• El Comissionat per a la Transició Nacional s’encarregarà de proposar, impulsar i coordinar les mesures i actuacions necessàries per preparar les estructures d’estat i culminar el procés de Transició Nacional
 
  • El Comissionat per a la Transparència coordinarà, desplegarà i implementarà la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 
  • Amb la creació d’aquestes figures es palès el compromís del Govern de donar un impuls definitiu a la culminació del procés de Transició Nacional i d’apostar de forma inequívoca per l’accés a la informació i la rendició de comptes
 
El Govern ha aprovat els decrets de creació del Comissionat per a la Transició Nacional i del Comissionat per a la Transparència que treballaran, respectivament, per preparar les estructures d’estat i per desplegar la Llei de la transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es tracta de dos eixos prioritaris de l’acció del Govern per als propers mesos, que formen part dels 10 projectes estratègics detallats pel president de la Generalitat.
 
Amb la creació d’aquestes dues noves figures, el Govern fa palès el seu compromís de donar un impuls definitiu a la culminació del procés de Transició Nacional i la seva aposta inequívoca amb l’accés a la informació i la rendició de comptes.
 
Comissionat per a la Transició Nacional
 
Adscrit al Departament de la Presidència, és un òrgan de proposta, impuls i coordinació de les mesures i actuacions necessàries per preparar, planificar, implementar i fer el seguiment de la creació de les estructures d’estat i la culminació del procés de transició nacional.
 
Les funcions del Comissionat per a la Transició Nacional són les següents:
 
-          Identificar les actuacions preparatòries i les mesures que cal implementar per  culminar el procés de Transició Nacional, mitjançant les actuacions necessàries, en el marc de la legalitat vigent, així com programar els estadis de la seva implementació.
 
-          Planificar, impulsar i coordinar les actuacions a dur a terme per part dels departaments, organismes, empreses i entitats de la Generalitat durant el procés preparatori i d’implementació de les actuacions.
 
-          Fer seguiment del compliment de la programació establerta.
 
-          Elaborar un informe sobre el balanç del procés d’implantació de les estructures d’estat, que haurà de lliurar al Govern el setembre de 2015.
 
Comissionat per a la Transparència
 
Adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals, Transparència és un òrgan de proposta, impuls i coordinació de les mesures i actuacions necessàries per aplicar la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada al Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014. Les seves funcions són:
 
-          Implementar i desplegar les estratègies per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments i organismes que depenen de la Generalitat.
 
-          Impulsar les mesures d’organització interna i coordinar l’aplicació de les directrius i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels diferents departaments i organismes de la Generalitat.
 
-          Dirigir, gestionar i desenvolupar el Portal de la Transparència i coordinar el procés d’integració i garantia de la interoperabilitat dels portals, les aplicacions i la informació que s’hi ha de vincular.
 
-          Dirigir, coordinar i supervisar el procés d’obertura de dades públiques de la Generalitat i facilitar la reutilització de la informació del sector públic.
 
-          Dur a terme les actuacions necessàries per garantir el compliment de les obligacions de publicitat activa, l’eficàcia del dret d’accés a la informació pública i el retiment de comptes.
 
Amb la creació d’aquesta figura, queda suprimit el Programa de Polítiques de Transparència, aprovat el novembre de 2013 per tirar endavant accions i polítiques en matèria d’accés a la informació i rendició de comptes.
 
Els dos comissionats podran assistir a les reunions del Govern quan se’l convoqui especialment.
 
Amb l’objectiu d’adaptar la nova configuració competencial, el Govern ha aprovat un decret a través del qual l’Institut d’Estudis Autonòmics s’adscriu al Departament de la Presidència i la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, al Departament de Governació Relacions Institucionals.