacions que va emetre l’interventor general el passat mes de juliol
El Govern ha aprovat avui un protocol d’actuació en relació amb la contractació d’estudis i dictàmens. Seguint les recomanacions que va emetre l’interventor general el passat mes de juliol, el Govern ha aprovat un acord que inclou diverses mesures en aquesta matèria, tant pel que fa a l’oportunitat d’encarregar-los, com al seu seguiment, avaluació posterior i qualitat. 
 
Les mesures preveuen la creació d’una secció específica al Registre Públic de Contractes en què s’hi inclouran tots els estudis i dictàmens, amb la obligació, per part dels departaments o empreses públiques que els encarreguin, de fer-hi constar el motiu i la utilitat de l’encàrrec. També destaca la figura d’un avaluador que haurà de donar el seu vist-i-plau, tant a la qualitat dels informes, com al seu preu, abans que l’administració pugui pagar-los. Si els treballs presenten mancances en la qualitat i/o la valoració econòmica, se’n podrà denegar el seu pagament. Paral·lelament, també s’intensifiquen les mesures de seguiment posterior per tal d’avaluar la utilitat dels estudis i les actuacions que se’n desprenen.
 
L’Acord es desplegarà a través d’unes instruccions d’obligat compliment que dictarà el Departament d’Economia i Finances en un termini màxim de tres mesos. Les mesures són:
 
Ajustos en l’aplicació pressupostària
 
L’acord estableix que les despeses pròpies de la contractació d’estudis i dictàmens s’hauran d’imputar a aquelles partides pressupostàries que s’ajustin específicament a la naturalesa jurídica del contracte. Així, per exemple, el cost dels projectes tècnics en matèria d’obra pública no es podran carregar a la partida pressupostària ‘Estudis i Dictàmens’, sinó que s’hauran d’adscriure al capítol 6 (‘Inversions reals’) del Pressupost de la Generalitat de Catalunya.
 
Incorporació al Registre Públic de Contractes
 
Es crearà una nova secció específica del Registre Públic de Contractes a la qual s’hauran d’aportar totes les dades corresponents als contractes que es carreguin a la partida pressupostària ‘Estudis i Dictàmens’. S’haurà d’incloure  una descripció del motiu i la utilitat de l’encàrrec. A més, el Registre generarà semestralment un arxiu en què figuraran l’òrgan de contractació, l’adjudicatari, el títol de l’estudi o dictamen, l’ import, el procediment de contractació i també la descripció del motiu i la utilitat de tots els informes.
 
Els estudis encarregats per les empreses públiques també hauran de constar en aquest registre. La Intervenció General vetllarà perquè totes aquestes dades siguin trameses al Registre i informarà dels incompliments als departaments corresponents.
 
Més rigor en la contractació externa
 
L’acord també determina que, abans de contractar qualsevol estudi o dictamen, la unitat que l’encarregui haurà de justificar la conveniència de recórrer a agents externs. Així, s’haurà de tenir en compte els serveis que poden prestar altres unitats de la pròpia administració que estiguin especialitzades en la matèria de l’estudi o dictamen.
 
Major control de la qualitat i la utilitat
 
El nou protocol d’actuació intensifica la tasca d’avaluació de la qualitat i la utilitat dels estudis i dictàmens contractats. Així, abans de ser pagats, tots els informes amb un import superior als 10.000 euros seran sotmesos a un avaluador que en validarà la qualitat del contingut i l’adequació al preu establert. Puntualment, l’avaluador podrà ser una persona aliena a l’Administració, de reconegut prestigi i idònia per aquella matèria. En el cas que aquest avaluador determini mancances en la qualitat o en la valoració econòmica de l’estudi, es denegarà el pagament o, si s’escau, se sol·licitaran les correccions o modificacions adients.
 
Un cop rebut l’estudi, el departament corresponent haurà d’elaborar un document en relació amb l’adequació a la finalitat perseguida, la utilitat, les actuacions o mesures a adoptar i al seguiment de la seva aplicació.
 
La Intervenció General no autoritzarà el pagament de cap informe, estudi o dictamen que no compleixi els requisits establerts en els apartats anteriors.
 
 
Intensificació del seguiment
 
L’acord preveu la creació d’una Subcomissió de Seguiment d’Estudis i Dictàmens, que treballarà a partir de les dades del Registre Públic de Contractes i que efectuarà un seguiment semestral del compliment d’aquestes normes i de l’evolució de la despesa destinada a aquests conceptes. La subcomissió, que presidirà el secretari general del departament d’Economia i Finances, també elaborarà una memòria anual.
 
Actuació de la Intervenció General
 
D’acord amb aquest protocol, la Intervenció General no fiscalitzarà cap expedient de contractació que no s’ajusti a aquestes mesures, la qual cosa impediria que es contractés. A més, la Intervenció General inclourà -en el seu pla anual d’actuacions de control posterior- un apartat especial sobre la comprovació dels estudis i dictàmens. Aquest apartat detallarà un programa específic de control intern de bona gestió, que comptarà amb auditories reforçades i prestarà especial atenció a les zones de risc.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined