Foto de la roda de premsa

Consellera Bassa: "El tancament de la bretxa salarial és un repte, perquè és la clau per a la igualtat d'oportunitats"

query_builder   15 febrer 2017 13:42

event_note Nota de premsa

Consellera Bassa: "El tancament de la bretxa salarial és un repte, perquè és la clau per a la igualtat d'oportunitats"

 • L’estudi de la Generalitat “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i homes”, referenciat a l’any 2014, posa de manifest que les dones cobren un 26% menys que els homes.
 • L’informe mostra que el salari mitjà anual masculí es va situar en els 27.477 euros mentre que el femení va ser 7.123 euros inferior, en concret 20.324 euros.
 • L’estudi també revela que la diferència en les franges salarials més baixes arriba al 42,6% en perjudici de les dones.
Foto de la roda de premsa
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha presentat l’estudi “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones” el primer que elabora la Generalitat de Catalunya a través de l’Observatori del Treball i Model Productiu.
 
La principal conclusió de l’estudi, elaborat amb les darreres dades disponibles, relatives a l’any 2014, és que, de mitjana les dones guanyen en termes anuals un 26% menys que els homes, la bretxa salarial més alta des de 2008, quan era del 24,4%. “Unes xifres intolerables que evidencien una xacra laboral que el Govern de Catalunya té el ferm propòsit de combatre”, ha reblat la consellera.
 
Bassa ha denunciat que la desigualtat entre homes i dones en l’àmbit del treball “es manifesta en la infravaloració de les feines realitzades principalment per dones, en l’escassa presència de dones en llocs de lideratge i decisió, en les dificultats per conciliar vida personal, familiar i laboral, així com en la molt desigual distribució de les responsabilitats familiars, domèstiques i de cura”. Segons Bassa, “la igualtat no és només un dret fonamental, sinó que ha de constituir-se en l’eix vertebrador d’una societat moderna que aspira a la justícia i la cohesió social”. En aquest sentit, ha recordat que “en aquest camí que hem endegat cap a la República Catalana, la igualtat entre homes i dones és un pilar que ha de sustentar el nou país. Per això cal preservar tots i cadascun dels avenços assolits en aquest sentit. I seguir endavant per incorporar la mirada de gènere arreu”.
 
Algunes de les dades de l’estudi, que ha presentat la consellera en el decurs de la seva intervenció, posen de manifest que el salari mitjà anual masculí es va situar en els 27.477 euros mentre que el femení va ser 7.123 euros inferior, en concret 20.324 euros (-26%).
 
Aquest percentatge s’apuja fins el 42,6% quan s’analitzen les franges salarials més baixes entre homes i dones ja que les desigualtats no són uniformes en tots els nivells salarials.
 
A més, per nombre d’hores treballades, que té un gran impacte en el salari anual de treballadors/ores, l’estudi revela una desigualtat del 15,9% en perjudici de les dones per guany d’hora treballada, el que posa de manifest l’efecte d’una taxa de parcialitat femenina que gairebé triplica la masculina.
Diferències per característiques personals de treballadors/ores
 
 • Els homes cobren més que les dones en tots els trams d’edat i la bretxa salarial es fa més visible en el grup de 55 anys i més, i també guanyen més que les dones en tots els nivells de formació.
 • A partir dels 35 anys, el guany per hora de les dones es manté estancat, fet que es podria atribuir a la influència en la seva carrera laboral de la conciliació de la vida laboral i personal.
 • A més antiguitat en l’empresa, més diferència salarial hi ha entre home i dona, probablement perquè la dona troba més obstacles derivats del treball a temps parcial i dedicació a conciliació de vida laboral i familiar.
 
Diferències atribuïbles al lloc de treball
 
 • La bretxa salarial és més elevada en el treball a temps complet que a temps parcial.
 • La bretxa salarial s’amplia entre els que  treballen amb contracte indefinit mentre que resulta a favor de les dones en el cas dels contractes temporals (elles cobren per hora una mica més que els homes quan treballen temporalment).
 • El tipus d’ocupació i sector d’activitat també determinen les diferències salarials. Hi ha menys dones que treballen en ocupacions que requereixen major nivell de qualificació, i més en ocupacions, sobretot del sector serveis, amb menors salaris.
 • Per tipus d’ocupació, la major bretxa salarial de gènere es registra en serveis de restauració, personal i venedors/ores, i per activitat econòmica en activitats financeres i assegurances.
 
Diferències per empreses
 
 • A les empreses de menor dimensió, els salaris són més baixos tant per homes com per dones i les diferències per sexes són més elevades.
 • A les empreses privades augmenten les diferències salarials en comparació amb les empreses públiques.
 • Els convenis col·lectius de centre de treball presenten major diferència salarial per sexe; en canvi, hi ha menys diferència salarial als convenis d’empresa.
 
Diferències per retribucions
 
 • Les majors diferències retributives entre homes i dones s’observen en els pagaments per hores extraordinàries, en espècie i en els pagaments extraordinaris i per incentius o resultats.
 • Els complements salarials estan condicionats en gran mesura pels tipus de feina i jornades fets per homes i dones.
 
Diferències amb Espanya i Europa (indicador europeu gender pay gap)
 
 • Les diferències salarials són més reduïdes a Catalunya (14,7% el 2014) que el conjunt d’Espanya (14,9%) i de la UE (16,7%).
 • La reducció de la bretxa respecte d’anys anteriors pot ser atribuïble als canvis en la composició de l’ocupació produïts per la crisi que no pas a una situació de més igualtat laboral.
 • Els nivells de bretxa salarial dels diferents països cal posar-los en relació amb la situació de la dona en cada mercat laboral i les polítiques que s’hi implementen.
 • Hi ha països amb una bretxa salarial molt baixa, que en realitat amaga una menor participació de la dona en el mercat laboral i, per tant, una situació més desafavorable.
 
Decàleg d’iniciatives del Departament
 
 1. Impuls de plans i actuacions de suport a les empreses i entitats públiques i privades per incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en les seves organitzacions
 2. Assessorament i suport a les empreses i organitzacions en el procés d’elaboració i implantació de mesures i plans d’igualtat.
 3. Formació sobre gestió de persones i processos d’incorporació de la igualtat a les organitzacions per eliminar les situacions de discriminació de les dones en el treball.
 4. Creació de la guia de diagnosi i aplicació informàtica de seguiment i avaluació de plans d’igualtat.
 5. Validació i inscripció el 2016 de 42 plans d’igualtat, que afecten al voltant de 27.000 treballadors/es, al Registre de Plans d’Igualtat al Departament.
 6. Formació el 2016 de més de 1.100 persones directives i representants dels treballadors/es (+45% que el 2015).
 7. Sensibilització i difusió de les polítiques d’igualtat mitjançant accions públiques i divulgatives.
 8. Col·laboració amb la universitat Autònoma de Barcelona i, mitjançant comissions o grups de treball, amb altres departaments per impulsar actuacions relacionades per la transversalitat de gènere.
 9. Creació del grup de treball sobre bretxa salarial a la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals per elaborar recomanacions a la negociació col·lectiva en aquesta matèria.
 10. Promoció de la col·laboració amb els ens locals perquè  l’elaboració de plans i mesures d’igualtat en el treball entrin a formar part del Contracte Programa entre el Departament i els ens locals (2016-2019) per enriquir les polítiques públiques d’igualtat.

3  

Imatges

Foto de la roda de premsa

Foto de la roda de premsa 954

Infografia 1 de l'Informe

Infografia 1 de l'Informe 571

Infografia 2 de l'Informe

Infografia 2 de l'Informe 437

1  

Fitxers adjunts

La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones

La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones
PDF | 792

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined