• La Val d’Aran es divideix en 6 circumscripcions que corresponen als terçons històrics i que elegiran els 13 membres del Conselh
 
  • El Consell Executiu també ha aprovat els decrets que activen el procés electoral: el decret de normes complementàries i el decret que regula les subvencions i el control de la comptabilitat electoral
 
El Govern ha aprovat el decret de convocatòria d’eleccions al Conselh Generau d’Aran per al proper 24 de maig, coincidint amb les eleccions municipals. La Llei del règim especial d’Aran i la Llei orgànica del règim electoral general estableixen que les eleccions per designar els consellers generals d’Aran s’han de fer el mateix dia de les eleccions municipals, és a dir que enguany tindran lloc el 24 de maig.
 
El territori de l’Aran es divideix en 6 circumscripcions que corresponen als terçons històrics i que elegiran els 13 membres del Conselh Generau d’Aran. Per cada circumscripció s’elegiran els consellers següents:
 
-       Pujòlo: 2 membres
-       Arties e Garòs: 2 membres
-       Castièro: 4 membres
-       Marcatosa, 1 membre
-       Lairissa: 1 membre
-       Quate Lòcs: 3 membres
 
D’acord amb el que disposa la legislació electoral, els consellers generals s’elegiran entre les candidatures que hagin obtingut més d’un 5 per cent del total de vots vàlidament emesos i en aplicació del sistema d’Hondt.
 
El procés electoral a l’Aran es regeix pel mateixos terminis fixats per a les eleccions municipals que se celebraran simultàniament.
 
El Conselh Generau d’Aran es constituirà el primer dia laborable un cop transcorreguts 15 dies naturals de l’acte de proclamació dels membres electes (a comptar de l’endemà de la proclamació).
 
 
Normes complementàries del procés electoral
 
El Consell Executiu també ha aprovat els decrets que activen el procés electoral al Conselh Generau d’Aran de 2015. En concret, ha aprovat el decret amb les normes complementàries dels comicis i el decret que regula les subvencions i el control de la comptabilitat electoral.
 
El Decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Conselh Generau d’Aran, conjuntament amb el que estableix la Llei orgànica del règim electoral general, regula l’Administració electoral, el cens electoral, els representants de les formacions polítiques, les candidatures, les campanyes, el material electoral, el vot per correspondència, els apoderats i els interventors, l’escrutini, els permisos laborals, i els recursos o les gratificacions econòmiques a les persones que es mobilitzen.
 
La Junta Electoral Provincial de Lleida és l’òrgan competent per a la presentació de candidatures i la seva posterior proclamació. El nomenament de representants i administradors electorals es farà davant d'aquesta Junta que, si ho considera procedent, pot delegar les competències en la Junta Electoral de Zona de Vielha.
 
 
Subvencions i control de la comptabilitat electoral
 
El decret estableix les subvencions per les despeses ocasionades als partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb motiu dels comicis.
 
Les subvencions es fixen en 291,84 euros per cada conseller electe; 0,58 euros per vot aconseguit per cada candidatura on almenys un membre hagi estat proclamat conseller, i 0,23 euros per cada elector d’una circumscripció electoral, per les despeses de tramesa i propaganda i publicitat, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i hagi presentat llistes en totes les circumscripcions de la Val d’Aran. El decret també preveu que el Departament de Governació i Relacions Institucionals pot concedir bestretes als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions de les subvencions que els corresponguin.
 
La Sindicatura de Comptes és la responsable de fiscalitzar la comptabilitat electoral dels processos electorals l’àmbit dels quals se circumscriu a Catalunya i també la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera dels partits que participen en aquests processos d’acord amb la normativa reguladora del finançament dels partits polítics.