Balances fiscals

#02

Balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2006 - 2009

query_builder   3 maig 2012 20:51

event_note Nota de premsa

#02

Balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2006 - 2009

Infografia sobre el dèficit fiscal
 
 
Mandat del Parlament de Catalunya (Moció 4/IX)
 
En data 9 de març de 2011, el Parlament de Catalunya aprovava la moció que instava el Govern a:
b) Actualitzar les balances fiscals d’acord amb la voluntat expressada en la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat del 2 de desembre de 2004 i donar continuïtat als treballs i al mètode del Grup de Treball per a l’Actualització de la Balança Fiscal de Catalunya del gener de 2005 i del juliol de 2008.
 
 
 
Balances fiscals
 
La balança fiscal és un instrument que mesura l’efecte que la política fiscal del govern central té sobre la redistribució territorial entre les comunitats autònomes. És a dir, mesura la diferència entre el que l’Administració central recapta a Catalunya a través dels impostos i el que hi retorna en forma de despeses.
 
Ø  Hi ha dèficit fiscal quan els recursos que un territori aporta a l’Administració central superen la despesa que aquesta destina a aquest territori
 
Ø  El dèficit fiscal territorial té conseqüències econòmiques directes sobre els ciutadans de Catalunya
 
Ø  Hi ha dues aproximacions metodològiques estàndards: flux monetari i flux benefici
 
• Flux monetari: mesura l’impacte econòmic de les decisions de l’Administració central en un territori
• Flux benefici: mesura l’impacte de les decisions de l’Administració central en el benestar dels residents en un territori
 
 
 
Neutralització del cicle econòmic
 
Cal neutralitzar el cicle econòmic sempre que es vulgui:
- mesurar la redistribució territorial
- comparar l’evolució del saldo en el temps
 
La neutralització extreu l’efecte que el cicle econòmic té sobre la situació pressupostària del sector públic central, que no té res a veure amb la redistribució entre territoris. La situació pressupostària actual ho fa encara més necessari. L’any 2009, el dèficit pressupostari del sector públic central marca un rècord històric i arriba al 8,5% de l’Estat. Un desequilibri tan elevat podria, fins i tot, derivar en la incoherència que totes les comunitats autònomes obtinguessin un saldo fiscal positiu. També és important per poder comparar els resultats de les balances fiscals en el temps.
 
 
 
Resultats: flux monetari
 
Saldo fiscal de Catalunya        
2006
2007
2008
2009 
 
 
 
 
 
Milions d'euros
-14.493
-15.913
-17.200
-16.409
% PIB català
-7,9%
-8,1%
-8,5%
-8,4%
 Catalunya pateix un xoc contraccionari continu a causa del dèficit fiscal territorial
 
 
 
Resultats: flux benefici
 
Saldo fiscal de Catalunya        
2006
2007
2008
2009
 
 
 
 
 
Milions d'euros
-10.320
-11.136
-11.860
-11.261
% PIB català
5,6%
-5,6%
-5,9%
-5,8%
 
Els dos mètodes són complementaris, no substitutius
 
 
 
Sèrie històrica comparable: 1986 – 2009 (flux monetari)
 
Balança fiscal neutralitzada de Catalunya amb l’Administració central
 
% PIB de Catalunya
 
 
%PIB Catalunya
1986
-6,7
 
1999
-7,4
1987
-6,9
 
2000
-7,2
1988
-7,4
 
2001
-6,7
1989
-7,6
 
2002
-10
1990
-8,2
 
2003
-8,9
1991
-7,9
 
2004
-8,6
1992
-8,5
 
2005
-8,3
1993
-10
 
2006
-7,9
1994
-8,7
 
2007
-8,1
1995
-7,6
 
2008
-8,5
1996
-7,8
 
2009
-8,4
1997
-7,3
 
Mitjana
-8
1998
-6,7
     
 
 
 
Dèficit fiscal per persona, 1986 – 2009 (flux monetari)
 
 El saldo fiscal (termes reals, base 2009)[1] per persona s’ha doblat en els últims 24 anys
 
 
 
Ingressos i despeses de Catalunya (1986 – 2009), flux monetari
 
Origen del dèficit fiscal territorial:
Ø  Catalunya aporta, de mitjana, el 19,49 % dels ingressos de l’Administració central i l’Administració de la Seguretat Social 
Ø  Catalunya rep, de mitjana, el 14,03 % de la despesa que fa l’Administració central l’Administració de la Seguretat Social
 
 
 
Ingressos i despeses de Catalunya (1986 – 2009), flux monetari, excloent-ne la Seguretat Social
 
Si n’excloem la redistribució interpersonal a través de drets adquirits a títol individual (Seguretat Social més atur):
Ø  Catalunya aporta el 19,73 % dels ingressos de l’Administració central 
Ø  Catalunya rep l’11,17 % de la despesa que fa l’Administració central
 
S’accentua el desequilibri entre l’aportació i la despesa realitzada a Catalunya (8,56pp). Aquesta diferència equival a més del 40 % dels tributs recaptats: Per cada euro recaptat a Catalunya, 43 cèntims no es gasten a Catalunya
 
 
 
Consideracions finals
 
Ø  Durant el període 1986 - 2009, Catalunya pateix, de mitjana, un dèficit fiscal anual del 8 % del PIB català (flux monetari, neutralitzat) 
 
Ø  El dia 29 de març de 2011, el Congrés dels Diputats va aprovar una moció que instava el Govern central a actualitzar les balances fiscals de totes les comunitats autònomes i fer-les públiques el novembre de 2011. Actualment, encara no s’han publicat
 
Ø  El Parlament de Catalunya tramita una proposició de llei que obligarà a actualitzar les balances fiscals anualment
 
 
 
Actualització 2006 – 2009
 
El treball d’actualització segueix la metodologia del Grup de Treball per a l’Actualització de la Balança Fiscal de Catalunya constituït el 2004 i que va establir una metodologia de consens (el 2005 i amb els avenços introduïts el 2008) que defineix els criteris d’imputació dels ingressos i les despeses, i les variables que s’han utilitzar.
 
 
 
Càlcul: Subdirecció General de Finançament Autonòmic (mateix equip que ha treballat en actualitzacions anteriors)[2]
Col·laboració de Núria Bosch (coordinadora del Grup de Treball) i Marta Espasa (membre del Grup de Treball i autora del càlcul de les balances 2002-2005)
 
El document complet a: www.gencat.cat/economia


[1] S’extreu l’efecte de la inflació per fer-ho comparable per a tots els anys. Les magnituds s’expressen en euros del 2009, per tal que siguin al més entenedores possibles
[2]Es va participar en les actualitzacions de les balances fiscals per als períodes 1989-1994 i 1995-1998, i es van calcular íntegrament per al període 1999-2001. També es va col·laborar en l’última actualització, corresponent al període 2002-2005, realitzada per Marta Espasa i Marta Curto.

1  

Fitxers adjunts

Infografia sobre el dèficit fiscal de Catalunya

Infografia sobre el dèficit fiscal de Catalunya
PDF | 394

undefined
undefined
undefined
undefined