PAU 2020

Augmenten en gairebé un 16% els alumnes inscrits a la prova d'accés a la universitat

Més 40.000 estudiants estan convocats als exàmens de la PAU en la convocatòria ordinària del mes de juliol

query_builder   19 juny 2020 18:21

event_note Nota de premsa

Augmenten en gairebé un 16% els alumnes inscrits a la prova d'accés a la universitat

Més 40.000 estudiants estan convocats als exàmens de la PAU en la convocatòria ordinària del mes de juliol

  • Les proves es realitzaran en més de 210 tribunals d’una seixantena de poblacions repartits en més de 140 centres, tant universitaris com de secundària
  • Llum verda del PROCICAT a les mesures de prevenció i seguretat previstes per a la realització de les proves
PAU 2020

Un total de 40.067 alumnes s’ha inscrit en la convocatòria ordinària de la prova d’accés a la universitat (PAU) que se celebrarà els propers dies 7, 8, 9 i 10 de juliol. Aquesta xifra representa un 15,96% més d’inscrits respecte de la convocatòria de 2019 (34.553) i, per primera vegada, suposa superar la xifra de 40.000 estudiants convocats als exàmens de la PAU.

Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2019-2020, l’increment de matrícula és del 12,58%, i reflecteix l’augment d’alumnes que, en comparació amb el curs anterior, han aprovat el batxillerat, 37.023 (un 83,25%) enfront dels 31.853 (72,69%) del 2019.

Entre els alumnes provinents de Cicles Formatius de Grau Superior, el nombre d’inscrits és 3.795. Aquesta xifra representa un increment de gairebé un 37% respecte de l’any quan se’n van matricular 2.773. L’alumnat d’aquest col·lectiu només realitza exàmens de Fase específica per millorar la nota d’admissió.

Entre els alumnes lliures és on es dona, en termes relatius, l’increment més alt de matrícula. Es consideren alumnes lliures aquells que van obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors i representen diversos perfils d’alumnat: els qui fan per primera vegada PAU, els qui repeteixen la prova perquè la van suspendre o volen millorar la nota d’accés, o els qui s’examinen només de Fase específica per millorar la nota d’admissió. Així, els qui repeteixen PAU (Fase general) per millorar nota han augmentat un 43,65%, passant de 252 de l’any 2019 als 362 de la present convocatòria, mentre que els alumnes lliures matriculats només d’alguna matèria de Fase específica són 3.223 (un 34,57% més). El menor increment es dona entre els qui repeteixen PAU perquè la van suspendre (no arriba al 6%) i decreix el nombre d’estudiants de 2n de batxillerat estranger (140 enfront dels 189 de l’any passat).

En un còmput global sense tenir en compte els diversos perfils d’alumnat, s’han matriculat només de Fase general, és a dir, per examinar-se només de Llengua i literatura castellana, Llengua i literatura catalana, Llengua estrangera, Història i una matèria comuna d’opció (a triar entre Fonaments de les arts, Llatí, Matemàtiques o Matemàtiques aplicades a les ciències socials) un total de 33.049 alumnes (3.664 alumnes més que l’any passat, un increment del 12,47%). Pel que fa a la Fase específica, la matrícula puja fins a 7.018 alumnes (un 35,80% més que en la convocatòria ordinària anterior, en la que la xifra d’inscrits fou de 5.168).

 

Tribunals de la PAU

Els alumnes estaran distribuïts arreu del territori en una seixantena de poblacions que acolliran a més de 210 tribunals, repartits en més de 140 centres tant de campus universitaris com centres de batxillerat on s’inclouen majoritàriament instituts públics i també centres concertats. Aquesta distribució ha estat pensada per reduir, en la mesura del possible, desplaçaments i evitar una excessiva concentració d’alumnat, de manera que prioritza criteris de proximitat respecte al centre on els alumnes han cursat el batxillerat.

L’alumnat amb algun trastorn d’aprenentatge (Dislèxia/TDA-TDAH), que hagi sol·licitat examinar-se en tribunal TOE (tribunal ordinari específic) i disposi de carta d’acceptació amb resolució favorable s’examinarà en el mateix tribunal que la resta d'alumnat del seu centre, agrupats, si escau, en una mateixa aula, donat que aquest col·lectiu d’alumnes disposa de dues hores per a realitzar cada examen, i s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua.

A Canal Universitats es pot consultar l’horari de les proves

 

Mesures de seguretat aprovades pel PROCICAT

El paquet de mesures previstes per la comissió organitzadora de les proves d’accés a la universitat (PAU) per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la COVID-19 ha estat aprovat avui pel PROCICAT. Les mesures estan pensades per reduir, tant com sigui possible, la transmissió del virus entre tots els col·lectius implicats en les proves: alumnat, professorat i personal de suport.

Es tracta d’un paquet exhaustiu de mesures que adapta la realització d’exàmens massius, com ho són les proves d’accés a la universitat (PAU), a les normes generals de seguretat prescrites per les autoritats sanitàries, i suposen un pas més, juntament amb la modificació de calendari i horari, a l’hora de realitzar aquests exàmens en un entorn de màxima seguretat. Així mateix, donada la complexitat de les proves, s’apel·la a la responsabilitat individual a l’hora de seguir les directrius marcades que giren, principalment, al voltant d’aquests quatre eixos:

  • No presentar-se al centre assignat en cas de tenir símptomes compatibles amb la COVID-19 o estar en situació de quarantena domiciliària.
  • Respectar la distància de seguretat interpersonal.
  • L’ús obligatori de mascareta.
  • Intensificar la higiene de mans, així com les mesures de neteja i desinfecció.

La convocatòria ordinària de les proves d’accés a la universitat (PAU) mobilitzarà més de 45.000 persones entre estudiants, professors i personal de suport que, en aquests dos últims casos, enguany, s’incrementarà substancialment donat que s’amplia el nombre d’espais, seus i poblacions on normalment es constitueixen els tribunals d’examen, amb l’objectiu de reduir en la mesura del possible els desplaçaments per minimitzar el risc de contagi.

 

Simptomatologia

Una de les mesures previstes és que el professorat i personal de suport no podran participar en el desenvolupament de l’activitat, ni l’alumnat realitzar les proves d’accés a la universitat (PAU), abstenint-se d’acudir al lloc d’examen si es troben en alguna de les situacions següents:

  • Aïllament domiciliari amb símptomes compatibles o diagnòstic positiu amb la COVID-19.
  • Període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
  • Símptomes compatibles amb COVID-19 (febre per sobre dels 37,3°C; tos continuada o persistent; dificultat respiratòria, o malestar general).

En aquests casos, s’apel·la a la responsabilitat individual per no presentar-se a les proves i, en el cas de l’alumnat, es garanteix que cada situació individual es resoldrà sense lesionar els interessos de l’afectat, tal i com es fa habitualment en les proves d’accés a la universitat (PAU).

Si durant el desenvolupament dels exàmens, alguna persona presenta simptomatologia compatible amb la COVID 19, s’haurà de contactar amb el centre d’atenció primària més proper, o bé contactar amb el 112, per tal que personal sanitari es desplaci al centre docent i realitzi una valoració de la persona afectada. En el cas dels estudiants, de nou, aquesta situació, en cap cas, afectarà el seus interessos en allò que fa referència a l’accés i l’admissió a la universitat.

 

Mesures higièniques

Entre les mesures higièniques previstes l’ús de mascareta serà, en tot moment, obligatori per a alumnat, professorat i personal de suport a l’interior del centre docent (llevat que hi hagi una causa mèdica justificada documentalment), inclosos els processos d’acreditació dels membres del tribunal, d’identificació de l’alumnat i la realització dels exàmens.

En accedir al centre i a les aules, així com en sortir-ne, tothom s’haurà de fregar les mans amb solució hidroalcohòlica, i cada vegada que s’intercanviï un paper o qualsevol objecte amb una altra persona. Així, els vigilants d’aula encarregats de repartir els exàmens, s’hauran de fregar les mans amb solució hidroalcohòlica abans i després de repartir els exàmens. L’alumnat no podrà intercanviar estris d’escriure ni cap altre material. En cas que sigui imprescindible, caldrà que ho demanin al vigilant d’aula que els hi facilitarà després d’haver-lo desinfectat amb solució hidroalcohòlica.

En aquest senti, s’ha previst la distribució de 2.500 litres de solució hidroalcohòlica en el conjunt de les seus d’examen que, enguany, estaran repartides en 59 poblacions (enfront de les 22 habituals), arreu del territori.

 

Mesures organitzatives

Pel que fa a l’aforament i la distància de seguretat interpersonal, l’ocupació de les aules es determinarà, si no hi ha altres mesures addicionals, mantenint la distància interpersonal de seguretat de dos metres radials. En aquest sentit, es treballa en una ocupació d’aules d’entre una sisena i una cinquena part de la seva capacitat real. L’alumnat haurà d’ocupar per a totes les proves el lloc d’examen que li sigui assignat el primer dia, i dipositar els objectes personals (motxilles i altres) en l’espai interpersonal de seguretat situat darrere seu, i si no és possible, al de davant seu.

Per reduir les aglomeracions, la crida a l’alumnat per comprovar-ne la identitat i accedir a les aules es farà de manera esglaonada per grups, seguint un ordre alfabètic. Durant l’examen, no es podrà sortir de l’aula fins que no hagi transcorregut una hora des de l’inici de la prova i prèvia autorització del professor encarregat de l’aula. Un cop exhaurit el temps d’examen, l’alumnat haurà d’esperar assegut en el seu lloc fins que li sigui recollit l’examen per sortir de l’aula. Les zones d’espera i descans se situaran preferentment a l’exterior o en espais oberts, evitant les aglomeracions i mantenint la distància de seguretat.

Els recorreguts, les aules i els lavabos estaran degudament senyalitzats, juntament amb recordatoris d’actituds responsables, i els passadissos només podran ser ocupats en el moment d’accedir a les aules. L’alumnat haurà d’abandonar la seu del tribunal un cop hagi finalitzat els exàmens de cada dia.

Igualment, dins d’aquestes mesures s’aconsella que alumnat, professorat i personal de suport porti aigua i menjar, perquè cal tenir en compte que, si n’hi ha, les màquines expenedores de begudes i aliments estaran desactivades i les fonts d’aigua, precintades.

L’ús dels ascensors es limitarà a una persona, i si escau, a l’acompanyant, i amb mascareta. Només se’n farà ús si és estrictament necessari sinó es farà ús de les escales de forma preferent.

 

Ús dels lavabos

Els lavabos disposaran de sabó desinfectant, per al rentat de mans, gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida i disposaran de tovalloles de paper d’un sol ús. L’ocupació de la zona comuna dels lavabos es determinarà sempre mantenint la distància interpersonal de seguretat de dos metres, si no hi ha altres mesures addicionals. La mascareta serà d’ús obligatori en els lavabos, atès que es tracta d’un espai tancat.

Es col·locaran cartells a l’interior dels lavabos sobre la tècnica del rentat de mans amb aigua i sabó i com utilitzar els WC correctament. Els lavabos s’hauran d’estar ventilats constantment mentre estiguin en ús i hi hagi activitat.


Ventilació de les aules

S’utilitzaran preferentment les aules que disposin de ventilació natural, i durant l’examen es procurarà mantenir les finestres obertes. Si s’han d’utilitzar aules amb ventilació mecànica, s’haurà de proporcionar una renovació d’aire del 100%, sense recirculació, i, si és possible, mantenir la humidificació de les aules. En aquest cas cal fer el manteniment de les instal·lacions de climatització seguint les recomanacions que fa el Canal Salut en matèria de ventilació, i neteja i desinfecció.

 

Desinfecció i neteja de les aules i zones comunes

Les aules, passadissos i ascensors s'hauran de netejar i desinfectar cada dia de les proves, com a mínim un cop. Si el mateix dia de les proves canvien els ocupants d’una aula, prèviament s’haurà de netejar i desinfectar.

Els lavabos s'hauran de netejar com a mínim dos cops al dia, per garantir-ne la salubritat i higiene i en les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com ara poms de portes, taules, cadires, passamans, penjadors, i altres elements de similars característiques. S'utilitzaran desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

 

Possible flexibilització mesures

Finalment, la Comissió organitzadora de la PAU considera molt important, per solidaritat i responsabilitat social, que totes les persones implicades en les proves d’accés a la universitat compleixin totes les mesures de prevenció que indiquin els responsables dels tribunals, malgrat les molèsties personals que aquesta situació excepcional d’emergència pugui causar.

En aquest sentit, és possible que alguna d’aquestes mesures pugui ser flexibilitzada, sempre amb l’autorització explícita de les autoritats sanitàries, segons sigui l’evolució de la pandèmia, però l’objectiu prioritari serà en tot moment garantir la màxima seguretat en el desenvolupament de les proves d’accés.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined