govern

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020

query_builder   29 gener 2020 18:10

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020

 • Inclou una reforma fiscal que suposarà un ingressos addicionals de 552,5 milions d’euros anuals, de 172,6 milions per a l’any 2020
 • Introdueix modificacions en diversos tributs amb l’objectiu d’elevar els ingressos, assolir una fiscalitat més justa, impulsar la dinamització econòmica i lluitar contra l’emergència climàtica
 • Crea un nou impost sobre instal.lacions que incideixen en el medi ambient del qual queden exemptes de tributació les centrals d’energia hidràulica, solar, eòlica, biomassa, biogàs, cogeneració i l’autoconsum

El Govern ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020, també conegut com a “llei d’acompanyament” dels Pressupostos de la Generalitat. El text recull un conjunt de mesures de naturalesa tributària – impostos i taxes -, però també d’altres que afecten l’àmbit administratiu i de funcionament de l’Administració i el règim jurídic de les finances públiques.

En matèria fiscal, el Projecte de llei inclou modificacions en vuit impostos ja existents i en crea un de nou en l’àmbit de la fiscalitat verda que gravarà la incidència sobre el medi ambient de les instal.lacions de producció, d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica. Aquest paquet de mesures s’estima que generaran una recaptació anual de 552,5 milions d’euros anuals, i de 172,6 milions per a l’any 2020 ja que no es meritarà l’exercici sencer.

La reforma fiscal

El text aprovat avui inclou un paquet de mesures que tenen com a principal objectiu impulsar una reforma fiscal que permeti elevar els ingressos de la Generalitat, assolir una fiscalitat més justa, impulsar un creixement econòmic sòlid i sostenible i lluitar contra l’emergència climàtica. Amb aquesta reforma, el Govern català vol donar resposta a dos dels grans reptes al quals s’enfronten les societats actuals: la desigualtat econòmica i els greus problemes mediambientals.

 1. Tributs cedits

En aquest sentit, amb la voluntat de reduir les desigualtats i incrementar l’equitat i progressivitat del sistema fiscal català, s’introdueixen canvis en l’IRPF i en l’impost sobre successions. Aquestes modificacions es fan en línia amb les recomanacions dels principals organismes internacionals (OCDE, FMI o la UE) d’augmentar els impostos i reduir les desgravacions als contribuents amb més capacitat econòmica. 

IRPF

S’incrementa un 10% el mínim exempt dels contribuents amb menor nivell de renda, per adaptar-lo al cost de la vida a Catalunya, més elevat que la mitjana estatal. També es reequilibren els trams superiors de l’escala impositiva per fer-la més progressiva. Així, es divideix l’actual quart tram de la base general liquidable (que fins ara tributava a un 21,5%) en dos trams: un que va de 53.407,20 a 90.000,00 euros (que continua tributant al 21,5%) i un nou de 90.000,00 a 120.000,00 euros (que s’eleva al 23,5%). A més, el tipus per al tram que va de 120.000 a 175.000 euros puja fins al 24,5%. El tipus marginal màxim (de 175.000 € en endavant) es manté en el 25,5%. L’impacte de recaptació d’ambdues mesures, s’estima en un increment anual de 18,6 milions d’euros.

Impost sobre successions 

S’augmenta la progressivitat de l’impost a partir de dues modificacions: d’una banda, es reintrodueixen els coeficients multiplicadors del patrimoni pre-existent per als contribuents dels grups de parentiu I i II, és a dir, que els contribuents que rebin una herència i ja tinguin un patrimoni elevat suportaran una major càrrega fiscal; d’altra banda, es redueixen els percentatges de bonificació aplicables en la quota tributària i s’exclou la seva aplicació en cas que s’opti pel gaudiment d’algun altre benefici fiscal. Impacte pressupostari estimat: guany de 189,8 milions d’euros anuals.

ITP/AJD

En relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats pel que fa a les transmissions patrimonials oneroses (TPO), es redueix a la meitat (del 10% al 5%) el tipus que grava la compra d’habitatge habitual per a les famílies monoparentals amb renda personal i familiar inferior a 30.000 euros anuals.

S’estableix una bonificació en quota del 100% per a les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i pels promotors socials que els destinen a protecció oficial.

Amb la finalitat de potenciar la realització de determinades operacions, es bonifica la quota d’actes jurídics documentats que grava les escriptures de divisió horitzontal per parcel.les de polígons industrials i les escriptures que formalitzen arres penitencials. Impacte pressupostari estimat: guany de 13,17 milions d’euros anuals.

 1. Tributs propis

Impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient

Per lluitar contra l’emergència climàtica, i en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 impulsada per l’ONU, la Generalitat suma un nou tribut al paquet de fiscalitat verda amb la creació de l’impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient.

Amb caràcter finalista i extrafiscal, aquest impost grava la incidència, alteració o risc de deteriorament que ocasiona la producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica; i el transport d'energia elèctrica, telefonia i telemàtica efectuada pels elements fixos. No estan subjectes a tributació les activitats de producció d’energia elèctrica per a l’autoconsum, de plantes de tractament de purins i d’assecatge de fangs de depuradora o la producció energètica de font primària hidràulica; en instal·lacions que utilitzen com a energia principal l’energia solar, l’eòlica, i la resta de renovables, i les que utilitzen com a combustible principal les plantes d’energia solar, eòlica, biomassa, biogàs i les instal.lacions de cogeneració d’alta eficiència. Un 20% de la recaptació, que s’estima en 145,1 M€ anuals, es destinarà a finançar mesures i programes de caràcter mediambiental i de transició energètica.

Impost sobre l’emissó d’òxids de nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial

S’efectua una modificació tècnica en relació als instruments d’informació (fitxa tècnica) que s’han d’utilitzar per determinar les emissions de diòxid de nitrògen de les aeronaus en vols de mercaderies i passatgers, en el moment d’enlairament i aterratge.

Impost sobre grans establiments comercials

S’aclareix que els subjectes passius del tribut són els establiments de venda al detall i s’introdueix una ràtio de vehicles/dia i metres quadrats de superfície específica per als establiments de ferreteria. Impacte pressupostari estimat: guany de 254.000 euros anuals.

Impost sobre les estades en establiments turístics

S’incrementen les tarifes, en línia amb altres ciutats europees que també l’apliquen, i es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona pugui establir, mitjançant ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes dels establiments ubicats a la ciutat. Finalment, s’incorporen a tributació els creuers que tot i que no entren a port, queden fondejats a les seves aigües. Impacte pressupostari estimat: guany de 20,5 milions d’euros anuals.

Impost sobre begudes ensucrades envasades

S’actualitzen els tipus impositius del tribut, després de gairebé tres anys d’aplicació i amb la voluntat d’incentivar nous canvis de comportament, tant per part dels fabricants (reduint el volum de sucre de les begudes més comercialitzades) com dels consumidors (optant pel consum de begudes més saludables). Impacte pressupostari estimat: guany de 6,4 milions d’euros anuals.   

Impost sobre els habitatges buits 

Es redueix la bonificació de l’impost que s’aplica als tenidors d’habitatges buits que destinen una part del seu estoc d’habitatges a lloguer assequible. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir el volum d’habitatges buits. Impacte pressupostari estimat: guany de 3,5 milions anuals.

Canons i taxes

Finalment, en el capítol de mesures fiscals, es creen tres noves taxes: per la realització de sessions fotogràfiques i filmacions en equipaments adscrits al departament de Justícia; per les visites culturals o tècniques que tinguin lloc en aquests mateixos centres; i per l’ús d’espais en immobles de domini públic adscrits al departament de la Presidència. Amb aquestes tres noves figures impositives el Govern preveu recaptar més d’1 milió d’euros.

El Projecte de llei també introdueix alguns canvis en el cànon sobre la disposició del rebuig dels residus i en el cànon de l’aigua. En el primer cas, s’incrementen els tipus de gravamen correponents als canons per a la disposició del rebuig i la incineració dels residus municipals. Aquest increment es produirà de forma gradual en quatre anys. Pel que fa al cànon de l’aigua, les modificacions estan relacionades amb els seus usos industrials.

Mesures administratives

En el capítol de mesures administratives, la llei incorpora diverses novetats que giren a l’entorn de tres grans eixos: un major control econòmico-financer del sector públic, millores en matèria de contractació pública, i continuar amb l’esforç de racionalització i reestructuració del sector públic. Algunes d’aquestes són:

 • Es fixa per llei que els pressupostos de la Generalitat es dissenyaran amb escenaris de despesa pluriennals amb un horitzó de quatre anys, com a marc de referència d’elaboració dels comptes públics anuals. Aquesta mesura s’emmarca en la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • En matèria d’avaluació de les polítiques públiques, s’afegeix un nou capítol al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La finalitat és regular d’una manera més àmplia i establir en un text únic, els criteris i la sistemàtica d’avaluació de les polítiques que l’administració catalana ha anat incorporant a la seva gestió de govern durant els darrers anys mitjançant el treball d’organismes com Ivàlua, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) o el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, entre d’altres. D’aquesta manera es facilita una millor presa de decisions estratègiques i pressupostàries en mesurar el cost-efectivitat de les polítiques públiques.
 • Es dona un pas més en la conversió de l’Institut Català de Finances (ICF) com a banc públic d’inversions. Amb aquest objectiu, el projecte de llei preveu canvis en matèria de governça, com establir un nou sistema de nomenament del president que serà escollit per la Junta de Govern; i d’altres que afecten al règim laboral dels seus treballadors per assimilar-lo als estàndars amb els quals operen les entitats de crèdit.
 • S’incorpora a la Llei de turisme de Catalunya una nova definició més actualitzada “d’allotjament turístic” entès com “qualsevol establiment, habitatge, instal.lació o infraestructura regulada per la normativa turística, en la qual es prestin serveis turístics d’allotjament”. L’objectiu és incloure i donar cobertura legal a totes les modalitats d’aquest tipus d’allotjaments i possibilitar als ciutadans la cessió d’habitacions en habitatges.
 • Es modifica la Llei del canvi climàtic i s’especifica que la recaptació de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells, actualment en fase d’estudi previ, es destinarà al Fons de Protecció de l’Àmbient Atmosfèric i no al Fons climàtic.
 • CTTI. S’inclouen a la Llei 15/1993, les tasques de coordinació, supervisió i control dels sistemes i serveis d’informàtica de la Generalitat. Unes funcions que el CTTI ja desenvolupa actualment per encàrrec del Govern i que se sumen a les realitzades en matèria de telecomunicacions, d’acord amb la legislació vigent.
 • S’incrementa l’aportació a la protecció del patrimoni cultural català. Augmenta de l’1% a l’1,5% el percentatge que els pressupostos de les obres públiques de la Generalitat han de destinar a la conservació, restauració, excavació i adquisició de béns protegits per la Llei del patrimoni cultural català.
 • S’augmenta l’import de les multes econòmiques per les infraccions de la llei de gossos considerats potencialment perillosos
 • Es modifica la Llei de l’Esport i s’estableix que només es reconeixerà una única federació catalana per a cada modalitat d’esport, a excepció de les federacions esportives araneses. També es faculta al departament competent en la matèria a actualitzar la relació d’espècies que poden ser objectes de caça a Catalunya.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined