Altres Acords de Govern

query_builder   7 juliol 2009 13:39

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

El Govern convoca oposicions per a 27 places d’enginyers agrònoms
 
El Govern ha acordat convocar oposicions per a 27 places del cos de titulació superior, enginyeria agrònoma per a l’any 2009, amb l’objectiu d’estabilitzar la situació laboral dels treballadors de l’Administració i reduir l’interinatge. De les 27 places convocades, que actualment ja estan ocupades però no per funcionaris, 14 d’elles estan reservades per promoció interna.
 
Un cop resolta la convocatòria, el funcionari que hagi guanyat la plaça substituirà la persona que l’ocupava interinament, que haurà de deixar aquell lloc de treball, tal i com preveu l’ordenació vigent i sense que això signifiqui cap increment de personal dels cossos i especialitats afectats. El Govern dóna compliment així a l’ajust pressupostari vigent que ha congelat la substitució de places vacants de tota la plantilla de la Generalitat, amb l’excepció  dels col·lectius que presten serveis socials bàsics com ara els mestres, els mossos, els metges o els bombers.
 
El Govern prorroga el Programa de Desenvolupament i Organització de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
 
El Govern ha acordat prorrogar el Programa de Desenvolupament i Organització de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que impulsa les polítiques i actuacions necessàries per a l’assumpció plena per part del Govern de les competències executives sobre la Inspecció de Treball, previstes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El programa té com a objectiu identificar la informació i documentació necessàries per a la negociació del traspàs de la Inspecció de Treball, així com l’elaboració de la proposta de model organitzatiu i dels mecanismes de col·laboració necessaris amb l’Administració de l’Estat en aquest àmbit.
 
El programa també pretén millorar, racionalitzar i integrar els processos de treball, les estructures organitzatives i la programació d’actuacions en els àmbits competencials corresponents i la coordinació amb l’Administració de l’Estat.
 
El Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball ha iniciat ja la seva tramitació parlamentària, atès que va ser presentat al Parlament de Catalunya el 2 de juny passat. L’Agència Catalana de la Inspecció de Treball, tal com preveu el Projecte de llei, serà l’organisme autònom administratiu a través del qual la Generalitat executarà les seves competències en matèria d’Inspecció de Treball.
 
 
El Govern subvenciona les organitzacions professionals agràries amb 1 milió d’euros
 
El Govern concedirà una subvenció d’un milió d’euros aquest 2009 a les organitzacions professionals agràries per sufragar les seves despeses de representativitat. En total, l’Executiu distribuirà 1.080.554 d’euros entre la Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors, Ramaders de Catalunya (JARC) i Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) en funció del resultat de les darreres eleccions a cambres agràries celebrades el 25 de febrer de 2007.
 
 
 
2009
Entitat
 Vots
%vots sobre vots a OA
Representants
Import proposat
UP
11.006
61,01%
63
    691.027,30 €
JARC
4.067
22,55%
23
    255.352,52 €
ASAJA
2.137
11,85%
11
    134.174,18 €
 
 
Així, les subvencions seran de 691.027 euros per a UP; de 255.352 euros per a JARC i de 134.174 euros per a ASAJA.
 
El Govern subvenciona amb 1,1 milions euros la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
 
El Govern ha aprovat avui subvencionar amb 1.165.000 euros la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per desenvolupar les seves activitats durant el 2009. L’ajut va destinat al conjunt d’accions i programes que impulsen l’esport federat a Catalunya, en compliment del que estableix la Llei de l’esport, que preveu fomentar, protegir i regular l’associacionisme esportiu.
 
La subvenció a la UFEC es destinarà a potenciar les federacions esportives, promoure la igualtat de gènere en l’esport, divulgar l’esport català als mitjans de comunicació, promoure la normalització lingüística, comprar material esportiu i desenvolupar el projecte de TV per Internet.
 
La UFEC és l’entitat representativa del conjunt de les federacions esportives catalanes. Entre les seves funcions i objectius hi ha la promoció, la defensa i la representació de l’esport català, i la col·laboració amb totes les entitats i organismes públics i privats per desenvolupar i millorar l’esport a Catalunya. Des de la seva constitució, l’any 1985, el Govern i l’entitat han actuat en col·laboració i han impulsat diferents programes esportius, seguint els principis de coordinació i col·laboració entre el Govern i les entitats esportives que preveu la Llei de l’esport.