#aquiproubullying: neix el programa d'innovació contra l'assetjament als centres educatius catalans

query_builder   27 abril 2017 08:31

event_note Nota de premsa

#aquiproubullying: neix el programa d'innovació contra l'assetjament als centres educatius catalans

 
  • L’objectiu és posar a l’abast dels centres els recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament
 
  • Meritxell Ruiz: “L’element clau és que l’alumne esdevingui un agent actiu davant el bullying”
 
  • Ruiz ha destacat que el programa “recull els elements d’èxit internacionals, però que va més enllà de la detecció, atès que es tracta d’un plantejament sistèmic que inclou també la prevenció i la intervenció”
 
 
El Departament d’Ensenyament ha creat el nou programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals, en què hi podran participar els centres del Servei d’Educació de Catalunya (SEC) que imparteixin ensenyaments obligatoris  que en vulguin formar part a partir del curs 2017-2018. L’objectiu és posar al seu abast la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, en especial de l’alumnat. La convocatòria pública per a participar al programa s’ha publicat avui al DOGC.
 
La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha explicat que “és un programa d’innovació que recull els elements d’èxit internacionals, però que va més enllà de la detecció, atès que es tracta d’un plantejament sistèmic que inclou també la prevenció i la intervenció. Ruiz  ha afegit que “és un programa que forma part de tota l'estratègia iniciada amb la implementació dels projectes de convivència en tots els centres de Catalunya i, per tant, és un pas més en aquesta direcció”.
 
La consellera Ruiz ha destacat també que “és un projecte de tota la comunitat escolar, amb un paper actiu dels alumnes: no n’hi ha prou amb la implicació dels docents, sinó que s’ha d’implicar tota l’escola”.  En aquest sentit, Meritxell Ruiz ha afirmat que “l’element clau és que l’alumne esdevingui un agent actiu davant el bullying. Convertim els alumnes en responsables i agents actius i volem que l’alumne es comprometi a lluitar contra l’assetjament”.
 
Es tracta d’un programa per centres amb una durada de 2 cursos que inclourà en el primer les fases de formació al centre i elaboració del projecte de centre, i en el segon, les d’implementació i avaluació del projecte. La finalitat és que els centres elaborin un projecte que els permeti assolir els següents objectius: sensibilitzar la comunitat educativa de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals, formar la comunitat escolar, apoderar i implicar l’alumnat, prevenir possibles situacions d’assetjament, i detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.
 
Així doncs, a banda d’actuar davant les situacions de risc d’assetjament escolar, també es vol contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat durant la seva escolarització. En aquest sentit, el programa #aquiproubullying vol posar l’accent en els alumnes com a observadors, com a agents actius i compromesos en la lluita contra l’assetjament, alhora que adquireixen les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.
 
Compromís del Consell Escolar
 
Els centres que hi vulguin participar hauran de disposar d’algun dels següents requisits: de projecte o programa de convivència, de protocol propi de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament o bé del fet d’haver participat en projectes de convivència d’àmbit comunitari. També hauran d’elaborar una diagnosi de necessitats, concretar els objectius específics que volen aconseguir i comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar per adscriure’s al programa #aquiproubullying.
 
A banda dels requisits, els centres hauran d’assumir un compromís ferm i inequívoc de desenvolupar un projecte que possibiliti prevenir i aturar l’assetjament escolar i que contribueixi a la millora de la convivència en el centre. Això comportarà els següents compromisos: constituir un equip de referència, rebre formació, elaborar un projecte propi, dur a terme abans d’implementar el projecte una avaluació inicial, incorporar-ho en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual de centre, implementar el projecte durant el curs 2018-2019, elaborar-ne posteriorment una memòria i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres.
 
Per a fer-ho possible, el Departament d’Ensenyament dotarà tots els centres seleccionats a través d’aquesta convocatòria amb els següents recursos:
-          Formació, a través de la xarxa de centres del Programa #aquiproubullying, adreçada a representants de l’equip de referència. 
-          Assessorament per al desenvolupament del projecte i les activitats d'innovació.
-          Orientacions i recursos per elaborar i implementar el projecte a través de l’espai Xtec #aquiproubullying.
 
 
L’alumnat, element clau
 
Un element estratègic del programa #aquiproubullying és la participació activa de l’alumnat. En aquest sentit, disposa de dos components clau: els “Equips guaites” per a l’educació secundària i els “Equips X la convivència”, per a primària. Aquests equips, prèvia formació, tindran entre les seves funcions, prevenir i detectar possibles situacions d’assetjament en espais informals en què hi tenen poc accés els adults, com per exemple els patis, el gimnàs o el WhatsApp.
 
La consellera Ruiz ha exposat que “la figura dels guaites està relacionada amb el servei comunitari. A Catalunya fa tres anys que els alumnes de 3r i 4t d’ESO fan servei comunitari”. “La funció del guaita és prevenir i detectar situacions d’assetjament. Per tant, els alumnes passen de fer d’observadors a tenir un paper actiu de prevenció i actuació”, ha remarcat la titular d’Ensenyament.
 
Un altre element estratègic són els mòduls formatius adreçats a l’alumnat -16 hores de formació: 7h a 5è i 6è de primària i 9h a 1r, 2n i 3r d’ESO- i a les famílies -12 hores-. Aquests mòduls contemplen els mateixos blocs de continguts que la formació als centres, per tant, famílies i alumnes treballaran els mateixos temes. La finalitat és reforçar l’acció educativa i donar coherència i continuïtat entre el que es fa al centre i el  que es fa a casa. Són un total de 6 blocs amb les següents temàtiques: aproximació al concepte d’assetjament, competències socioemocionals, gestió positiva dels conflictes, detectar i aturar l’assetjament, ús segur de les xarxes socials i detectar i aturar el ciberassetjament.
 
Àmbit normatiu
 
Aquest programa s’emmarca en la Llei 12/2009, en què destaca el capítol V dedicat a la convivència i concreta en l’article 33 la protecció contra l’assetjament escolar i altres agressions, instant el Govern i el Departament a adoptar “les mesures necessàries per a prevenir les situacions d’assetjament escolar”. Així mateix, demana al Departament a “posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a atendre les situacions de risc d’assetjament escolar”. També s’emmarca en el document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 2012-2018, en concret en l’eix 6.c sobre el Clima de centre i d’aula.
 
En aquest context, des del curs 2013-2014, el Departament d'Ensenyament ha posat a l’abast dels centres el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals, que ofereix un circuit marc amb orientacions i recursos que cada centre educatiu ha de contextualitzar.
 
Pel que fa al fet de ser un programa d’innovació, l’article 1 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, exposa que un programa d’innovació pedagògica s’entén com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.
 
La formació realitzada en el marc de la xarxa de centres del programa #aquiproubullying forma part del pla de formació permanent dels professionals docents i és certificable pel Departament d’Ensenyament com a activitat de formació per al professorat participant dels centres educatius públics i concertats. També, en el cas dels centres educatius públics i concertats, la participació en el programa podrà tenir el reconeixement d’innovació pedagògica per als docents implicats. Aquest reconeixement es brinda en forma de mèrits que els docents podran computar en la seva carrera docent.
 
 
27 d’abril de 2017
 

2  

Talls de so

Declaracions HC (1)
mp3 | 606

Declaracions HC (2)
mp3 | 671

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined