El Govern aprova un pla d'ajust pressupostari que permetrà reduir la despesa en 900 milions d'euros

query_builder   23 juny 2009 13:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un pla d'ajust pressupostari que permetrà reduir la despesa en 900 milions d'euros

 
  • La reducció de la despesa representarà un estalvi de 850 milions d’euros i no afectarà el pressupost dedicat a la prestació dels serveis socials essencials i a àmbits estratègics, com ara la recerca
  • S’ajustaran les plantilles de l’Administració mitjançant la supressió de places vacants, fet que permetrà no acomiadar cap treballador i estalviar 50 milions d’euros
 
 
El Govern ha aprovat avui un pla d’ajust pressupostari valorat en 900 milions d’euros per fer front a la caiguda dels ingressos i reduir l’impacte de la crisi en les finances públiques. El paquet de mesures per contenir la despesa se centra en dos eixos bàsics, com són la reducció de determinades partides pressupostàries i l’optimització de les plantilles de personal. Aquest conjunt d’actuacions, però, blindarà totes aquelles partides relacionades amb la prestació de serveis socials essencials i aquells àmbits que el Govern consideri estratègics, com ara la recerca. La distribució concreta de l’ajust en les diferents partides es realitzarà d’acord amb cada departament.
 
La distribució de la reducció de la despesa entre els departaments, que ascendirà a 850 milions d’euros, es farà sobre el pressupost ajustat excloent aquelles partides que tenen menys flexibilitat, com personal i concerts, així com aquelles que estan vinculades a ingressos finalistes. També en queden exclosos tots aquells recursos relacionats amb la prestació de serveis socials bàsics i amb àmbits estratègics. Per tant, quedaran exclosos de les mesures d’ajust àmbits com el pressupost del l’ICS i de l’ICASS, les prestacions que abona el departament d’Acció Social i Ciutadania, la política de recerca o el finançament de les universitats públiques, així com el Fons de Cooperació Local, entre d’altres. Per implementar aquest ajust es procedirà a la retenció, de forma immediata, dels fons que indiqui cada conselleria.
 
La distribució de l’ajust per departaments és la següent:
 
 
Departament
Ajust (en euros)
Presidència
-9.170.000
Vicepresidència
-26.370.000
Interior, Relacions Institucionals i Participació
-37.250.000
Economia i Finances
-22.000.000
Governació i Administracions Públiques
-26.590.000
Política Territorial i Obres Públiques
-284.630.000
Justícia
-38.350.000
Educació
-86.550.000
Cultura i Mitjans de Comunicació
-41.090.000
Salut
-91.530.000
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
-36.670.000
Treball
-15.470.000
Innovació, Universitats i Empresa
-67.200.000
Acció Social i Ciutadania
 -18.950.000
Medi Ambient i Habitatge
-48.180.000
Total departaments
-850.000.000
 
 
Pel que fa a l’optimització de les plantilles de la Generalitat es posaran en marxa dues mesures. Per un costat, es reduirà el nombre de places vacants de personal funcionari i laboral en una xifra equivalent al 3% del total de personal d’administració i serveis generals de cada un dels departaments. Aquesta mesura, però, no afectarà aquells col·lectius professionals responsables de la prestació de serveis socials essencials, com ara els mestres, els mossos, els metges o els bombers. A més, un cop s’hagi aplicat la mesura anterior, també es limitarà al 4% el nombre màxim de places vacants que pot tenir cada departament. L’acord també estableix que no es podrà incrementar el nombre d’alts càrrecs ni el seu rang, així com el d’òrgans actius i el d’unitats laborals.
 
L’aplicació d’aquestes mesures no suposarà, en cap cas, l’acomiadament de treballadors de l’administració catalana. i ha de permetre millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. En aquest sentit, es treballarà en el foment d’instruments com ara l’administració electrònica i en la revisió de les càrregues administratives de cada servei que es presta, entre d’altres. Aquesta mesura generarà un estalvi de 50 milions d’euros.
 
L’actual conjuntura econòmica, que en l’àmbit de l’administració pública s’ha traduït en una caiguda dels ingressos i en un augment de les necessitats de despesa per garantir les prestacions socials bàsiques, ha comportat un increment en el dèficit de la Generalitat de Catalunya, que es va situar en el 2,38% del PIB l’any 2008. Tot i que aquesta xifra és sensiblement inferior a la que estan registrant altres països de la UE i s’adequa a la necessitat d’adoptar mesures anticícliques i d’estímul econòmic, aquest pla d’ajust aprovat avui pel Govern permet avançar en la millora de la gestió dels recursos públics i contribueix prioritzar i focalitzar la despesa en l’àmbit social.
undefined
undefined
undefined
undefined