HC EL HOMRANI

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies revisarà el sistema de protecció dels infants amb la participació de totes les parts

query_builder   18 desembre 2018 18:30

event_note Nota de premsa

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies revisarà el sistema de protecció dels infants amb la participació de totes les parts

La Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut abordarà l’any que ve el procés de reflexió perquè derivi en un model integral
 
El 25 de gener de 2019 es presentarà l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents que migren sols
HC EL HOMRANI
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies durant l'any 2019 revisarà el sistema de protecció dels infants per tal que derivi en un model integral. Així ho ha explicat el conseller Chakir el Homrani durant el ple que s’ha celebrat avui al Parlament de Catalunya. Per fer-ho, El Homrani ha assegurat que compta amb la implicació de tots els agents implicats: serveis socials bàsics i especialitzats, ens locals i departaments de la Generalitat afectats, famílies, professionals i entitats del Tercer Sector així com, i sobretot, els mateixos infants i joves. L’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats sols que es presentarà el proper 25 de gener de 2019 serà el tret de sortida d'aquesta reformulació que ha d’ajudar a garantir els seus drets de ciutadania, tal com també es volen garantir els de la resta de nens i nenes i adolescents del país.   
La mirada crítica, revisionista i constructiva del sistema de protecció es basarà en tres objectius essencials: la integritat de processos i serveis (dispositius amb actuacions pluridisciplinars que ofereixin un ventall d’intervencions especialitzades des dels mateixos serveis, que donin resposta a les diverses necessitats i alhora continuïn en l’atenció creant referents únics); la màxima qualitat, ètica i professionalitat en els equips, en les intervencions, en els dissenys dels serveis... i, finalment, la mínima institucionalització posant l’accent en les polítiques preventives, entre d’altres. “Les polítiques preventives són essencials a l’hora de plantejar un sistema que doti d’oportunitats els infants del nostre país”, ha assegurat el conseller.
 
El Homrani ha apuntat que per a materalitzar aquests objectius caldrà un treball més coordinat amb els equips EAIA, una revisió del sistema de retirades hospitalàries, una ampliació de les garanties per a les famílies acollidores d’urgència i diagnòstic, la introducció de les famílies professionalitzadores, la unificació de línies de treball entre ICAA i DGAIA (amb una comissió mixta de retorn de família d’acollida a família biològica; de programes Respir per a famílies acollidores i del seguiment de les famílies col·laboradores, extenses i acollidores) així com també implementar l’assistència jurídica gratuïta en tots els processos de desemparament des del moment en què s’inicia l’expedient administratiu i amb la creació de la comissió de tuteles per impulsar una presa de decisions col·legiada i multidisciplinar.
 
 
De la Taula institucional a l’Estratègia catalana d’acollida i inclusió
 
“A partir de la Taula institucional de joves migrants sols es van constituir diversos grups de treball en un procés de participació obert que ens ha de portar a definir l’Estratègia catalana d’acollida i inclusió de joves i adolescents migrats sols”, ha explicat el conseller. Una estratègia que es materialitzarà en el document de base amb una sèrie d’accions a curt, mig i llarg termini i en els àmbits d’atenció immediata, d’acollida, integració i inclusió ens han de permetre una acció planificada, proactiva i preventiva al voltant de l’atenció dels joves que migren sols. Aquesta estratègia s’està treballant amb la participació de diversos grups:
 
· Grup de directors de centre: té per objectiu presentar la situació global als directors de centres, establir una xarxa de coneixement i intercanvi d’experiències, posar en comú la descripció de processos, l’encàrrec institucional i les dificultats detectades en l’obertura de centres en el marc de l’emergència així com detectar bones pràctiques i recollir propostes de millora. S’elaborarà un full de presentació-orientació en català i en àrab per als nois tan bon punt arribin al sistema de protecció.
· Grup de planificació de l’emergència: té per objectiu definir la planificació dels recursos i equipaments per a l’acollida dels joves migrats amb l’elaboració d’un mapa de recursos territorials i dissenyant un model per a la identificació de municipis on és més idoni ubicar els joves. També acordarà les línies mestres per a l’elaboració del Protocol d’acollida i atenció als joves migrants.
· Grup de coordinació administrativa: té per objectiu intentar identificar els protocols que actualment no estan funcionant i traçar un  pla d’acció en cada cas perquè se segueixin els que sí que funcionen o bé es modifiquin els que fallen. També dissenyarà els procediments que cal protocolitzar en els àmbits de Salut, Educació i Interior (Mossos) i el protocol marc de coordinació territorial i interdepartamental.
· Grup de resposta de país: té per objectiu determinar la mirada que volem donar a l’arribada de joves així com el posicionament que penem i determinar la resposta que hem d’oferir juntament amb el relat que la suporta.
· Grup d’emancipació: té per objectiu definir l’emancipació i identificació de les competències clau per a un bon procés d’emancipació i identificar els recursos necessaris per a assolir les competències clau així com dissenyar l’itinerari estàndard per al procés d’emancipació amb les consegüents aportacions per a cada jove i identificar les bones pràctiques en la gestió dels processos d’emancipació.
 
Altres grups que es va acordar en la darrera reunió de la Taula institucional són sobre el perfil de joves refractaris al sistema de protecció amb dinàmiques de carrer i com s’aborda l’atenció d’aquests joves; sobre l’abordatge especialitzat en l’atenció i protecció de noies migrades soles i, finalment, un grup per treballar la desestigmatització d’aquests nois.
 
 
Atenció integral per als abusos sexuals a menors
 
Sobre l’atenció integral per als abusos sexuals a menors, El Homrani ha explicat que a Tarragona s’ha iniciat una prova pilot per atendre de forma integral els abusos sexuals i maltractaments a infants i adolescents, la qual consisteix en:
 
• Ajudar a les víctimes a denunciar i garantir la seva seguretat en el procés de denúncia.
• Reduir les avaluacions i entrevistes a menors víctimes d’abús sexual i altres formes de maltractament, especialment les prèvies a la denúncia i el procés judicial, mitjançant la coordinació in situ d’equips multidisciplinars.
• Millorar i garantir l’expertesa en les avaluacions i intervenció prèvia al procés penal.
• Aconseguir la plena coordinació entre els diferents departaments i institucions implicades (es farà en col·laboració amb el Departament de Salut i el de Justícia, seguint el model europeu Barnahus).
• Garantir l’atenció i la recuperació de les víctimes (espai on s’atengui la víctima des de la primera revelació fins a finalitzar el tractament de suport psicològic).
• Generar coneixement especialitzat.
• Promoure la prevenció dels abusos sexuals i formació dels professionals que atenen infants i adolescents.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined