serveis socials

El Govern finança amb 1.385 milions els serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals per al període 2022-2025

query_builder   12 juliol 2022 13:38

event_note Nota de premsa

El Govern finança amb 1.385 milions els serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals per al període 2022-2025

  1. El contracte programa per a 2022 contempla un increment del 20% respecte l’any passat
  2. Es preveuen noves actuacions com programes per a lluitar contra el sensellarisme, nous serveis de teleassistència i d’envelliment quilòmetre zero


El Departament de Drets Socials dotarà enguany 111 ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals amb 1.385 milions d’euros per finançar els serveis socials i altres programes de protecció social per al període 2022-2025. D’aquesta manera es dona compliment a l’acord marc que el Departament va formalitzar amb les entitats municipalistes a finals de l’any passat.

El contracte programa per a 2022 suposa un augment del 20% respecte de la partida de l’any anterior, que es destinarà principalment a reforçar el sistema de serveis socials i a noves accions i serveis, com la lluita contra el sensellarisme o la teleassistència.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix el marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departamenti els ens locals per permetre una gestió dels serveis socials que respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones, permetent dotar d’estabilitat financera als ens locals. Això es tradueix en un conveni de col·laboració amb els ens locals o contracte programa (CP).

Mitjançant el contracte programa, el departament de Drets Socials finança –en línies generals- el 66% del cost dels i de les professionals dels equips bàsics de serveis socials i els programes que es desenvolupen, que són la porta d’entrada i el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Els ens locals hi aporten l’altre 34%, si bé hi ha serveis que la Generalitat finança al 100% (com els equips d’atenció a la infància i a l’adolescència o la supervisió de les instal·lacions juvenils). El darrer CP va ser entre els anys 2016 i 2019 i va estar prorrogat durant dos anys.

Amb el CP es dona un pas important en el desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2124, en la planificació i en l’avaluació estratègica dels serveis socials.

Consolidació de treballadors socials i professionals de les àrees bàsiques

Per poder donar resposta a l’increment de la demanda en els serveis socials, el Departament de Drets Socials ha augmentat la dotació del contracte programa de serveis socials en un 20% respecte del conveni anterior. Una part d’aquest increment -concretament 10,4 milions d’euros més que el 2016- van destinats a estabilitzar la plantilla actual de l’atenció social primària.

En aquest sentit, es consolidaran els més de 400 treballadors socials de les àrees bàsiques que van incorporar-se amb addendes Covid durant 2021 i ara passen a estar inclosos dins del contracte programa. També s’incorporaran progressivament altres perfils professionals, com psicòlegs o juristes, per a cadascuna de les àrees bàsiques de serveis socials. S’incorporarà un nou professional per cada 50.000 habitants.

Teleassistència i sensellarisme, nous serveis

En comparació amb l’anterior contracte programa, es preveuen dues actuacions destacades: la lluita contra el sensellarisme i el servei de teleassistència. Així, dins el marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme es posa l'atenció en el col·lectiu de persones sense llar, activant els recursos d'equipaments i serveis a cada territori per tal de prevenir l’exclusió social, facilitant les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa.

Pel que fa a la teleassistència, el nou model de servei d’atenció en l’entorn domiciliari de les persones ofereix una atenció social i de cura que garanteixi que les persones siguin autònomes i puguin desenvolupar el seu projecte vital on vulguin i com vulguin, amb integració al seu entorn familiar i comunitari. Per tal d’afavorir aquest model, el Departament de Drets Socials ha incrementat el preu /hora que passa a ser de 19 euros per al primer any fins arribar als 21 euros en la darrera anualitat.

En total, es destinaran més de 100 milions per a reforçar els serveis socials bàsics, especialment els serveis d'atenció domiciliària (SAD) en el marc del nou model d'autonomia personal, adreçat tant a les persones grans, com a les persones amb discapacitat o a les persones amb problemes de salut mental o addiccions. Aquest model es fonamenta en una atenció personalitzada a través d’un professional social de referència, un nou model d’atenció domiciliària i la flexibilització dels serveis.

El contracte programa de serveis socials 2022-2025 té la voluntat, entre d’altres, de donar resposta a aquestes necessitats i de reforçar els serveis socials bàsics. Entre els serveis i programes que s’hi inclouen destaquen:

  1. Equips Bàsics d’Atenció Social. Es consolida la ràtio de professionals de treball i d’educació social i es preveu la contractació de nous professionals, per tal de dimensionar el servei i poder donar resposta a les necessitats actuals, més nombroses i més complexes.
  2. Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. S’està treballant en la renovació del model actual,amb el focus posat en la prevenció i el diagnòstic i amb una major integració amb els serveis d’integració en família extensa que ja estaven desplegats pel territori. A més, s’incorpora un professional terapeuta per afrontar possiblesdisfuncionalitats en les famílies, i així poder evitar futurs desemparaments.
  3. Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. Es treballa per a estendre aquest servei a tot el territori català i per a desenvolupar un nou model des de la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada actuació.
  4. En l’àmbit de joventut, es reforçaran les polítiques que garanteixin la inclusió social per a les persones en situació de vulnerabilitat, entre les quals s’inclouen mesures per al col·lectiu de joves migrats sols.
  5. Polítiques de lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. Per a la lluita contra el sensellarisme, s’impulsen de manera específica accions per a promoure la lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social, que es concreten en serveis, equipaments i recursos en cada territori destinats a prevenir els factors d'exclusió social. Es mantenen els ajuts d’urgència social i l’atenció a la pobresa energètica.
  6. Servei d’atenció a la dependència i teleassistència avançada. El nou model de servei d’atenció en l’entorn domiciliari tracta de proporcionar una atenció social i de cura preventiva, proactiva i de proximitat perquè les persones usuàries puguin desenvolupar el seu projecte de vida vinculat al seu entorn familiar i comunitari.
  7. Desenvolupament de plans d’envelliment locals (envelliment quilòmetre zero) que millorin la qualitat de vida de les persones grans, potenciant l’envelliment actiu com a model de socialització i per a evitar la solitud no volguda
undefined
undefined
undefined
undefined