La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura prepara un pla d'acollida lingüística per als refugiats sirians que arribin a Catalunya, en el marc de les accions del Comitè Operatiu dels Refugiats, que lidera el Departament de Benestar i Família. El Pla preveu donar a conèixer la realitat cultural i lingüística del país i serveis per tenir un primer contacte amb la llengua catalana, i també impulsarà activitats culturals i materials específics que facilitin el coneixement de la llengua i l’entorn. En una fase més avançada, i amb la gradualitat necessària, preveu oferir als refugiats formació en llengua catalana.
 
El pla posa a disposició del Comitè els serveis de formació i acolliment lingüístics del Consorci per a la Normalització Lingüística, en la línia de la col·laboració que ja duu a terme amb la Direcció General d’Immigració, en el marc de la Llei 10/2010 i el Decret 150/2014 dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya per a la formació inicial en català de la immigració
La relació social i amb l’entorn, que s’estableix fonamentalment per mitjà de la llengua, és un instrument clau en els processos d’acollida i sobretot d’integració, raó per la qual es portaran a terme mesures de sensibilització i es facilitarà l'adaptació als refugiats de programes com el Voluntariat per la llengua, que tan bons resultats ha tingut en l'acolliment lingüístic de la immigració, i materials adequats com ara Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges o les guies Aprenem català des de..., en diverses llengües. S'adaptaran també per als refugiats materials que facilitin la conversa, com les col·leccions Parlem tu i jo o Llegir per parlar.
 
Actualment, més d’un 60% dels alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística són nascuts a l’estranger. La composició demogràfica de Catalunya ha comportat que el Consorci i els seus professionals estiguin preparats per facilitar als refugiats atenció lingüística, ensenyar-los continguts i estructures de comunicació i relació bàsics, oferir-los programes que afavoreixen el contacte amb parlants de la llengua i la inserció amb l’entorn cultural per continuar-ne progressivament l’aprenentatge, etc.