El Govern ha aprovat la creació del Programa de Suport a l’Acollida de les Persones Refugiades. Aquest Programa té com a objectiu principal implementar i executar les actuacions que s’impulsin des del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, donant suport administratiu i tècnic al seu coordinador, per tal de garantir una acollida eficaç i coordinada dels sol·licitants d’asil i protecció internacional que arribin al territori català.
 
El Govern ha impulsat la creació del Programa atesa la conjuntura d’emergència motivada per la situació de les persones demandants de protecció internacional. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya, la resta d’administracions catalanes, així com les entitats i organitzacions socials que actuen en aquest àmbit, tenen la voluntat de ser referent en l’acollida i el suport a les persones demandants de protecció internacional o refugiats.
 
És per això que Benestar Social i Família, Departament al qual està adscrit el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, ha impulsat la creació d’un programa temporal que formalitzi un equip de suport tècnic i administratiu que assisteixi el coordinador en el desenvolupament de les seves funcions. Les necessitats de personal que es deriven d’aquest Programa equivalen a la cobertura de tres llocs de treball del cos superior d’administració general i de dos llocs de treball del cos administratiu per un període de 12 mesos.
 
El Govern va crear el setembre passat el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades com a òrgan d’assessorament, de participació i coordinació de les administracions públiques catalanes i de les entitats i organitzacions socials que actuen en aquest àmbit.
 
Les funcions que corresponen al Comitè són, entre d’altres, les de deliberar i assessorar al Govern de la Generalitat sobre l'orientació general en matèria d’acollida, establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins d’aquest àmbit, fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes en matèria d’acollida de les persones sol·licitants d’asil i de protecció internacional a Catalunya, formular propostes i recomanacions per millorar l’acollida i esdevenir un fòrum de debat per a la posada en comú de les qüestions que es puguin plantejar en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.