El Govern inverteix més de 70 milions d'euros per a la modernització, millora i equitat del sistema educatiu

query_builder   9 desembre 2009 13:50

event_note Nota de premsa

El Govern inverteix més de 70 milions d'euros per a la modernització, millora i equitat del sistema educatiu

  • Signarà dos convenis amb el Ministeri d’Educació per impulsar i consolidar mesures per fomentar l’èxit escolar i per dotar el sistema de més recursos tecnològics
  • Del total de la inversió, 39 milions d’euros corresponen al pla de suport a la implantació de la LOE, que preveu mesures relatives a la formació del professorat, ensenyament de llengües estrangeres, i programes de millora de l’èxit escolar
  • Els 30 milions d’euros restants, es destinen a la inversió per a la digitalització de les aules a través del programa Escuela 2.0 del Ministeri i el programa Educat 1x1 del Departament d’Educació
El Govern ha aprovat la signatura de dos convenis de col·laboració amb el Ministeri d’Educació per tal de desplegar el pla de suport a la implantació de la LOE i el programa Escuela 2.0 per a la digitalització de les aules. Els convenis preveuen una inversió de 70,3 milions d’euros, que serviran per desplegar mesures que el Govern ha posat en marxa els últims tres anys amb caràcter propi per millorar l’èxit escolar, l’equitat i la modernització del sistema educatiu. En tots dos casos, es tracta de mesures que el Govern impulsa d’acord amb les polítiques d’equitat i excel·lència previstes a la Llei d’Educació de Catalunya.
 
Pla de suport a la implantació de la LOE
 
El Govern signarà un conveni amb el Ministeri d’Educació per desplegar mesures de millora de l’aprenentatge de llengües estrangeres, la formació del professorat, la lluita contra l’abandonament escolar prematur, la millora de l’èxit escolar i l’extensió o modificació del temps escolar. En suma, el conveni preveu una inversió de 39,5 milions d’euros, dels quals 24,6 milions els invertirà el Govern de la Generalitat i els 14,3 restants correran a càrrec del Govern de l’Estat. Les dues inversions més importants són les referides a la disminució de l’abandonament prematur de l’escolarització i les mesures dirigides a millorar l’èxit escolar.
 
El programa dirigit a disminuir les borses d’abandonament prematur de l’escolarització habilita mesures com ara la contractació de tècnics en integració social i l’establiment de programes singulars, les unitats de suport a l’educació especial, les unitats d’escolarització compartida, les tutories d’orientació acadèmica i laboral, i les coordinacions de tutoria i orientació. Per a aquest capítol, el conveni preveu una inversió de 14,7 milions d’euros, dels quals el Govern n’invertirà 8,8.
 
Les mesures dirigides a millorar l’èxit escolar preveuen iniciatives com ara els grups reduïts de reforç, agrupacions de reforç flexibles, aules obertes, tutories compartides, activitats complementàries o l’estudi assistit en horari no lectiu. Per a aquest capítol el conveni preveu una inversió de 13,1 milions d’euros, del quals el Govern n’aportarà 7,8 milions. Durant aquest curs, més de 300 centres educatius utilitzaran aquests recursos.
 
Entre les actuacions previstes per desplegar el programa de suport d’implantació de la LOE hi ha una aposta per la formació del professorat en estratègies didàctiques d’orientació i planificació dirigida a evitar l’abandonament escolar prematur. Està previst que durant aquest curs 6.920 professors d’educació secundària siguin formats en aquestes estratègies en 277 activitats i un total de 6.583 hores de formació. Per a aquest capítol, el conveni preveu una inversió de 2,9 milions d’euros, 1,7 dels quals els assumirà el Govern.
 
Una altra de les inversions fa referència a la formació de mestres especialistes en llengua estrangera a l’educació infantil i primària, i del professorat no especialista de secundària del programa de llengua estrangera, que a Catalunya es canalitza a través del programa d’impuls d’aprenentatge de la tercera llengua. Aquest programa preveu la formació dels docents, la contractació de més auxiliars de conversa i el desdoblament de grups de llengües estrangeres a 3r i 4t d’ESO. La inversió total és de 6,9 milions d’euros, dels quals el Govern n’assumirà 4,1.
 
Pel que fa a la formació de mestres de l’educació infantil i primària, aquesta inversió permet crear 706 places de formació, 1.350 places per a cursos de llengua i metodologia a Catalunya i a l’estranger, 500 places per a jornades específiques i 2.700 places de formació en centres o zones. En l’àmbit de la formació de professorat no especialista de secundària, la inversió permet crear 6.443 places de cursos de llengua instrumental. Pel que fa als auxiliars de conversa, la inversió prevista permetrà la contractació de 30 professionals més. I pel que fa al desdoblament d’aules, es podran desdoblar fins a 398 aules, 199 aules de 3r d’ESO i 199 de 4t d’ESO que corresponen a 122 centres que participen del Pla d’impuls de la tercera llengua.
 
Aquest conveni també preveu una inversió de 3,3 milions d’euros en un programa pilot per a l’extensió o modificació del temps escolar. Es tracta d’un programa dirigit a la realització d’activitats complementàries que permetin assolir amb èxit les competències bàsiques. Es tracta de programes específics dirigits a l’alumnat de l’educació primària per fomentar la competència comunicativa lingüística, la competència matemàtica, la competència artística i cultural i l’estratègia competencial que el centre determini. Els centres que participen en aquest programa són centres d’educació primària amb plans estratègics. Aquest curs ja hi participen ja 99 escoles i se’n beneficien 49.500 alumnes.
 
Conveni per a la digitalització de les aules
 
El Govern també ha aprovat el conveni per a l’aplicació del projecte Escola 2.0, que a Catalunya es canalitza a través del programa Educat 1x1, que aquest curs s’ha començat a aplicar en centres educatius de l’educació secundària. El conveni preveu una inversió total de 30,8 milions d’euros, finançada a parts iguals entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat.
 
El programa és un projecte d’integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en els centres educatius que pretén accelerar la incorporació de l’ús d’aquestes tecnologies en la pràctica docent. D’aquesta manera, el projecte preveu habilitar els mecanismes i recursos per a l’ús personalitzat d’un ordinador portàtil per part de cada alumne i professor, així com la transformació de les aules actuals en digitals.
 
Aquesta transformació ha d’anar acompanyada de la connexió a Internet a l’aula i la interconnectivitat de tots els equips, facilitar l’accés a la xarxa de l’alumnat i del professorat al seu domicili en horaris especials, assegurar la formació del professorat en aspectes no només tecnològics, sinó també metodològics i socials, facilitar l’accés de tota la comunitat educativa a materials digitals educatius ajustats als dissenys curriculars i implicar l’alumnat i les seves famílies en l’adquisició, custòdia i ús d’aquests recursos.
 
En el cas de Catalunya, la implantació del programa Educat 1x1 s’iniciarà en els centres educatius d’ensenyament secundari a fi i efecte de garantir que no es trenqui l’itinerari educatiu entre primària i secundària. Aquest programa ha començat a aplicar-se amb èxit en 70 instituts i a partir del mes de gener s’hi afegiran 130 centres educatius més. Al final d’aquest curs, seran més de 33.500 els alumnes que utilitzaran el model 1x1.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined