Metge

El Govern aprova un pla per millorar la presència de l'aranès en l'àmbit de la salut

query_builder   11 març 2019 13:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un pla per millorar la presència de l'aranès en l'àmbit de la salut

  • L’ús d’aquesta llengua pròpia beneficia la qualitat del servei, afavoreix una bona comunicació i comprensió durant l’atenció mèdica així com la proximitat entre pacient i personal sanitari
  • El pla preveu facilitar instruments i material per al suport i difusió de l’ús de l’aranès, així com promoure actuacions de formació d’aranès per al personal de l’àmbit sanitari, entre d’altres
 
El Govern ha aprovat el Pla per a la millora de la presència de l’aranès en l’àmbit de la salut. Conjuntament amb el Conselh Generau d’Aran, el Govern considera necessari impulsar aquest pla atès que l’occità, aranès a l’Aran, és la llengua pròpia d'Aran i llengua oficial, i esdevé un dels pilars i un dels trets fonamentals que configuren la identitat aranesa. Per aquest motiu, ha de ser objecte de protecció, foment i difusió en tots els àmbits i, per tant, també en el de la salut.
 
Tenint molt present la prioritat de l’activitat sanitària, que és la millora de la salut i la cura de la malaltia, l’ús de la llengua pròpia de l’Aran beneficia la qualitat del servei, ja que afavoreix una bona comunicació i comprensió durant l’acte mèdic i la proximitat entre el pacient i el personal sanitari.
 
Des de l’any 2017, tant el Conselh Generau d’Aran com el Departament de Salut han posat en marxa algunes actuacions alineades amb els objectius d’aquest pla. Aquest es planteja com un marc d’actuació permanent i amb actuacions que s’aniran actualitzant anualment.
 
Objectiu amb actuacions concretes
 
Els dos objectius generals del pla són, d’una banda, incrementar la presència de l’aranès en l’àmbit de la salut i, d’altra banda, disposar d’un diagnòstic de la situació de l’aranès i establir una sistemàtica de seguiment i evolució de l’ús de la llengua en l’àmbit de la salut.
 
Concretament, el pla s’articula en quatre eixos d’actuació:
 
1.    Diagnosticar la situació de l’aranès en l’àmbit de la salut: s’analitzaran les dades disponibles sobre la presència i usos lingüístics de l’aranès en l’àmbit de la salut i s’implementarà una enquesta sobre aquesta temàtica als professionals sanitaris, conjuntament amb la Direcció General de Política Lingüística.
 
2.    Facilitar instruments i material per al suport i difusió de l’ús de la llengua: s’editaran materials de divulgació de l’aranès en l’àmbit de la salut, com ara de conversa sanitària, pòsters i cartells; s’incorporarà l’aranès a determinades campanyes institucionals; s’elaborarà i es difondrà material per acollir els professionals que s’incorporen a treballar en l’àmbit de la salut a l’Aran; s’editaran en aranès continguts divulgatius en diferents suports relacionats amb La Meva Salut; i es duran a terme campanyes de promoció de l’ús de l’aranès entre els professionals de l’àmbit de la salut. A més, el Departament de Salut promourà que estiguin disponibles de forma progressiva en aranès els tràmits administratius del seu àmbit que puguin afectar persones i empreses del territori de l’Aran.
 
3.    Formació: es lliurarà material informatiu d’acollida lingüística per facilitar la incorporació del personal sense coneixements inicials de l’aranès en el moment de la seva arribada. A partir de les necessitats detectades, es promouran actuacions de formació de l’aranès per al personal de l’àmbit sanitari, així com un curs inicial de la llengua adaptat a l’àmbit sanitari per facilitar l’aprenentatge de la llengua amb les situacions comunicatives que es donen en el moment de l’assistència sanitària.
 
4.    Seguiment i avaluació: s’establirà una sistemàtica de seguiment de les actuacions del pla i de l’evolució de l’ús de la llengua en l’àmbit de la salut. Serà a través d’un informe anual que s’elevarà al Comitè de Direcció i Seguiment, que avaluarà i seguirà el desenvolupament del pla.
 
Context d’ús de l’aranès
 
Segons dades de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya (EULP) del 2013 de l’Idescat i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya:
 
·         El 80,7% de la població de la Val d’Aran entén l’aranès i el 55,6% el sap parlar.
·         L’ aranès és la llengua habitual del 17,6% de la població de la Val d’Aran, el català ho és per al 16,4%, el castellà per al 55,1% i el 10,6% té altres llengües habituals o combinacions de llengües.
·         Des del 2008, hi ha hagut una disminució de la població que té l’aranès com a llengua habitual i una disminució del percentatge d’altres llengües o combinacions.
·         En els usos lingüístics amb el personal mèdic, el castellà és la llengua més usada. L’ús de l’aranès ha retrocedit respecte a les dades de l’Enquesta de 2008.
 
Dades d’activitat d’Aran Salut
 
L’assistència sanitària a l’Aran s’instrumenta a través del Centre d’Atenció Primària de Vielha (CAP Vielha) i els consultoris locals d’Arres, Bausen, Bossòst, Canejan, Es Bòrdes, Les, Arties, Salardú i Vilamòs, i l’atenció hospitalària a través de l’Espitau Val d’Aran.
 
Segons les dades del Pla estratègic del Servici Aranés de Benèster e Salut 2018-2023, l’any 2017 es van atendre 49.881 visites d’atenció primària, i l’any 2016, 21.003 visites d’atenció hospitalària i 14.619 urgències.
 
L’Aran disposa aproximadament d’uns 200 professionals que ofereixen aquests serveis distribuïts de la manera següent: titulats superiors, 19%; titulats de grau mitjà, 32%; formació professional, 21%; personal d’administració, 17%; personal de serveis generals, 10%; personal directiu, 1%.
Eth Govèrn apròve un plan tà melhorar era preséncia der aranés en encastre dera salut
 
  • Er usatge d’aguesta lengua pròpria beneficie era qualitat deth servici, afavorís ua bona comunicacion e compreneson pendent era atencion medicau e tanben era proximitat entre pacient e personau sanitari
  • Eth plan preve facilitar airines e materiau entath sosten e difusion der usatge der aranés, e tanben promòir accions de formacion d’aranés entath personau der encastre sanitari, entre d’auti
 
Eth Govèrn a aprovat eth Plan entara melhora dera preséncia der aranés en encastre dera salut. Amassa damb eth Conselh Generau d’Aran, eth Govèrn considère de besonh dar pos ad aguest plan per çò qu’er occitan, aranés en Aran, ei era lengua pròpria d’Aran e lengua oficiau, e deven un des pilars e un des trèts fondamentaus que configuren era identitat aranesa. Per aguesta rason, deu èster objècte de proteccion, foment e difusion en toti es encastres e, per tant, tanben en dera salut.
 
En tot auer plan present era prioritat dera activitat sanitària, qu’ei era melhora dera salut e eth suènh dera malautia, er usatge dera lengua pròpria d’Aran beneficie era qualitat deth servici, per çò qu’afavorís ua bona comunicacion e compreneson pendent er acte medicau e era proximitat entre eth pacient e eth personau sanitari.
 
Dempús der an 2017, tant eth Conselh Generau d’Aran coma eth Departament de Salut an metut en marcha bères accions ena amira des tòques d’aguest plan. Aguest se pause coma un quadre d’accion permanenta e damb accions que s’actualizaràn annaument.
 
Tòques damb accions concrètes
 
Es dus tòques generaus deth plan son, d’un costat, aumentar era preséncia der aranés en encastre dera salut e, d'un aute costat, dispausar d’un diagnostic dera situacion der aranés e establir ua sistematica de seguiment e evolucion der usatge dera lengua en encastre dera salut.
 
Concrètament, eth plan s’articule en quate èishi d’accion:
 
1.    Diagnosticar era situacion der aranés en encastre dera salut: s’analisaràn es donades disponibles sus era preséncia e usatges lingüistics der aranés en encastre dera salut e se meterà en plaça ua enquèsta sus aguesta tematica as professionaus sanitaris, amassa damb era Direccion Generau de Politica Lingüistica.
 
2.    Facilitar airines e materiau entath supòrt e difusion der usatge dera lengua: s’editaràn materiaus de divulgacion der aranés en encastre dera salut, coma de convèrsa sanitària, afiches e pannèus; s’incorporarà er aranés en determinades campanhes institucionaus; s’elaborarà e se difonerà materiau tà acuélher es professionaus que s’incorpòren a trabalhar en encastre dera salut en Aran; s’editaràn en aranés contenguts divulgatius en diferenti supòrts relacionadi damb Era Mia Salut; e s’amiaràn a tèrme campanhes de promocion der usatge der aranés entre es professionaus der encastre dera salut. Ath delà, eth Departament de Salut promoirà que siguen disponibles de forma progressiva en aranés es tramits administratius deth sòn encastre que poguen afectar persones e entrepreses deth territòri d’Aran.
 
3.    Formacion: se porgirà materiau informatiu d’acuelhuda lingüistica tà facilitar era incorporacion deth personau sense coneishements iniciaus d’aranés en moment dera sua arribada. A compdar des besonhs detectadi, se promoiràn accions de formacion d’aranés entath personau der encastre sanitari, e tanben un cors iniciau dera lengua adaptat ar encastre sanitari tà facilitar er aprendissatge dera lengua damb es situacions comunicatives que se dan en moment dera assisténcia sanitària.
 
4.    Seguiment e avaloracion: s’establirà ua sistematica de seguiment des accions deth plan e dera evolucion der usatge dera lengua en encastre dera salut. Serà a trauès d’un arrepòrt annau que serà sometut ath Comitat de Direccion e Seguiment, qu’avalorarà e seguirà eth desvolopament deth plan.
 
Contèxte d’usatge der aranés
 
Segons donades dera Enquèsta d’usatges lingüistics dera poblacion de Catalonha (EULP) deth 2013 der Idescat e era Direccion Generau de Politica Lingüistica dera Generalitat de Catalonha:
 
·         Eth 80,7% dera poblacion dera Val d'Aran compren er aranés e eth 55,6% lo sap parlar.
·         Er aranés ei era lengua abituau deth 17,6% dera poblacion dera Val d'Aran, eth catalan ac ei entath 16,4%, eth castelhan entath 55,1% e eth 10,6% a autes lengües abituaus o combinasons de lengües.
·         Dempús deth 2008, i a agut ua desmereishuda dera poblacion qu’a er aranés coma lengua abituau e ua desmereishuda deth percentatge d’autes lengües o combinasons.
·         Enes usatges lingüistics damb eth personau medicau, eth castelhan ei era lengua mès emplegada. Er usatge der aranés a retrocedit per arrepòrt as donades dera Enquèsta de 2008.
 
Donades d’activitat d’Aran Salut
 
Era assisténcia sanitària en Aran s’instrumente a trauès deth Centre d’Atencion Primària de Vielha (CAP Vielha) e es consultòris locaus d’Arres, Bausen, Bossòst, Canejan, Es Bòrdes, Les, Arties, Salardú e Vilamòs, e era atencion espitalièra a trauès der Espitau Val d’Aran.
 
Segons es donades deth Plan estrategic deth Servici aranés de Benèster e Salut 2018-2023, er an 2017 se dèc atencion a 49.881 visites d’atencion primària, e er an 2016, a 21.003 visites d’atencion espitalièra e 14.619 urgéncies.
 
Aran dispause apuprètz de 200 professionaus qu’aufrissen aguesti servicis distribuïdi dera manèra següenta: titoladi superiors, 19%; titoladi de grad mejan, 32%; formacion professionau, 21%; personau d’administracion, 17%; personau de servicis generaus, 10%; personau directiu, 1%.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined