RdP avaluacions

Els resultats de les proves d'avaluació de competències bàsiques constaten la consolidació de la qualitat i de l'equitat a la finalització dels estudis obligatoris

query_builder   11 juliol 2019 13:22

event_note Nota de premsa

Els resultats de les proves d'avaluació de competències bàsiques constaten la consolidació de la qualitat i de l'equitat a la finalització dels estudis obligatoris

  • Les proves mostren que els resultats són equilibrats, amb variacions lògiques que no són significatives
  • Com a novetat d’aquest curs, s’ha dut a terme una avaluació pilot de l’expressió oral en una mostra de més de 1.500 alumnes de quart d’ESO
  • A sisè d’educació primària totes les matèries han superat amb escreix els 70 punts, excepte la de medi natural
  • A quart d’ESO, la major part de les matèries superen els 70 punts, amb l’excepció de la competència cientificotecnològica, tot i que ha millorat, i de la matemàtica, que aquest curs ha davallat lleugerament
  • Les dues matèries que milloren, tant a primària com a  secundària, són la llengua catalana i la llengua anglesa
Els resultats de les diferents proves externes d’avaluació de les competències bàsiques evidencien una consolidació en la qualitat i en l’equitat dels resultats a la finalització dels ensenyaments obligatoris: “Es constata un sistema educatiu de qualitat i que consolida l'equitat cada cop més. És pràcticament inexistent el percentatge d'alumnes que supera 15%”. Així ho ha assegurat el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, qui, acompanyat del president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo, ha presentat en roda de premsa els resultats de les avaluacions de sisè d’educació primària i de quart d’ESO realitzades aquest curs.
RdP avaluacions 1
Tal com ha exposat Carles Martínez, pràcticament totes les competències avaluades presenten una evolució favorable i mostren la consolidació de l’equitat del sistema, d’acord amb les recomanacions d’Europa per al 2020, que marquen el 15% com a referència per establir el percentatge màxim d’alumnat que no pot assolir una competència. De l’anàlisi dels resultats es desprèn que no hi ha cap competència que presenti un nivell del 16% de no assoliment i  que, en la majoria dels casos, es troben situades entre el 10-14%.
 
Martínez ha explicat que “fem aquestes proves cada any perquè ens donen elements de reflexió i diagnosi per l’acció educativa del Departament, per als centres per poder-ho comparar amb altres proves i amb centres del mateix entorn, i també serveix per les famílies”. També ha recordat que aquestes dades “no es fan públiques, només les coneixen els centres i les famílies” i que “no són proves memorístiques sinó competencials; això fa que els centres ho impulsin en la seva vida diària”.
 
El secretari de Polítiques Educatives també ha destacat que existeix una relació directa entre determinats elements i resultats educatius. En aquest sentit, ha exposat que “hi ha tres elements que fonamenten la nostra política educativa: tenir professorat competent i compromès, que és peça clau per tenir millors resultats, el lideratge pedagògic dels equips directius i la necessitat de treballar sempre per projectes per donar coherència a la pràctica educativa del centre”. Ha afegit que el projecte educatiu del centre ha de donar continuïtat a aquests tres elements.
RdP avaluacions 2
En les matèries avaluades a sisè de primària, l’alumnat que es troba en el nivell baix d’assoliment és el següent: llengua catalana (12.8), llengua castellana (14.8), llengua anglesa (15.4), matemàtiques (13.0) i medi natural (15.7). I, a quart d’ESO: llengua catalana (10.0), llengua castellana (9.8), llengua anglesa (13.6), matemàtiques (11.6) i competència cientificotecnològica (15.1). El secretari de Polítiques Educatives ha remarcat que són uns resultats consolidats, amb variacions lògiques que no són significatives. Per tant, el sistema mostra una important robustesa i presenta unes dades de resultats equilibrades.
 
Tant a sisè d’educació primària com a quart d’ESO, la majoria de les puntuacions superen els 70 punts sobre els 100 possibles, que es considera un nivell plenament satisfactori. Concretament, el nombre de matèries que fluctuen a l’alça supera a les que ho fan a la baixa: només les matemàtiques (68.2) i la competència cientificotecnològica (66.2) de 4t d’ESO i la competència associada al medi natural de sisè d’educació primària (68.1) no superen els 70 punts i, en tots els casos, les diferències són mínimes.
 
Resultats de l’experiència pilot de l’avaluació oral de 4t d’ESO
 
El secretari de Polítiques Educatives ha anunciat que s’ha introduït com a novetat una prova pilot d’expressió oral perquè “és una de les competències més fràgils perquè es treballa menys”. Ha explicat que “s'ha realitzat en 51 centres educatius i ha afectat a 1.500 alumnes, i s’ha avaluat la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua anglesa”. Concretament, s’han avaluat dues dimensions: la competència pragmàtica i sociolingüística i la competència lingüística.
 
Carles Martínez ha assegurat que, en funció de la disponibilitat pressupostària, “la voluntat és estendre aquestes proves i que les proves de competències bàsiques puguin incorporar la oralitat de manera estructural”.
 
La puntuació mitjana global de l’expressió oral en llengua catalana (72,9 punts) i llengua castellana (73,7 punts) supera els 70 punts. En competència en llengua anglesa és més baixa: 65,7 punts.
 
La puntuació mitjana en competència pragmàtica i sociolingüística és de 73,2 punts en llengua catalana, de 73,5 punts en llengua castellana i de 66,1 punts en llengua anglesa. La puntuació mitjana de competència lingüística és de 72,7 punts en llengua catalana, de 73,9 punts en llengua castellana i de 65,4 punts en llengua anglesa.
 
Les puntuacions mitjanes obtingudes en l’avaluació de l’expressió oral en llengua catalana i llengua castellana són equiparables.
 
Resultats de les proves per matèries
 
En les competències lingüístiques, s’observa que en llengua catalana hi ha una millora a l’educació primària (+1.9 punts) i una lleugera millora a l’ESO (+0.7). En llengua castellana baixa la puntuació a l’educació primària (-2.5) i puja a l’ESO (+1.3). En llengua anglesa, les puntuacions pugen  tant a l’educació primària (+1.9 punts) com a l’ESO (+ 0.2 punts).
 
Reforçar la competència lingüística l'alumnat. En anglès hi ha programa Avancem que afecta 30 mil alumnes, i AICLE que ja té 140 mil alumnes. Tb impulsem programes internacionals com Erasmus+ amb 100 mil alumnes
 
En matemàtiques, els resultats tampoc mostren canvis significatius a l’educació primària (-1.0 punts) ni a l’ESO (-0.3 punts). La competència associada al medi natural, que s’ha avaluat per segona vegada a l’educació primària aquest curs, no ha aconseguit superar els 70 punts (68.1). La competència cientificotecnològica, avaluada a l’ESO, en la seva quarta edició aconsegueix una lleugera millora, ja que passa dels 66.1 punts el 2017 als 66.2 aquest 2019. Aquestes dues àrees es on s’observa una major resistència a un canvi a l’alça.
 
Resultats de les proves d’avaluació de sisè d’educació primària
 
Els alumnes catalans mantenen amb pocs canvis significatius els resultats a les proves de sisè respecte als assolits el curs anterior. Així, en llengua catalana hi ha un lleuger increment, amb una puntuació de 75.5 respecte els 73.6 del curs passat. En llengua castellana el resultat és de 74.4 punts, mentre que l’any anterior va ser de 77.0; en llengua anglesa el resultat d’enguany és de 78.2 punts, superior al de l’anterior edició, 76.3; i en matemàtiques el resultat és lleugerament inferior, una puntuació de 78.2, enfront dels 79.2 punts del curs passat.
 
Aquest curs per segona vegada els alumnes catalans s’han avaluat de la competència associada al medi natural, en què han obtingut 68.1 puts. Per tant, en les cinc matèries avaluades també destaca el fet que en la majoria (quatre) de les matèries s’han superat els 70 punts: llengua catalana (75.5), llengua castellana (74.4), llengua anglesa (78.2), matemàtiques (78.2) i que únicament en la competència associada al medi natural la puntuació ha estat per sota (68.1).
 
Les proves d’avaluació de sisè d’educació primària la van dur a terme els dies 7, 8 i 9 de maig un total de 75.988 alumnes de 2.267 centres d’arreu del país.
 
 
Resultats de les proves d’avaluació de quart d’ESO
 
Els resultats a les proves de quart d’ESO mostren pocs canvis respecte el curs passat. Tal com ja s’ha avançat, la major part de les matèries superen els 70 punts, amb l’excepció de la competència cientificotecnològica i les matemàtiques. Les matèries en què s’ha millorat lleugerament són llengua catalana (de 76.8 a 77.5 punts), llengua castellana (de 77.3 a 78.6), llengua anglesa (73.9 a 74.1) i la competència cientificotecnològica (de 66.1 a 66.2). En matemàtiques, però, hi ha hagut uns resultats lleugerament inferiors als del curs passat (de 68.5 a 68.2 punts).
 
L’avaluació de competències bàsiques de quart d’ESO es va dur a terme els dies 13 i 14 de febrer a un total de 69.845 alumnes, provinents de 1.080 centres públics i privats.
 
 
 
11 de juliol de 2019

2  

Imatges

RdP avaluacions 1

RdP avaluacions 1 3697

RdP avaluacions 2

RdP avaluacions 2 3899

1  

Fitxers adjunts

Dossier RdP avaluacions

Dossier RdP avaluacions
PDF | 1334

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined