El Govern aprova un Decret per eliminar tràmits i simplificar procediments en l'activitat econòmica

query_builder   6 maig 2008 13:57

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un Decret per eliminar tràmits i simplificar procediments en l'activitat econòmica

  • El text modifica una trentena de decrets i ordres per tal de poder implantar la totalitat del Pla de 48 mesures engegat el juliol passat destinat a facilitar els tràmits administratius a les empreses  
  • El Decret regula la declaració responsable, figura clau perquè mitjançant l’assumpció de responsabilitats per part de l’activitat empresarial o professional permetrà que no calgui presentar tota la documentació acreditativa que ara es requereix 
  • Es disminuiran significativament les càrregues administratives ja que es fa possible que molts tràmits es puguin resoldre en el moment de la seva sol·licitud 
  • S’eliminen tràmits per a la inscripció dels establiments al Registre de Turisme de Catalunya, se simplifiquen les declaracions del volum del consum d’aigua i s’homogeneïtza la realització de l’examen per obtenir el carnet instal·lador elèctric, entre altres mesures 
El Govern ha aprovat avui el Decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica que ha de permetre posar en marxa les mesures pendents del Pla per facilitar els tràmits administratius a les empreses engegat el juliol passat. El text, que modifica una trentena de decrets i ordres per tal de fer possible la posada en marxa de les 48 mesures establertes pel Pla, impulsa un canvi en el model de relació entre les empreses i l’administració ja que simplifica procediments i busca que molts dels tràmits es puguin resoldre en el mateix moment de la seva sol·licitud.
 
En aquest sentit, el nou Decret estableix com a element clau l’anomenada declaració responsable, figura que podrà ser utilitzada en diversos tràmits a través de les Oficines de Gestió Empresarial (OGE) i que, mitjançant l’assumpció de responsabilitats prèvia, eximeix el sol·licitant –sigui empresa o professional- de presentar tota la documentació acreditativa que ara es requeria. Les dades aportades pels interessats seran comprovades posteriorment per part de l’administració, ja que els sol·licitants ja hauran acreditat l’assumpció de responsabilitats.
 
El Decret revisa també les actuacions de l’administració per suprimir processos que amb el pas del temps han perdut la finalitat pública original i pretén establir un model basat en el menor cost possible, tant pel que fa al cost econòmic com temporal. Un fet que implica també incrementar la utilització de les tecnologies de la informació en la resolució dels tràmits.
 
Un Pla de 48 mesures: estalvi d’un mínim de 314 milions i la reducció d’un milió de documents
 
El Pla de 48 mesures per a la facilitació de tràmits a l’activitat econòmica i empresarial i la simplificació electrònica es va posar en marxa el juliol passat després de diversos mesos de treball conjunt entre set departaments de la Generalitat. Segons l’estudi previ realitzat, aquest Pla permetrà que amb 12 de les mesures plantejades les empreses obtinguin com a mínim un estalvi de 314 milions d’euros l’any, amb sis de les mesures es beneficiïn d’una reducció de 90 dies de mitjana del temps de resolució de tràmits i procediments, i amb vuit de les mesures s’aconsegueixi una reducció de més d’un milió de documents per presentar cada any.
 
Una atenció més directa amb les Oficines de Gestió Empresarial
 
Per tal d’assolir tots aquests objectius, el Govern situa l’Oficina de Gestió Empresarial com a punt de referència bàsic en la relació amb l’empresa, amb l’objectiu de convertir-se en la finestreta única de tramitació a Catalunya. Aquesta ha de ser l’única porta d’entrada dels emprenedors, empresaris, gremis i enginyers i intermediaris a l’hora de fer tràmits amb l’Administració, atès que exerceix la funció de frontal de serveis a les empreses, actua mitjançant oficines territorials i ofereix serveis a les empreses de manera presencial, telefònica, electrònica o per qualsevol altre mitjà que permetin les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 
El Decret aprovat avui permetrà eliminar els procediments que no tenen finalitat pública amb l’objectiu de disminuir significativament les càrregues administratives per a la ciutadania i les empreses. Farà possible la simplificació d’un nombre elevat de procediments administratius i la seva resolució en un primer i únic contacte amb la persona interessada. És per això que el Decret incorpora serveis d’informació, d’assessorament empresarial, i de tramitació i resolució immediata, amb l’objectiu d’aconseguir que les empreses tinguin un únic punt de referència a l’hora de relacionar-se amb l’Administració.
 
El text estableix un model integrador de serveis de relació entre les empreses i l’Administració de la Generalitat. Aquest model ha de permetre que l’empresa es relacioni amb l’Administració amb el menor cost possible, tant pel que fa al temps com l’espai. D’una banda, permet reduir el temps que l’empresa destina a subministrar dades a l’Administració, a emplenar formularis, a recopilar documentació o a informar-se sobre què ha de fer; i de l’altra, redueix la distància entre l’empresa i l’Administració per mitjà de l’oferta de la xarxa de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i l’ús de les tecnologies de la informació.
 
El Decret determina que els serveis electrònics que ofereixen els departaments de l’Administració de la Generalitat i els organismes i entitats inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest text són accessibles per a les empreses al web institucional de l’Administració de la Generalitat www.gencat.cat. La nova també normativa estableix que l’Administració de la Generalitat no podrà demanar a les empreses cap document en suport paper que s’hagi incorporat al Catàleg de dades i documents electrònics, ja que la informació es troba disponible al web institucional.
 
Eliminació de tràmits en diferents àmbits
 
El text posa èmfasi en tràmits relacionats amb el Registre d’Establiments Industrials de Catalunya, el Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries, el Registre de Turisme de Catalunya, i els registres d’Activitats Específiques,. Inclou, per exemple, la possibilitat de declarar l’existència d’una pòlissa d’assegurança, i l’eliminació de tràmits per a la inscripció dels establiments de restauració al Registre de Turisme de Catalunya.
 
D’altra banda preveu la millora en la comunicació telemàtica d’accidents de treball, el foment del pagament i presentació telemàtica d’autoliquidacions per part dels contribuents i els assessors fiscals, la disminució de la petició de certificats en paper a les empreses i la simplificació en la tramitació de l’avaluació ambiental. També impulsarà la connexió telemàtica amb la Tresoreria de la Seguretat Social, l’aplicació de la factura electrònica a la Generalitat, la connexió telemàtica amb el Registre Mercantil, la finestreta única tributària i l’impuls dels formularis electrònics (e-formularis).
 
També simplifica les declaracions del volum del consum i de l’eficiència en l’ús de l’aigua, preveu la supressió de l’obligació que l’Administració punxoni la placa que han d’exhibir els tallers de reparació d’automòbils, i homogeneïtza la realització de l’examen per obtenir el carnet d’instal·lador elèctric. El text també fa referència a determinats procediments en matèria de treball, transports, mines i instal·ladors de telecomunicacions, i simplifica les tramitacions de les sol·licituds per obtenir les autoritzacions de transports de viatgers i de mercaderies per carretera.