El Govern aprova el nou reglament del Jurat d'Expropiació de Catalunya

query_builder   28 juliol 2009 13:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou reglament del Jurat d'Expropiació de Catalunya

  • Complementa la regulació actual, millora el procediment intern de determinació del preu just i apropa aquest organisme a la ciutadania i als agents implicats
  • El Jurat d’Expropiació de Catalunya és l’òrgan que realitza la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiadors de les administracions públiques
 
El Govern ha aprovat el Reglament del Jurat d’Expropiació de Catalunya, l’òrgan que realitza la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiadors de les administracions públiques de Catalunya. El reglament, que desplega i executa la Llei que regula aquest organisme, té la voluntat d’afavorir la resolució consensuada de les controvèrsies, de potenciar el tràmit d’avinença i de potenciar una intervenció més activa de les parts en la seva presa de decisions. A més, el reglament millora el procediment intern de determinació del preu just, amb la voluntat d’avançar en objectivitat i transparència, i apropa el Jurat d’Expropiació a la ciutadania i als agents implicats.
 
El reglament neix de la necessitat d’adaptació de la normativa reglamentària al nou marc legal, que permetrà millorar el funcionament ordinari d’aquest òrgan. El reglament recull les funcions de l’organisme, la composició, el procediment dels expedients i la resolució dels acords, entre altres.
 
El Jurat d’Expropiació de Catalunya és un òrgan col·legiat permanent de la Generalitat de Catalunya, de caràcter administratiu, sense personalitat jurídica i amb independència jeràrquica, adscrit al Departament de Governació i Administracions Públiques.
 
Millora del procediment
 
En aquest reglament s’ha revisat el procediment que se segueix davant del Jurat d’Expropiació per tal de millorar la sistemàtica i el contingut de la regulació actual. D’aquesta manera, es diferencien clarament els tràmits del procediment, com ara la convocatòria, que es realitzarà per mitjans electrònics, i també es determina la documentació que ha de configurar l’expedient.
 
El reglament també incorpora diverses previsions que milloren el funcionament intern del Jurat i que garanteixen la imparcialitat i la transparència d’aquest òrgan. És el cas del procediment a seguir quan hi concorri una possible causa d’incompatibilitat d’un membre del Jurat.
 
Seccions territorials
 
El nou reglament estableix que el Jurat d’Expropiació de Catalunya s’estructura en les seccions territorials de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. La constitució formal de les seccions del Jurat de la Catalunya Central i de l’Alt Pirineu i Aran, es farà efectiva en un posterior decret del Govern, per poder millorar la planificació de la prestació dels serveis del Jurat que té encomanats.
 
Segons el reglament, cada una de les seccions territorials està composta pel president, el secretari i les persones vocals, formades per un funcionari titulat en dret o economia, un funcionari del cos de titulació superior de la Generalitat, dues persones amb experiència al sector proposades per les entitats municipalistes, una persona en representació de les cambres, els col·legis professionals o les associacions representatives de la propietat i un registrador de la propietat o un notari.
 
Per la seva banda, el Ple del Jurat d’Expropiació el constitueixen els presidents, els secretaris i els vocals de cada secció i es reuneix ordinàriament tres vegades l’any. Així mateix, el reglament preveu la possibilitat que el Jurat es pugui dotar de personal funcionari tècnic, per col·laborar en les valoracions i donar assessorament. Els acords del Jurat s’adopten per majoria simple de les persones membres presents, i en cas d’empat el president exerceix el vot de qualitat. El Jurat ha de prendre un acord sobre el preu just dels béns i drets objecte d’expropiació de manera motivada amb justificació expressa dels criteris utilitzats per a la valoració. El preu just acordat no pot ser superior al global sol·licitat per la persona titular del bé o dret a expropiar ni inferior a l’apreuament global plantejat per l’administració expropiant.
undefined
undefined
undefined
undefined