El Govern crea la comissió per avaluar i fer seguiment de l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania

El Govern crea la comissió per avaluar i fer seguiment de l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania

query_builder   2 abril 2019 15:51

event_note Nota de premsa

El Govern crea la comissió per avaluar i fer seguiment de l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania


 
·       La Llei de la Renda Garantida de Ciutadania estableix la creació d’aquesta comissió de Govern formada per representants de la Generalitat de Catalunya i els agents socials
 
El Govern ha aprovat la creació d’una comissió que vetlli per l’avaluació, el seguiment de l’aplicació i el funcionament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). La comissió de govern, prevista a l’article 23 de la Llei, estarà integrada de manera paritària per representants de l’Administració de la Generalitat i per les organitzacions sindicals i empresarials, entitats del tercer sector, entitats representatives del treball social i del món local.
 
Les principals funcions de la comissió són:
 
·       Analitzar l'evolució dels expedients, el comportament en la demanda i els efectes sobre el mercat de treball.
·       Avaluar la taxa de cobertura de la prestació sobre el conjunt de la població i la seva suficiència econòmica.
·       Revisar, a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, el conjunt de prestacions econòmiques i de serveis existents per tal de portar a terme una racionalització i simplificació de les prestacions existents.
·       Fer els informes que consideri pertinents referents al Mapa de prestacions socials.
·       Elaborar l’informe anual del funcionament de la renda garantida de ciutadania.
 
El nou òrgan col·legiat, que es reunirà trimestralment, resta adscrit a Treball, Afers Socials i Famílies. El conseller i el secretari general del Departament n’ocuparan la presidència i la vicepresidència, respectivament. Pel que fa a les vocalies, per part de la Generalitat estaran formades per representants de Presidència; Treball, Afers Socials i Famílies; Justícia; Educació; Empresa; Territori i Sostenibilitat; Salut; i Economia.
 
La resta de vocalies les ocuparan representants de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, del Col·legi Oficial de Treball Social i de les organitzacions representatives del món local.
 
Abans de l’aprovació d’aquest decret que regula la comissió de govern i per tal d’afavorir l’impuls i el desplegament de la Llei, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha mantingut reunions contínues amb tots els agents que a partir d’ara formaran aquest òrgan.
 
Desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania fins a 2020
 
La RGC, aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de 2017, va començar la seva aplicació amb un 85% de l’import final de la prestació i actualment ja suposa un 91%. La implementació es durà a terme fins a l’abril del 2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%. Durant aquest temps, la comissió farà un seguiment per tal d’avaluar l’aplicació i modular els canvis necessaris per fer-la efectiva.
 
Els imports de la RGC vigents des de setembre de 2018 i fins a setembre de 2019 són els següents:
 
1 membre
609 euros
2 membres
896 euros
3 membres
969 euros
4 membres
1.042 euros
5 membres
1.122 euros
 
 
A dia d’avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones. Cal destacar també que el 85% dels sol·licitants han signat el compromís del pla d’inserció laboral. Aquesta orientació a l’activació ha fet que 4.024 persones hagin trobat feina des de la seva sol·licitud com a beneficiàries de la RGC i avui més de 8.400 persones el darrer mes estiguin actives –inscrites al servei d’ocupació- com a persones que cerquen feina pel fet de percebre la RGC.
 
La RGC ha estat una millora objectiva respecte a les anteriors prestacions. En aquest sentit, hi ha hagut un increment del 92% respecte a la població coberta anteriorment per la RMI (al setembre 2017, 62.525 persones percebien la RMI). En definitiva, ha servit per ampliar la cobertura per a col·lectius més desafavorits millorant la qualitat de vida, com per exemple els pensionistes amb pensions més baixes i persones soles perceptores de subsidis per desocupació; aquestes últimes han vist incrementat els seus ingressos en 174 euros respecte al que percebien anteriorment.
 
També s’ha aconseguit augmentar el nombre de persones que compleixen els requisits entre els sol·licitants. Aquest increment s’ha degut a la millora en la informació del que és l’RGC entre els possibles beneficiaris i al pla de xoc per a la formació sobre l’RGC per a optimitzar l’orientació. En aquest sentit, entre setembre de 2017 i juny de 2018 el 9% de les sol·licituds presentades complien els requisits; entre juny i setembre de 2018 ja n’eren el 14%, i fins a març de 2019 el 30%. Per tant, la taxa de sol·licituds que compleixen els requisits que estableix la llei per a percebre l’RGC s’ha doblat des del juny de 2018.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined