• L’aposta per la mediació i l’arbitratge evita l’obertura de nous processos judicials
  • Es reforça l'impuls de la mediació amb la signatura de convenis amb els col.legis professionals de Catalunya, i creix la xarxa d’aquells que col·laboren amb Departament de Justícia per fomentar-la: a dia d’avui formen part d’aquesta xarxa 15 corporacions professionals
  • El Pla nacional per a l'impuls de la mediació a Catalunya esdevé un dels eixos estratègics del Govern de la Generalitat
  • Els contractes, convenis de col·laboració i altres negocis jurídics en què la Generalitat o les empreses públiques siguin part inclouran clàusules de submissió a l’arbitratge
Catalunya està implantant el Pla nacional d’impuls a la mediació
 
Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma que va aprovar una llei de mediació familiar l’any 2001, la qual va ser un referent per a altres comunitats autònomes, que, des d’aleshores, van elaborar-ne les seves lleis.
 
A l’any 2009 va aprovar la Llei 15/2009 en l’àmbit del dret privat, també pionera a l’Estat espanyol. Aquesta norma, d’una banda, amplia l’objecte de la mediació a qualsevol conflicte en l’àmbit de la persona i la família i, de l’altra, estén l’objecte de la mediació a la mediació civil en aquells casos en què es produeix una ruptura de la comunicació personal entre les parts quan aquestes han de mantenir relacions en el futur, com ara conflictes entre associacions i fundacions, en la convivència ciutadana i veïnal, en l’àmbit de la propietat horitzontal, etc.
 
Per fomentar la mediació com a mètode de resolució de conflictes, s'han signat convenis amb multiplicitat de col·legis professionals  (de Treball Social de Catalunya, de Psicòlegs, d'Economistes de Catalunya, de Politòlegs i Sociòlegs, de Notaris, d’Advocats, de Notaris, entre d’altres). Es pretén així impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes civils i familiars, a fi d’evitar l’obertura de processos judicials, i desenvolupar d’aquesta manera el Pla nacional per a l'impuls de la mediació a Catalunya, que es va presentar el passat mes de gener. A dia d’avui, formen part d’aquesta xarxa de col.laboradors 15 corporacions professionals del país.
 
El Pla centra l’acció de Govern en sis objectius a assolir en els propers dos anys, a través de diferents línies estratègiques de treball:
 
·         Promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius.
·         Afavorir un veritable canvi cultural a favor de la mediació.
·         Fomentar la cohesió social a partir de mesures preventives de resolució de conflictes.
·         Equilibrar el percentatge de conflictes resolts a través de la mediació en relació amb els litigis judicials.
·         Impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en els diferents àmbits privats i públics.
·         Millorar la qualitat de les mediacions.


Foment de  l'arbitratge en els conflictes en la contractació pública com a alternativa d’eficàcia econòmica.
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat un acord per fomentar l’ús, el coneixement i la difusió de l’arbitratge com a instrument jurídic en la resolució de conflictes que puguin sorgir en l’àmbit dels negocis jurídics on sigui part la Generalitat i/o el seu sector públic. La Generalitat i les seves empreses públiques es comprometen així a valorar la resolució, mitjançant aquesta alternativa a la via jurisdiccional, de tots aquells conflictes en què no sigui preceptiu recórrer als tribunals.
 
El pacte de submissió a l’arbitratge estarà present des del primer moment en la contractació pública a partir d’ara, mitjançant la inclusió d’una clàusula en el document contractual, en els casos en què sigui possible legalment. També en els convenis de col·laboració i cooperació i altres negocis jurídics de què formin part la Generalitat o el seu sector públic que ho permetin.
 
La coexistència de l’arbitratge amb el sistema judicial tradicional d’administració de justícia haurà de contribuir a millorar les ràtios de qualitat, eficiència i celeritat de la justícia.
 
En resum, noves eines per agilitzar la resolució de conflictes.