• L’ús del català a les sentències judicials se situa en el 12,4% i té una evolució decreixent des del 2009.
  • La campanya "En català, també és de llei" té com a objectiu informar i sensibilitzar la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de la justícia, i que els professionals del sector el facin servir.
  • La campanya dóna continuïtat a les diverses accions que la Generalitat de Catalunya ha impulsat aquesta legislatura per promoure l’ús del català en el món jurídic.
Decreix l’ús del català en l’àmbit judicial 
Segons l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP 2013), realitzada pel Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el coneixement i l'ús del català mantenen la seva trajectòria ascendent en la societat catalana. Després del retrocés que es va produir entre 2003 i 2008 com a conseqüència del massiu fenomen migratori, la situació d'ús del català com a llengua habitual tendeix a recuperar-se, encara que lentament. Tres milions de  persones que no tenien el català com a llengua inicial el saben parlar actualment. Més de sis-centes mil persones tenen el català com a llengua habitual tot i no ser la seva llengua inicial o primera llengua apresa.
Tanmateix, tal com es pot veure en l’Informe de política lingüística 2013, l’ús del català a les sentències judicials se situa en el 12,4% i té una evolució decreixent, tant en nombre absolut com en percentatge, des de l’any 2009. En el cas de la documentació registral, els documents escrits en català només van suposar del 17,8% del total. L’activitat jurídica més deficitària va ser la dels documents notarials, ja que d’aquests, els redactats en català tan sols van suposar el  9,4% del total.
 
La campanya "En català, també és de llei"
Per aquest motiu, la campanya "En català, també és de llei" vol fomentar l'ús del català a l'àmbit judicial informant i sensibilitzant la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de la justícia, i que els professionals del sector el facin servir.
Així, la campanya s’adreça igualment als professionals del dret i la justícia perquè facilitin als ciutadans l’elecció de llengua. Els estudiants de carreres jurídiques també són destinataris de la campanya, que els vol implicar per tal que coneguin, de bon començament, que el català es pot fer servir amb normalitat en el que serà el seu entorn professional.
La campanya compta set senzilles idees que aclareixen els principals dubtes que els ciutadans poden tenir a l’hora d’adreçar-se en català a l’Administració de justícia i els seus professionals:
 
-       En català, els documents són vàlids
-       La justícia està preparada per treballar en català
-       Pots declarar en català
-       Tu ets el client, digues a l’advocat que et representi en català.
-       Tu tries la llengua, la llei t’empara
-       Els registres, també en català
-       Els documents públics, els pots demanar en català
 
Acords marc amb els col·legis professionals del món del dret
La campanya dóna continuïtat a les diverses accions que la Generalitat de Catalunya ha impulsat aquesta legislatura per promoure l’ús del català en el món jurídic.
En aquest sentit, destaquen els cinc acords marc que el Departament de Cultura i el Departament de Justícia de la Generalitat van signar amb els principals col·legis professionals del món del dret: el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya i l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.
Els acords facilitaran informació, formació i eines lingüístiques als professionals d'aquests sectors, que també tindran a la seva disposició manuals de bones pràctiques i materials de sensibilització. Aquestes accions volen garantir els drets lingüístics dels ciutadans i incrementar l'ús del català al món jurídic i judicial.