funcio publica

El Govern aprova un decret llei per afavorir la promoció interna en l'ocupació pública, agilitar la cobertura de vacants i reduir la temporalitat

query_builder   27 setembre 2022 13:28

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret llei per afavorir la promoció interna en l'ocupació pública, agilitar la cobertura de vacants i reduir la temporalitat

  1. Autoritza la convocatòria especial de processos de promoció interna que es faran de forma paral·lela i en els mateixos termes que el procés d’estabilització
  2. Preveu crear relacions d’aspirants que han superat un procés selectiu sense haver obtingut plaça per cobrir vacants de funcionaris


El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball per funcionaris de carrera. Aquesta norma s’emmarca en la línia d’actuacions orientades a la reducció de la temporalitat, i té la finalitat d’impulsar, de forma urgent, mesures addicionals per al foment de la promoció interna dels funcionaris de carrera i mesures que limitin l’ocupació provisional de llocs de treball en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Així, el decret llei inclou un primer article que autoritza la convocatòria de processos selectius especials de promoció interna adreçats a personal funcionari dels cossos i escales d’administració i tècnic. Aquests processos selectius especials de promoció interna es duran a terme mitjançant el sistema de concurs oposició, de forma paral·lela i en els mateixos termes que els processos selectius d’estabilització. El nombre de places a convocar és del 45% del total de places convocades per cada cos o escala en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal que disposin de cossos, escales o especialitats del grup o subgrup de titulació immediatament inferior de la mateixa àrea o especialitat.

Aquesta mesura dona compliment a la legalitat vigent en matèria de promoció interna i compensa el fet que les convocatòries d’estabilització preveuen una oferta massiva de places a les quals només pot concórrer el personal temporal.

Així mateix, la norma també preveu la creació de relacions d’aspirants que inclouran les persones que han aprovat un procés selectiu, però no han obtingut plaça. D’aquesta manera, un cop acabat el procés selectiu, es disposarà d’una relació de persones qualificades que podran cobrir les places vacants que es vagin generant i ser nomenades funcionàries de carrera. La relació d’aspirants tindrà una vigència de tres anys, a comptar a partir de la data de resolució de la convocatòria, o quedarà sense efecte quan es resolgui una nova convocatòria d’un procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat. Aquesta disposició no és aplicable als processos selectius d’estabilització.


Limitació de la durada de la reserva de plaça en la situació de serveis especials

D’altra banda, el decret llei també regula i limita la durada de la reserva de plaça quan el personal funcionari passa a la situació administrativa de serveis especials. Es pretén evitar així situacions de temporalitat de llarga durada. Amb la regulació actual, aquesta reserva, entesa com a reserva del lloc de treball de forma indefinida en el temps, genera substitucions de funcionaris en cadena que impedeixen la provisió definitiva dels llocs de treball i, en darrera instància, generen més temporalitat.

Les reserves de plaça tindran, doncs, una durada de 6 mesos per als llocs de lliure designació, i de 4 anys per als llocs proveïts mitjançant concurs de mèrits. Aquesta limitació temporal ve compensada amb garanties per a les persones afectades amb el reconeixement d’una reserva de destinació d’un lloc de treball provisional en la mateixa localitat i amb el mateix nivell de destinació i condicions retributives.

Una altra mesura inclosa en el decret és la regulació de la figura del contracte d’alta direcció com a màxim responsable de programes adscrits a departaments de la Generalitat de Catalunya, que pretén incentivar i afavorir la captació del talent i l’expertesa de què disposen els funcionaris públics per liderar la gestió dels nous programes i actuacions derivades de la implementació i gestió dels fons europeus.

Finalment, la norma també preveu la regulació de la contractació temporal dels llocs de treball estructurals i no singulars dels consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya i una previsió sobre els llocs de treball adscrits a programes que han esdevingut estructurals.


undefined
undefined
undefined
undefined
undefined