La vicepresidenta presenta al Parlament el pla de reforma de l'Administració de la Generalitat

query_builder   2 juny 2014 18:47

event_note Nota de premsa

La vicepresidenta presenta al Parlament el pla de reforma de l'Administració de la Generalitat

  • La professionalització dels directius públics i l’avaluació dels empleats públics són dos dels eixos principals de la reforma
  • Es revisarà i adaptarà a les noves necessitats el sistema selectiu d’accés a la funció pública i s’articularan mesures per aprofitar, potenciar i reconèixer el talent i les capacitats dels empleats públics
  • Es dóna continuïtat a la tasca de racionalització i simplificació dels departaments de la Generalitat, així com del seu sector públic (reduït un 27,8% entre 2010 i març de 2014)
La vicepresidenta Joana Ortega al costat del secretari general Lluís Bertran
La vicepresidenta Joana Ortega i el secretari general Lluís Bertran
“Volem una Administració transparent, eficient, àgil, professional, capacitada, compromesa, intel·ligent i orientada a resultats”. Així ha definit la vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, el model d’administració pública que es pretén assolir amb el pla de reforma que demà aprovarà el Govern.
 
“Aquest pla construirà i consolidarà un nou model de governança de l’Administració catalana”, ha dit Joana Ortega, “una governança que sigui garantia de drets i llibertats, que impulsi la competitivitat i l’economia, que potenciï la innovació i que legitimi tota la seva actuació. Un model que compti en els seus fonaments amb una base de valors sòlids i ètics, com la confiança, la justícia i l’honestedat”.
 
La vicepresidenta, que ha comparegut avui a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament conjuntament amb el secretari general del Departament, Lluís Bertran, per explicar quins són el eixos bàsics del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, ha recordat que els experts coincideixen a assenyalar que “la modernització del sector públic, entesa com una reforma estratègica, no és una opció, sinó una necessitat imperiosa”.
 
“Les nostres institucions i, per tant, la nostra Administració i el seu sector públic, es troben en un moment decisiu, ja que afronten grans reptes a nivell de país, en el marc de la conjuntura econòmica i social que vivim”, ha assegurat.
 
La vicepresidenta ha dit que s’ha plantejat una estratègia ambiciosa, però possibilista, que ha tingut en compte els resultats de les consultes prèvies a grups d’experts reconeguts. Aquests informes, ha explicat Joana Ortega, presentaven elements coincidents, com ara la necessitat de donar un fort impuls als mecanismes de transparència, avaluació i rendiment de comptes, l’establiment d’un sistema de direcció pública amb major professionalització i la flexibilització del model de gestió de recursos humans, entre altres.
 
El procés de reforma de l’Administració es concreta en nou eixos que la vicepresidenta ha enumerat i desenvolupat: transparència, ètica, recursos humans, direcció pública professional, govern digital i simplificació de la tramitació administrativa, innovació i talent, organització de l’Administració de la generalitat, sector públic de la Generalitat, i col·laboració públicoprivada.
 
Transparència
 
L’eix de la transparència ha d’inspirar tots els altres eixos, segons ha explicat el secretari general, i tindrà l’objectiu de fomentar i promoure la transparència en totes les actuacions de l’Administració de la Generalitat. “Cal establir les regles que han de regir la relació dels poders públics amb la societat i que conformen el contracte de tota la societat per la transparència”.
 
En aquest sentit, s’ha fet referència al projecte de llei de transparència, actualment en tramitació parlamentària a partir d’una ponència conjunta. També s’ha fet esment de diverses iniciatives que ha posat en marxa el Govern en aquest àmbit, com el Portal de la transparència, el Banc de dades d’ocupació pública o el web del sector públic.
 
Ètica
 
“Els valors de la feina ben feta, de l’esforç, de la transparència, d’entendre que l’administració és una eina al servei de la comunitat i no una finalitat en si mateixa han de ser interioritzats i consolidats en el nostre dia a dia” ha dit Lluís Bertran, que ha anunciat l’aprovació d’un codi d’integritat i bones pràctiques per als empleats públics, que serà un instrument de referència, com ho és el Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat i altres codis sectorials que ja existeixen.
 
Recursos humans
 
“El procés de reforma té com a element nuclear la institucionalització generalitzada d’un sistema d’avaluació de l’acompliment dels empleats i empleades públiques”, ha anunciat el secretari general. Això ha de permetre  avançar cap a l’increment de l’eficiència i la productivitat i que s’integrin definitivament els objectius de l’organització amb els propis dels empleats i empleades públics i es generin, alhora, els compromisos i la implicació necessària amb l’organització i els seus resultats.
 
“Els efectes de l’avaluació han d’impactar no només en el sistema retributiu, sinó també en la promoció i la carrera professional dels empleats i ha de permetre detectar carències i necessitats formatives del personal i posar instruments per superar-les”, ha dit Lluís Bertran, que ha reconegut que aquesta és una fita que requerirà la participació i el consens de tots els actors als quals afecta la reforma.
 
Dins de les actuacions d’aquest eix, s’impulsaran modificacions del marc normatiu orientades a la professionalització i tecnificació del capital humà, amb actuacions com la revisió i adaptació a les noves necessitats del sistema selectiu d’accés a l’ocupació pública. També es duran a terme modificacions en la gestió dels recursos humans amb la finalitat de flexibilitzar-ne els seus elements principals, racionalitzar l’ordenació i simplificar els procediments de gestió.
 
En aquest sentit, s’ha posat com a exemple que es simplificarà el nombre i funcions dels cossos i escales per comptar amb una estructura corporativa d’agrupació de funcionaris més racional, senzilla i coherent.
 
Direcció pública professional
 
Pel que fa a aquest eix, s’ha explicat que el Govern ha iniciat els treballs previs per a l’elaboració de la Llei de la direcció pública professional, que assegurarà la idoneïtat professional i l’adequada avaluació de les persones que, prèvia convocatòria pública, accedeixin als càrrecs directius. L’aprovació d’aquest llei està prevista amb caràcter immediat a l’aprovació del pla de reforma de l’Administració.
 
Govern digital i simplificació de la tramitació
 
A través d’aquest eix es volen impulsar solucions tecnològiques i la simplificació de processos per facilitar la relació entre l’Administració i la ciutadania i les empreses, especialment per afavorir les noves iniciatives empresarials.
 
En aquest sentit, s’ha recordat que el Govern va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i que s’ha fet una important tasca en l’àmbit de l’Administració electrònica. Així, durant el 2014, es realitzaran prop de 12 milions de transaccions de documents i dades electròniques, i més de 500 tràmits adreçats a la ciutadania i a les empreses ja estaran informatitzats.
 
L’impuls a la Finestreta Única Empresarial i la implantació de la factura electrònica són altres projectes que ha destacat dirigits específicament a les empreses.
 
Innovació i talent
 
En aquest apartat, s’ha recordat que hi ha un 40% dels empleats de la Generalitat del col·lectiu d’administració i tècnic que tenen una titulació de grau superior a l’exigible al lloc que ocupen. Una dada que posa de manifest que la nostra Administració compta amb treballadors altament preparats, ha assenyalat.
 
Per això, ha anunciat actuacions a dos nivells: articulació d’un pla corporatiu de foment de la innovació i la creació d’una comunitat de pràctica en l’àmbit dels recursos humans.
 
Organització de l’Administració i sector públic de la Generalitat
 
Les actuacions en aquests dos eixos tindran com a objectiu racionalitzar i simplificar l’organització dels departaments i el sector públic.
 
Pel que fa al sector públic, el secretari general ha recordat que des del 2011 s’ha dut a terme un procés de racionalització i simplificació que ha permès, a data 31 de desembre de 2013, que les entitats del sector públic s’hagin reduït en un 25,64% respecte a les existents el 2010, i que amb data de març de 2014, la reducció havia arribat al 27,8%.
 
Actualment, s’està treballant en la redacció del Pla de racionalització i simplificació a partir de l’anàlisi d’entitats per àmbits d’intervenció i elements de governança. Com a resultat d’aquesta anàlisi, es vol configurar un sector públic més racional i definit amb unes entitats prestadores de béns i serveis més orientades a resultats i amb una forma jurídica més homogènia.
 
Col·laboració públicoprivada
 
Aquest eix, vol potenciar processos de col·laboració prúblicoprivada, assegurant els estàndards mínims de qualitat i enfortint les capacitats internes de l’administració per gestionar, supervisar i avaluar aquesta col·laboració de forma adequada.
 
Així, s’ha recordat que l’Administració de la Generalitat ha estat pionera amb la utilització de fórmules de col·laboració públicoprivada, com ara els concerts educatius o assistencials. “Tenim una bona base i experiència construïda durant aquests anys, però ara cal posar l’accent en l’altre model de col·laboració, el partenariat institucional”, ha afirmat el secretari general.
 
Independentment de com el formalitzi la col·laboració, ha remarcat Lluís Bertran, “caldrà dissenyar un marc institucional que posi l’accent en la creació de valor públic i en l’avaluació de resultats”.

1  

Imatges

140602 La vicepresidenta Joana Ortega i el secretari general Lluís Bertran

140602 La vicepresidenta Joana Ortega i el secretari general Lluís Bertran 222

undefined
undefined
undefined
undefined